Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 13/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 201811/31-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΙ0ΩΡ5-0Ξ5) ΣΜΕ 13/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία -3- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 12/2019

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ημέρα Δευτέρα, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή  ενός ΠΕ Διαχειριστή Προγράμματος (καθώς για τη θέση ΤΕ Βοηθού Διαχειριστή Προγράμματος δεν επιλέχθηκε κάποιος υποψήφιος) της υπ’ αριθμ. 161056/30-09-2019 (ΑΔΑ: 67ΙΜΩΡ5-ΥΑ5) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 12/2019, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative production for the circular economy; a

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΜΕ 11/2019

Σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2019 και ημέρα Παρασκευή, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- ΠΕ Ιατρούς Παιδιάτρους της υπ’ αριθμ. 158982/27-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΩΡ5-ΙΨΖ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 11/2019, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ‘’ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ‘’ για το σχολικό έτος 2019-2020.

Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 174774/09-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ08ΩΡ5-ΖΜΟ) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην  πλήρωση μιας -1- θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 12/2019 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- άτομα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative production for the circular economy; a community approach – Pop Machina» του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄ αριθμ. 161056/30-09-2019 ΣΜΕ 12/2019 (ΑΔΑ: 67ΙΜΩΡ5-ΥΑ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- άτομα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative production for the circular economy; a community approach – Pop Machina» του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 11/2019 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Παιδίατρους, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αριθμ. 158982/27-09-2019 ΣΜΕ 11/2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΜΧΩΡ5-ΙΨΖ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο -2- ΠΕ Παιδίατρους, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α)

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, αναρτούμε τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας». Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων

Γνωστοποίηση πλήρωσης πέντε (5) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 137868/11-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΓΩΡ5-ΩΑΞ) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση πέντε -5- θέσεων Ειδικών  Συμβούλων και δύο -2- θέσεων  Επιστημονικών Συνεργατών  Δημάρχου , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για παροχή υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 που αφορά την παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΜΕ 1/2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας» και συγκεκριμένα

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2019 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 08 Αυγούστου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 75278/04-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΙΤΩΡ5-ΩΥ2) ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών -3- ατόμων,  για την υλοποίηση του συγχχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ» της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». ΠΕ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών Αλφαβητική Κατάσταση

X