Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2020 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 7 Ιουλίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 153390/02-06-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΦΓΩΡ5-ΨΞ6) ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου  «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity»,  του Πολυμερούς Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe». ΠΕ Συγκοινωνιολόγος Αλφαβητική

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 4/2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 4/2020 Σήμερα, στις 6 Ιουλίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 153406/02-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΠΖΩΡ5-Ι6Ψ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2020 του Δήμου μας, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο ΄“Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – MOMENTUM”,

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1011/11-05-2020 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Σήμερα, 29 Ιουνίου 2020 και ημέρα Δευτέρα, αναρτούμε τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων, για την κατάταξη – επιλογή ενός ατόμου για την υλοποίηση του έργου RU:RBAN (Ανθεκτικότητα στην αστική καλλιέργεια και αστικά τοπία), της υπ’ αριθμ. 1011/11-05-2020 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1011/11-05-2020 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 9/2020 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 23 Ιουνίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού τριάντα εννέα -39- εκπαιδευτικών, ενός -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, της υπ’ αρ. 152826/01-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 9/2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο -2- μήνες, για την υλοποίηση του προγράμματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 6/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 172951/18-06-2020 (ΑΔΑ: 6Θ6ΣΩΡ5-ΗΙ8) ΣΜΕ 6/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο -2- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 5/2020 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 16 Ιουνίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 127976/07-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΓΘΩΡ5-ΞΜ) ανακοίνωσης ΣΟΧ  5/2020, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο “Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency – CUTLER” (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 8 /2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σήμερα, 12 Ιουνίου 2020 και ημέρα Παρασκευή, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή δύο -2- ΥΕ Εργατών Περισυλλογής αδέσποτων ζώων της υπ’ αριθμ. 138732/20-05-2020 (ΑΔΑ: 69Ψ2ΩΡ5-ΔΡΔ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΟΧ 8/2020, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΥΕ Εργατών Περισυλλογής αδέσποτων ζώων Αλφαβητική Κατάσταση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 5/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 157635/04-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΠΛΩΡ5-ΛΑΤ) ΣΜΕ 5/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα -4- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την

Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του έργου του συγχρηματοδοτούμενου έργου «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity», του Πολυμερούς Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 153390/2-6-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΦΓΩΡ5-ΨΞ6) ΣΟΧ 3/2020 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του έργου «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity», του Πολυμερούς Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την

Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ 4/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – MOMENTUM”, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 153406/2-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΠΖΩΡ5-Ι6Ψ) ΣΟΧ 4/2020 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του έργου “Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – MOMENTUM”,  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος   «Horizon 2020». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την

X