Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2018 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 11 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 39540/05-04-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΤΩΡ5-Π4Χ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2018, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατριών -13- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων (Τμ.

Κ.Ε.ΔΗ.Θ. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2018 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)  στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 39540/5-4-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΤΩΡ5-Π4Χ) ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης) του Δήμου μας. Οι

Κ.Α.Π.Η. – Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων των ειδικοτήτων ΠΕ Ιατρών Παθολόγων και ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 438/20-02-2018

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας των υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 438/20-02-2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ειδικότητες ΠΕ Ιατρών Παθολόγων και ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής.

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2018

Σήμερα στις 28 Μαρτίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21342/23-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΔΠΩΡ5-ΒΑ5)  ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 , για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση  «Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency»-εν συντομία CUTLER-, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’Horizon 2020’’ . ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 1/2018

Σήμερα, στις 21 Μαρτίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δέκα -10- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων της υπ’ αριθμ. 21106/22-02-2018 (ΑΔΑ: 68Δ1ΩΡ5-Ω3Α) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ Διαχειριστή Προγράμματος (Project Coordinator) Αλφαβητική

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2018

Σήμερα, στις 05 Μαρτίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για ένα -1- άτομο, ειδικότητας ΠΕ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή, της υπ’ αριθμ. 15450/12-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΗΥΩΡ5-ΛΕ2) ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 (Επαναπροκήρυξη θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου μας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη ενός -1- ατόμου ΠΕ Πληροφορικής για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο “CUTLER”.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 21342/23-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΔΠΩΡ5-ΒΑ5) ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός -1- ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο «Costal Urban developmenT through the Lenses of Resiliency» (CUTLER) – (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας),

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δέκα -10- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου REACT.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 21106/22-02-2018 (ΑΔΑ: 68Δ1ΩΡ5-Ω3Α) ΣΜΕ 1/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δέκα -10- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου ‘’REACT’’ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και

X