Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 5/2017 για την πρόσληψη δεκατριών (13) ΠΕ Εκπαιδευτικών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 53970/31-05-2017(ΑΔΑ: Ψ6ΜΟΩΡ5-ΓΟΗ) ΣΟΧ 5/2017 την πρόσληψη συνολικά δεκατριών  -13- ΠΕ Εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών ”, έτους  2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 5 και να την υποβάλουν

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 52515/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΨΤ20ΩΡ5-7Β0) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα τεχνικών και αναπτυξιακών

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣOX 3/2017 Ανακοίνωσης (επαναπροκήρυξη κενής θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης)

Σήμερα στις 31 Μαΐου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν -1- ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής (και εν ελλείψει ΠΕ Ιατρό Παθολόγο), της υπ’ αριθμ. 44401/12-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΞ0ΩΡ5-ΧΣ3) ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2017 (Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ)

 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 45427/16-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΒΩΡ5-ΗΝΑ) ΣΟΧ 4/2017 ανακοίνωση, την πρόσληψη συνολικά εννέα -9- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 44401/12-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΞ0ΩΡ5-ΧΣ3) ΣΟΧ 3/2017 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός -1- ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής (επαναπροκήρυξη κενής θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης) για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 2/2017

Σήμερα στις 11 Μαΐου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν -1- ΠΕ Επιβλέποντα Επιμελητή Διαμερισμάτων της υπ’αριθμ. 38708/12-04-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΚΝΩΡ5-1Ρ9, ΑΔΑΜ: 17PROC006106250/26-04-2017)  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 2/2017 με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 3/2017

Σήμερα στις 08 Μαΐου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν -1- Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα (Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό) της υπ’αριθμ. 37517/20-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΙ6ΩΡ5-Π08)  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 3/2017, με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του στη 2η φάση του Έργου: «RESILIENT EUROPE-European cities joining forces

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 1/2017

Σήμερα στις 11 Απριλίου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- ΔΕ Εξωτερικούς Συνεργάτες (με ειδίκευση σε προγράμματα απεξάρτησης) της υπ’αριθμ. 28954/17-03-2017 (ΑΔΑ: 625ΥΩΡ5-3ΔΖ)  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2017, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου Α/Α2. «Υπνωτήριο Δήμου Θεσσαλονίκης» της πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», στο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄ αριθμ. 28954/17-3-2017 ΣΜΕ 1/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο -2- ΔΕ Εξωτερικούς Συνεργάτες (με ειδίκευση σε προγράμματα απεξάρτησης) για την υλοποίηση του Υποέργου Α/Α 2. «Υπνωτήριο Δήμου Θεσσαλονίκης»  της πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ

X