Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’, 64/13.03.2020 για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών που αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς του COVID-19” ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 34ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης

Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 11/2020 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 09 Σεπτεμβρίου 2020, αναρτούμε τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα επτά (197) ατόμων (εκατόν εβδομήντα τεσσάρων -174- πλήρους απασχόλησης και είκοσι τριών -23- μερικής απασχόλησης), της υπ’ αρ. 233490/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΧΥΩΡ5-ΛΚΖ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 11/2020, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 11/2020 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 04 Σεπτεμβρίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα επτά (197) ατόμων (εκατόν εβδομήντα τεσσάρων -174- πλήρους απασχόλησης και είκοσι τριών -23- μερικής απασχόλησης), της υπ’ αρ. 233490/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΧΥΩΡ5-ΛΚΖ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 11/2020, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2076 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε’ του Ν. 3812/2009. Τις διατάξεις του Ν.3464/2006 το άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006 (όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις στις οποίες εμπίπτει η επιχείρηση) Την διάταξη του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 7/2020 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Παιδίατρους, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ 7-2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄ αριθμ. 237503/25-08-2020 ΣΜΕ 7/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΨΜΩΡ5-ΛΧΞ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Παιδίατρους, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση

Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 11/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 11/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 233490/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΧΥΩΡ5-ΛΚΖ) ΣΟΧ 11/2020 Ανακοίνωση, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα επτά -197- ατόμων (εκατόν εβδομήντα τεσσάρων -174- πλήρους απασχόλησης και είκοσι τριών -23- μερικής απασχόλησης), για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 5/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σήμερα, στις 23 Ιουλίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 157635/04-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΠΛΩΡ5-ΛΑΤ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 5/2020, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ/ΤΕ Βοηθός Οικονομικού Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 6/2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 172951/18-06-2020 (ΑΔΑ: 6Θ6ΣΩΡ5-ΗΙ8) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 6/2020, σχετικά με την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο -2- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 1744/16-07-2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδαφ.ιε του Ν3812/2009. Τις διατάξεις του Ν.3464/2006 το άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006 (όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις στις οποίες εμπίπτει η επιχείρηση) Την διάταξη του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2020 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 7 Ιουλίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 153390/02-06-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΦΓΩΡ5-ΨΞ6) ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου  «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity»,  του Πολυμερούς Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe». ΠΕ Συγκοινωνιολόγος Αλφαβητική

X