Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών 3 ατόμων,  για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ» της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»’’.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 75278/04-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΤΩΡ5-ΩΥ2) ΣΟΧ 3/2019 Ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών 3 ατόμων,  για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ» της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»’’. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 4/2019

Σήμερα, στις 27 Ιουνίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού τριάντα οκτώ -38- εκπαιδευτικών, ενός  -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, της υπ’ αριθμ. 56776/20-05-2019 (ΑΔΑ:6211ΩΡ5-Χ6Γ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος  Δημιουργικής  Απασχόλησης Μαθητών 

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 9/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σήμερα, την 05 Ιουνίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 55400/16-05-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ2ΚΩΡ5-ΒΛΑ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 9/2019, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ Οικονομολόγων Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων/Ειδικότητα με

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 8/2019 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 29 Μαΐου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 142250/27-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΠ6ΩΡ5-Μ9Σ) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 8/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, τεσσάρων -4- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2019 για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική απασχόληση μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης” (Δίμηνα Εκπαίδευσης).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 56776/20-05-2019 (ΑΔΑ: 6211ΩΡ5-Χ6Γ) ΣΟΧ 4/2019 Ανακοίνωση την πρόσληψη  τριάντα οκτώ -38- εκπαιδευτικών, ενός  -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης”,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 9/2019 για το έργο REACT.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 55400/16-05-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ2ΚΩΡ5-ΒΛΑ) ΣΜΕ 9/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΜΕ 8/2019 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 142250/27-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΠ6ΩΡ5-Μ9Σ) ανακοίνωση ΣΜΕ 8/2019 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2019 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 22 Απριλίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 29354/14-03-2019 (ΑΔΑ: 618ΔΩΡ5-ΦΓΜ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο “Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency – CUTLER” (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 7/2019 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν -1- ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής (και εν ελλείψει αυτού με Ιατρό Παθολόγο), για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αριθμ. 45169/11-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΟΛΩΡ5-ΕΧ4) ΣΜΕ 7/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν -1- ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής (και εν ελλείψει αυτού με Ιατρό Παθολόγο), για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της Κοινωνικής

X