«Πρόσληψη εποχικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 30 Νοεμβρίου 2020

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 30 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ 177, τεύχος πρώτο) Yπ΄αρθ. 928/21-10-2020 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 10/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αρ. 293783/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΕΡΩΡ5-1ΛΥ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 10/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΜΕ 2/2020 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΜΕ 2/2020 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας» και συγκεκριμένα

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 8/2020

Σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 268743/21-09-2020 (ΑΔΑ: Ω1Θ2ΩΡ5-Σ1Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 8/2020, σχετικά με την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αρ. 282824/03-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΔΧΩΡ5-ΩΗΒ) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Υ.Π.Δ.)ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 4624/2019, για ένα (1) έτος και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 8/2020 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 8/2020  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 268743/21-09-2020 (ΑΔΑ: Ω1Θ2ΩΡ5-Σ1Ψ) ΣΜΕ 8/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης  μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2376/16-09-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 7/2020

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 7/2020 Σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ημέρα Τρίτη, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους της υπ’ αρ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 7/2020, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ‘’ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ‘’ για το σχολικό έτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας» και συγκεκριμένα
X