Πρόσληψη ενός -1- ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αρ. 152827/01-06-2020 (ΑΔΑ: 6Η89ΩΡ5-ΖΚΛ) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας -1- θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα έχει  θα έχει εμπειρία ή

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 9/2020 (Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 152826/01-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ) ΣΟΧ 9/2020 Ανακοίνωση την πρόσληψη τριάντα εννέα -39- εκπαιδευτικών, ενός -1- Ψυχολόγου, ενός -1- ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από 06-07-2020 έως 21-08-2020, για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 8/2020 για την κάλυψη έκτακτων αναγκών με σκοπό την αντιμετώπιση  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει, με την υπ’ αρ. 138732/20-05-2020 ΣΟΧ 8/2020 (69Ψ2ΩΡ5-ΔΡΔ) Ανακοίνωση, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις -4- μήνες, συνολικά δύο -2- ατόμων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών με σκοπό την αντιμετώπιση  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 607/09-03-2020 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Σήμερα, 19 Μαΐου 2020 και ημέρα Τρίτη, αναρτούμε τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων, για την κατάταξη – επιλογή ενός ΠΕ Παιδαγωγών (Μερικής Απασχόλησης), της υπ’ αριθμ. 607/09-03-2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ΠΕ Παιδαγωγών Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 607/09-03-2020 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.  

Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ 5/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για για την υλοποίηση του έργου “Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency” -εν συντομία CUTLER-, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’Horizon 2020’’.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αρ. 127976/7-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΓΘΩΡ5-ΑΞΜ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του έργου “Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency” -εν συντομία CUTLER-, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’Horizon 2020’’. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1011/11-05-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ( Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ( Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου (Staff) με  Μίσθωση Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RU:RBAN “Ανθεκτικότητα στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία” (Resilient Urban Agriculture  and Landscape) /Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «URBACT III 2014-2020», Η  χρονική διάρκεια της σύμβασης αφορά στο χρονικό διάστημα από

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 6/2020 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 05 Μαΐου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για σαράντα δύο -42- άτομα της υπ’ αρ. 111768/09-04-2020 (ΑΔΑ: Ω35ΠΩΡ5-ΜΩΑ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 6/2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών Αλφαβητική

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 7 /2020

Σήμερα, 04 Μαΐου 2020 και ημέρα Δευτέρα, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή τριών -3- ΥΕ Εργατών Περισυλλογής αδέσποτων ζώων της υπ’ αριθμ. 112686/10-04-2020 (ΑΔΑ: 67Δ8ΩΡ5-Μ5Θ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΟΧ 7 /2020, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19. ΥΕ Εργατών Περισυλλογής αδέσποτων ζώων Αλφαβητική

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 4/2020

Σήμερα, στις 30 Απριλίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 110006/06-04-2020 (ΑΔΑ: Ω0Κ0ΩΡ5-ΕΤΖ)   πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 4/2020, σχετικά με την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με -1- ΠΕ Ιατρό Ακτινολόγο, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΠΕ Ιατρών Ακτινολόγων Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων με μόρια Κατάσταση Υποψηφίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» με Κωδικό ΟΠΣ 5041766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αρ. 111771/09-04-2020 (ΑΔΑ: 66ΠΛΩΡ5-1ΓΓ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος  «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» με Κωδικό ΟΠΣ 5041766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με

X