ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Υ.Π.Δ.)ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 και τις διατάξεις του νόμου 4624/2019, για ένα (1) έτος και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 8/2020 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 8/2020  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 268743/21-09-2020 (ΑΔΑ: Ω1Θ2ΩΡ5-Σ1Ψ) ΣΜΕ 8/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης  μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2376/16-09-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 7/2020

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 7/2020 Σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ημέρα Τρίτη, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους της υπ’ αρ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 7/2020, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ‘’ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ‘’ για το σχολικό έτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας» και συγκεκριμένα

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’, 64/13.03.2020 για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών που αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς του COVID-19” ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 34ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης

Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 11/2020 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 09 Σεπτεμβρίου 2020, αναρτούμε τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα επτά (197) ατόμων (εκατόν εβδομήντα τεσσάρων -174- πλήρους απασχόλησης και είκοσι τριών -23- μερικής απασχόλησης), της υπ’ αρ. 233490/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΧΥΩΡ5-ΛΚΖ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 11/2020, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 11/2020 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 04 Σεπτεμβρίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα επτά (197) ατόμων (εκατόν εβδομήντα τεσσάρων -174- πλήρους απασχόλησης και είκοσι τριών -23- μερικής απασχόλησης), της υπ’ αρ. 233490/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΧΥΩΡ5-ΛΚΖ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 11/2020, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2076 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε’ του Ν. 3812/2009. Τις διατάξεις του Ν.3464/2006 το άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006 (όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις στις οποίες εμπίπτει η επιχείρηση) Την διάταξη του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 7/2020 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Παιδίατρους, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ 7-2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄ αριθμ. 237503/25-08-2020 ΣΜΕ 7/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΨΜΩΡ5-ΛΧΞ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Παιδίατρους, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση

X