Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 3/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σήμερα, στις 2 Αυγούστου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δύο -2- άτομα της υπ’ αρ. 72403/02-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΚ7ΩΡ5-ΑΨ0) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 3/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016», που συγχρηματοδοτείται από το

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 2/2018

Σήμερα, στις 31 Ιουλίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για τρία -3- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων της υπ’ αριθμ. 72400/02-07-2018 (ΑΔΑ: 7Δ98ΩΡ5-ΒΡΑ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 2/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. ΠΕ Νομικός Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων με

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 2/2018, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2018 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2017-2018, για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33231/13.07.2018 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 4/2018

Σήμερα, στις 05 Ιουλίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για ένα -1- άτομο, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, της υπ’ αριθμ. 58903/1-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΡ5-3ΣΔ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2018 (Επαναπροκήρυξη θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης του Δήμου μας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση  ‘’ Coastal Urban developmenT through

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 2/2018  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία -3- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου REACT.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 2/2018  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία -3- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου REACT. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 72400/2-7-2018 ΣΜΕ 2/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρία -3- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του

X