Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 39540/5-4-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΤΩΡ5-Π4Χ) ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης) του Δήμου μας. Οι

Κ.Α.Π.Η. – Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων των ειδικοτήτων ΠΕ Ιατρών Παθολόγων και ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 438/20-02-2018

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας των υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 438/20-02-2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ειδικότητες ΠΕ Ιατρών Παθολόγων και ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής.

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2018

Σήμερα στις 28 Μαρτίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21342/23-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΔΠΩΡ5-ΒΑ5)  ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 , για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση  «Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency»-εν συντομία CUTLER-, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’Horizon 2020’’ . ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 1/2018

Σήμερα, στις 21 Μαρτίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δέκα -10- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων της υπ’ αριθμ. 21106/22-02-2018 (ΑΔΑ: 68Δ1ΩΡ5-Ω3Α) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ Διαχειριστή Προγράμματος (Project Coordinator) Αλφαβητική

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2018

Σήμερα, στις 05 Μαρτίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για ένα -1- άτομο, ειδικότητας ΠΕ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή, της υπ’ αριθμ. 15450/12-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΗΥΩΡ5-ΛΕ2) ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 (Επαναπροκήρυξη θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου μας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη ενός -1- ατόμου ΠΕ Πληροφορικής για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο “CUTLER”.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 21342/23-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΔΠΩΡ5-ΒΑ5) ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός -1- ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο «Costal Urban developmenT through the Lenses of Resiliency» (CUTLER) – (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας),

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δέκα -10- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου REACT.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 21106/22-02-2018 (ΑΔΑ: 68Δ1ΩΡ5-Ω3Α) ΣΜΕ 1/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δέκα -10- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου ‘’REACT’’ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄αρίθμ.438/20.02.2018 ΣΜΕ 1/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 438/20.02.2018 ΣΜΕ 1/2018 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020»

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

X