Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄αρίθμ.438/20.02.2018 ΣΜΕ 1/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 438/20.02.2018 ΣΜΕ 1/2018 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020»

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές, του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2018/0000000154/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4508/2017 άρθρο 33 – ΦΕΚ 200Α,) Προϋπολογισμού

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη ενός -1- ΠΕ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 15450/12-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΗΥΩΡ5-ΛΕ2) ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωση, την πρόσληψη ενός -1- ΠΕ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 8/2017 Ανακοίνωσης.

Σήμερα στις 4 Ιανουαρίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 100572/07-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΓΟΩΡ5-80Γ) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 8/2017, για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες, επτά -7- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Λειτουργία

Ορθή Επανάληψη του υπ΄αριθμ. 31917/18.12.2017 εγγράφου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. -προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 31812/05.12.2017 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

Ορθή Επανάληψη του υπ΄αριθμ. 31917/18.12.2017 εγγράφου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. -προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 31812/05.12.2017 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ΄ αριθμ. 31812/05.12.2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.31812/05.12.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡ. 31917/18-12-2017 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 11/2017 επαναπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2017, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 110206/28-11-2017 (ΑΔΑ: 62ΞΘΩΡ5-ΖΩΚ) ΣΜΕ 11/2017 επαναπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάταξη-επιλογή ενός -1- ΠΕ Ιατρού Ωτορινολαρυγγολόγου, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΠΕ  Ιατρών Ωτορινολαρυγγολόγων Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα με μόρια Κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα βάσει μορίων

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 10/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2017, αναρτούμε τους πίνακες κατάταξης-επιλογής των υποψηφίων της υπ΄αριθμ. 110200/28-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΩΡΩΡ5-ΦΝ1) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 10/2017 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν -1- ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής (και εν ελλείψει αυτού, με Ιατρό Παθολόγο), για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 8/ 2017 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με επτά -7- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αριθμ. 100572/07-11-2017 ΣΜΕ 8/2017 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά -7- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Λειτουργία δημοτικών ιατρείων στα πλαίσια της ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», β) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου

X