ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ)

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 30754/13.07.2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά επτά (7) ατόμων ωρομίσθιων διδακτικού – εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης και συγκεκριμένα του εξής, ανά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. ΣΜΕ 4/2017 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε -5- άτομα για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “REACT”.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αριθμ. 62575/4-7-2017  ΣΜΕ 4/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε -5- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου ‘’REACT’’ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε

Γνωστοποίηση δημάρχου για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 61529/30-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΤΠΩΡ5-0Β3) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα σχεδιασμού επικοινωνιακής πολιτικής,

Γνωστοποίηση δημάρχου για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 61398/30-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΑ7ΩΡ5-ΨΗΕ) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα τεχνικών και

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2017 ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 22 Ιουνίου 2017, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού για συνολικά δεκατρείς -13- ΠΕ Εκπαιδευτικούς, διαφόρων ειδικοτήτων, της υπ’ αριθμ. 53970/31-05-2017 (ΑΔΑ:Ψ6ΜΟΩΡ5-ΓΟΗ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 5/2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την λειτουργία του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών» της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου μας. ΠΕ Γυμναστής Αλφαβητική

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 4/2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 4/2017 Σήμερα στις 16 Ιουνίου 2017, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για εννέα -9- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων της υπ’ αριθμ. 45427/16-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΒΩΡ5-ΗΝΑ) ανακοίνωσης ΣΟΧ4/2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 5/2017 για την πρόσληψη δεκατριών (13) ΠΕ Εκπαιδευτικών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 53970/31-05-2017(ΑΔΑ: Ψ6ΜΟΩΡ5-ΓΟΗ) ΣΟΧ 5/2017 την πρόσληψη συνολικά δεκατριών  -13- ΠΕ Εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών ”, έτους  2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 5 και να την υποβάλουν

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 52515/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΨΤ20ΩΡ5-7Β0) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα τεχνικών και αναπτυξιακών

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣOX 3/2017 Ανακοίνωσης (επαναπροκήρυξη κενής θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης)

Σήμερα στις 31 Μαΐου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για έναν -1- ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής (και εν ελλείψει ΠΕ Ιατρό Παθολόγο), της υπ’ αριθμ. 44401/12-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΞ0ΩΡ5-ΧΣ3) ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2017 (Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ)

 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 45427/16-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΒΩΡ5-ΗΝΑ) ΣΟΧ 4/2017 ανακοίνωση, την πρόσληψη συνολικά εννέα -9- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

X