Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2019 για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική απασχόληση μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης” (Δίμηνα Εκπαίδευσης).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 56776/20-05-2019 (ΑΔΑ: 6211ΩΡ5-Χ6Γ) ΣΟΧ 4/2019 Ανακοίνωση την πρόσληψη  τριάντα οκτώ -38- εκπαιδευτικών, ενός  -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης”,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 9/2019 για το έργο REACT.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 55400/16-05-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ2ΚΩΡ5-ΒΛΑ) ΣΜΕ 9/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΜΕ 8/2019 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 142250/27-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΠ6ΩΡ5-Μ9Σ) ανακοίνωση ΣΜΕ 8/2019 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2019 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 22 Απριλίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 29354/14-03-2019 (ΑΔΑ: 618ΔΩΡ5-ΦΓΜ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο “Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency – CUTLER” (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 7/2019 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν -1- ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής (και εν ελλείψει αυτού με Ιατρό Παθολόγο), για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αριθμ. 45169/11-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΟΛΩΡ5-ΕΧ4) ΣΜΕ 7/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν -1- ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής (και εν ελλείψει αυτού με Ιατρό Παθολόγο), για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της Κοινωνικής

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 5/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σήμερα, την 05 Απριλίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 33169/21-03-2019 (ΑΔΑ: 99ΠΖΩΡ5-5ΜΠ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 5/2019, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ Οικονομολόγων Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων με

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 6/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σήμερα, την 05 Απριλίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 29452/05-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΡ18ΩΡ5-4ΞΥ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 6/2019, προκειμένου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 29354/14-03-2019 (ΑΔΑ: 618ΔΩΡ5-ΦΓΜ) ΣΟΧ 2/2019 Ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός -1- ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο «Costal Urban developmenT through the Lenses of Resiliency» (CUTLER) – (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας),

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 5/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 5/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 33169/21-3-2019 (ΑΔΑ: 99ΠΖΩΡ5-5ΜΠ) ΣΜΕ 5/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 4/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σήμερα, στις 20 Μαρτίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 21344/25-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ36ΩΡ5-9ΣΜ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 4/2019, για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού και προκειμένου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Παθολόγου, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΠΕ Ιατρός Παθολόγος Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων

X