Οριστικοί Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 2/2021 Σήμερα, στις 03 Σεπτεμβρίου 2021, αναρτούμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενός (201) ατόμων (εκατόν είκοσι έξι-126- πλήρους απασχόλησης και εβδομήντα πέντε -75- μερικής απασχόλησης), της υπ’ αρ. 197487/06-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΩΒΩΡ5-ΤΟΧ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 2/2021 Σήμερα, στις 27 Αυγούστου 2021, αναρτούμε τους προσωρινούς πίνακες  κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενός (201) ατόμων (εκατόν είκοσι έξι-126- πλήρους απασχόλησης και εβδομήντα πέντε -75- μερικής απασχόλησης), της υπ’ αρ. 197487/06-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΩΒΩΡ5-ΤΟΧ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 197487/06-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΩΒΩΡ5-ΤΟΧ) ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωση, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενός -201-  ατόμων (εκατόν είκοσι έξι -126- πλήρους απασχόλησης και εβδομήντα πέντε -75- μερικής απασχόλησης), για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σήμερα, στις 13 Ιουλίου 2021, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 157215/18-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΠΩΡ5-ΤΝ4) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2021, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με επτά -7- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. ΠΕ Κοινωνικός Επιστήμονας (Βοηθός Συντονιστή Προγράμματος) (κωδ. θέσης: 101)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2021  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 157215/18-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΠΩΡ5-ΤΝ4) ΣΜΕ 1/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με επτά -7- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου«REACT»  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ και να

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 17 Ιουνίου 2021, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού τριάντα πέντε -35- εκπαιδευτικών, ενός -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, της υπ’ αρ. 128293/25-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΒΖΩΡ5-ΨΧΣ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 (Δημιουργική απασχόληση μαθητών Δ.Θ. για το καλοκαίρι 2021)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 128293/25-05-2021 (ΑΔΑ: 6ZBZΩΡ5-ΨΧΣ) ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση την πρόσληψη τριάντα πέντε -35- εκπαιδευτικών, ενός  -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από 05-07-2021 έως 27-08-2021, για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1091/06-05-2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Για να κατεβάσετε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1091/06-05-2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 12/2020 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 4 Φεβρουαρίου 2021, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 361132/23-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΓ8ΩΡ5-62Δ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 12/2020, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου  «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity»,  του Πολυμερούς Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe» ΠΕ Συγκοινωνιολόγος Αλφαβητική

X