Γνωστοποίηση πλήρωσης πέντε (5) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 137868/11-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΓΩΡ5-ΩΑΞ) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση πέντε -5- θέσεων Ειδικών  Συμβούλων και δύο -2- θέσεων  Επιστημονικών Συνεργατών  Δημάρχου , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για παροχή υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 που αφορά την παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΜΕ 1/2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας» και συγκεκριμένα

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2019 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 08 Αυγούστου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 75278/04-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΤΩΡ5-ΩΥ2) ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών -3- ατόμων,  για την υλοποίηση του συγχχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ» της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». ΠΕ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών Αλφαβητική Κατάσταση

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 1/8/2019, αναρτούμε τους Προσωρινούς Πίνακες Αποτελεσμάτων, της υπ’ αριθμ. 1897/24-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΚ1ΟΕΤΖ-Ε90) ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών για το Ν.Π.∆.∆. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) του ∆ήμου Θεσσαλονίκης. ΤΕ Νοσηλευτών Προσωρινός

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών 3 ατόμων,  για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ» της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»’’.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 75278/04-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΤΩΡ5-ΩΥ2) ΣΟΧ 3/2019 Ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών 3 ατόμων,  για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ» της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»’’. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 4/2019

Σήμερα, στις 27 Ιουνίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού τριάντα οκτώ -38- εκπαιδευτικών, ενός  -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, της υπ’ αριθμ. 56776/20-05-2019 (ΑΔΑ:6211ΩΡ5-Χ6Γ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος  Δημιουργικής  Απασχόλησης Μαθητών 

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 9/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σήμερα, την 05 Ιουνίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 55400/16-05-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ2ΚΩΡ5-ΒΛΑ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 9/2019, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ Οικονομολόγων Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων/Ειδικότητα με

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 8/2019 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 29 Μαΐου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 142250/27-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΠ6ΩΡ5-Μ9Σ) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 8/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, τεσσάρων -4- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2019 για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική απασχόληση μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης” (Δίμηνα Εκπαίδευσης).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 56776/20-05-2019 (ΑΔΑ: 6211ΩΡ5-Χ6Γ) ΣΟΧ 4/2019 Ανακοίνωση την πρόσληψη  τριάντα οκτώ -38- εκπαιδευτικών, ενός  -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης”,

X