Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 9/2017 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο -2- ΠΕ Νομικούς στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ».

Σήμερα στις 14 Νοεμβρίου 2017, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 9/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάταξη-επιλογή δύο -2- ΠΕ Νομικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ».   ΠΕ Νομικών (για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης) Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα με μόρια Κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά τριών (3) ατόμων, δύο (2) πλήρους απασχόλησης και ένα (1) μερικής απασχόλησης, με την ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών, για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31498/01.11.2017  ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά τριών (3) ατόμων, δύο (2) πλήρους απασχόλησης και ένα (1) μερικής απασχόλησης με την ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών ,για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 6/2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΜΕ 6/2017 Σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2017 και ημέρα Τρίτη, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη – επιλογή προσωπικού για τρεις -3- ΠΕ Παιδιάτρους και έναν -1- ΠΕ Παιδοψυχολόγο της υπ’αριθμ. 89916/06-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΕ0ΩΡ5-ΦΓ6)  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 6/2017, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας

Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 7/2017 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με οκτώ -8- ΠΕ Ιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων, για τη στελέχωση των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα στις 25 Οκτωβρίου 2017, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάταξη-επιλογή οκτώ -8- ΠΕ Ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, για τη στελέχωση των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.   ΠΕ Ιατρών Γυναικολόγων Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα με μόρια Κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα βάσει μορίων ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα με

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 5/2017

Σήμερα στις 16 Οκτωβρίου 2017 , αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού ενός -1- ΠΕ  Μεταφραστή της υπ’αριθμ. 87518/29-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΕ92ΩΡ5-Ν6Ε) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 5/2017, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ΣΜΕ 9/2017  για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Νομικούς, για την  υλοποίηση της  συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αριθμ. 92284/11-10-2017 ΣΜΕ 9/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Νομικούς, για την  υλοποίηση της  συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθμ. ΣΜΕ 7/ 2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου οκτώ -8- ΠΕ Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, για την λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 6/2017 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρεις -3- ΠΕ Παιδίατρους και έναν -1- ΠΕ Παιδοψυχολόγο , για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αριθμ. 89916/6-10-2017 ΣΜΕ 6/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρεις -3- ΠΕ Παιδίατρους και έναν -1- ΠΕ Παιδοψυχολόγο , για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 5/2017 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν -1- ΠΕ Μεταφραστή, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου REACT

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αριθμ. 87518/29-9-2017  ΣΜΕ 5/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν -1-  ΠΕ Μεταφραστή, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου ‘’REACT’’ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως

X