Ανακοίνωση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ΣΟΧ 6/2018 για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 116149/1-11-2018              (ΑΔΑ: ΩΗΙΓΩΡ5-ΘΑΝ) ΣΟΧ 6/2018 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων  για την κάλυψη  αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν α) είτε

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΜΕ 2/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ 2/2018 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας» και συγκεκριμένα

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 4/2018

Σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2018 και ημέρα Δευτέρα, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους της υπ’ αριθμ. 99277/25-09-2018 (ΑΔΑ: 75ΗΕΩΡ5-ΠΗΖ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 4/2018, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 4/2018 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Παιδίατρους, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄ αριθμ. 99277/25-9-2018 ΣΜΕ 4/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Παιδίατρους, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 3/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σήμερα, στις 2 Αυγούστου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- άτομα της υπ’ αρ. 72403/02-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΚ7ΩΡ5-ΑΨ0) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 3/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016», που συγχρηματοδοτείται από το

X