Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 4/2020 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν -1- ΠΕ Ιατρό Ακτινολόγο, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 110006/06-04-2020 (ΑΔΑ: Ω0Κ0ΩΡ5-ΕΤΖ) ΣΜΕ 4/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν -1- ΠΕ Ιατρό Ακτινολόγο, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό»,  με κωδικό

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αρ. 106668/30-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΩΡ5-ΗΟ3) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 2/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 105418/26-03-2020 (ΑΔΑ: 65ΡΙΩΡ5-ΝΙΚ) ΣΜΕ 2/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν  -1- ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (και εν ελλείψει αυτού με Ιατρό Παθολόγο), για την υλοποίηση της Πράξης “Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης”, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» Οι ενδιαφερόμενοι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 3/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 101155/16-03-2020 (ΑΔΑ: 6Η3ΧΩΡ5-ΡΨΛ) ΣΜΕ 3/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα  -1- άτομο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “Collaborative production for the circular economy; a community approach – Pop Machina” του ευρωπαϊκού προγράμματος “HORIZON 2020”. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων της υπ΄αρ. 413/ 18-02-2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) – Ορθή Επανάληψη.

Ορθή επανάληψη των προσωρινών πινάκων κατάταξης αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. 413/ 18-02-2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), για την επιλογή Εκπαιδευτικού – Διδακτικού προσωπικού ΠΕ Παιδαγωγών . Για να κατεβάσετε τους Προσωρινούς Πίνακες Αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ  

Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2019-2020, για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Δ.Η.Θ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.607/09-03-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2020 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δέκα -10- ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αρ. 63789/14-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΦΗΩΡ5-ΣΤΗ) ΣΜΕ 1/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δέκα  -10- ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό»,  με κωδικό

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 12 Φεβρουαρίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 7812/9-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ρ3ΩΡ5-ΒΜ4) ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση  του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο ΄“Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – MOMENTUM”, (Μοντελοποίηση Αναδυόμενων Λύσεων Μεταφοράς για Αστική Κινητικότητα)

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ.2332/23.12.2019 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2020 και ημέρα Τρίτη, αναρτούμε τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων, για την κατάταξη – επιλογή ενός ΤΕ / ΔΕ Μουσικών Σπουδών, της υπ’ αριθμ.2332/23.12.2019 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ΤΕ / ΔΕ Μουσικών Σπουδών Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ.2332/23.12.2019 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 7812/09-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ρ3ΩΡ5-ΒΜ4) ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση,  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση  του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο ΄“Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – MOMENTUM”, (Μοντελοποίηση Αναδυόμενων Λύσεων Μεταφοράς για Αστική Κινητικότητα) στο πλαίσιο  του προγράμματος “Horizon

X