Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2017-2018, για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33231/13.07.2018 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 4/2018

Σήμερα, στις 05 Ιουλίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για ένα -1- άτομο, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, της υπ’ αριθμ. 58903/1-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΡ5-3ΣΔ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2018 (Επαναπροκήρυξη θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης του Δήμου μας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση  ‘’ Coastal Urban developmenT through

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 2/2018  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία -3- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου REACT.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 2/2018  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία -3- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου REACT. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 72400/2-7-2018 ΣΜΕ 2/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρία -3- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 3/2018 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο -2- άτομα, για την υλοποίηση της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ – ΤΕΒΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 3/2018 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο -2- άτομα, για την υλοποίηση της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ – ΤΕΒΑ . Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 72403/2-7-2018 ΣΜΕ 3/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 5/2018

Σήμερα, στις 28 Ιουνίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού για συνολικά τριάντα επτά -37- ΠΕ Εκπαιδευτικούς, διαφόρων ειδικοτήτων, της υπ’ αριθμ. 58888/31-05-2018 (ΑΔΑ:7ΔΜΔΩΡ5-ΝΜΓ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 5/2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την λειτουργία του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2018» της Διεύθυνσης

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.32577/27.04.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.32577/27.04.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.Δ.Η.Θ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης).  (Θα χρειαστεί αποσυμπίεση)  

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2018 για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης “CUTLER”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 58903/01-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΡ5-3ΣΔ) ΣΟΧ 4/2018 Ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός -1- ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο «Costal Urban developmenT through the Lenses of Resiliency» (CUTLER) – (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας),

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 5/2018 για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική Απασχόληση μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης”, έτους 2018.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 58888/31-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΜΔΩΡ5-ΝΜΓ) ΣΟΧ 5/2018 Ανακοίνωση την πρόσληψη συνολικά τριάντα επτά -37- ΠΕ Εκπαιδευτικών, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος “Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης”, έτους  2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό

Κ.Ε.ΔΗ.Θ. – Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2018 με αριθμ. πρωτ. 32577/27.04.2018 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Κ.Ε.ΔΗ.Θ. – Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2018 με αριθμ. πρωτ. 32577/27.04.2018 (ΑΔΑ: ΨΒΜΧΟΛΩ0-ΟΡΩ) ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας TE, Ειδικότητα : ΤΕ Νοσηλευτών

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2018 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 11 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 39540/05-04-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΤΩΡ5-Π4Χ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2018, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατριών -13- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων (Τμ.

X