Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 15/2019

Σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2020 και ημέρα Τετάρτη, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή  ενός ΤΕ Βοηθού Διαχειριστή Προγράμματος  της υπ’ αριθμ. 253395/9-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΓ2ΩΡ5-ΖΝ9) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 15/2019, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative production for the circular economy; a community approach – Pop Machina» του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020».  

Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού – διδακτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2019-2020, για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Δ.Η.Θ.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. . 2332/ 23.12.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 15/2019 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα -1- άτομο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative production for the circular economy; a community approach – Pop Machina» του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄ αριθμ. 253395/9-12-2019 ΣΜΕ 15/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΓ2ΩΡ5-ΖΝ9) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα -1- άτομο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative production for the circular economy; a community approach – Pop Machina» του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 14/2019

Σήμερα, την 6 Δεκεμβρίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 238378/27-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΙ9ΛΩΡ5-ΨΨΥ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 14/2019, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΡΣΙ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 14/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 238378/27-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΙ9ΛΩΡ5-ΨΨΥ) ΣΜΕ 14/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 13/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σήμερα, την 20 Νοεμβρίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 201811/31-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΙ0ΩΡ5-0Ξ5) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 13/2019, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία -3- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΒΟΗΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 13/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 201811/31-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΙ0ΩΡ5-0Ξ5) ΣΜΕ 13/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία -3- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 12/2019

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ημέρα Δευτέρα, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή  ενός ΠΕ Διαχειριστή Προγράμματος (καθώς για τη θέση ΤΕ Βοηθού Διαχειριστή Προγράμματος δεν επιλέχθηκε κάποιος υποψήφιος) της υπ’ αριθμ. 161056/30-09-2019 (ΑΔΑ: 67ΙΜΩΡ5-ΥΑ5) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 12/2019, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative production for the circular economy; a

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 11/2019

Σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2019 και ημέρα Παρασκευή, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους της υπ’ αριθμ. 158982/27-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΩΡ5-ΙΨΖ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 11/2019, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ‘’ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ‘’ για το σχολικό έτος 2019-2020.

Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 174774/09-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ08ΩΡ5-ΖΜΟ) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην  πλήρωση μιας -1- θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση

X