Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 8/2018 Ανακοίνωσης (Δίμηνα της Καθαριότητας)

Σήμερα, στις 10 Ιανουαρίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού για συνολικά διακόσια -200- άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, της υπ’ αριθμ. 137457/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΠΜΩΡ5-ΒΩΨ) ΣΟΧ 8/2018 ανακοίνωσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΥΕ Εργατών/τριών

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της ΣΟΧ1/2018 του ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Για να κατεβάσετε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ-TΕ, πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΤΕ, πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ, πατήστε εδώ

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 8/2018 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας διακοσίων ατόμων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αρ. 137457/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΠΜΩΡ5-ΒΩΨ) ΣΟΧ 8/2018 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχιακών αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με αριθμ.πρ. 34085/15.11.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.).

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με αριθμ.πρ. 34085/15.11.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.).

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης της ΣΜΕ2/2018 του ΝΠΔΔ Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων – Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για να δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας της ΣΜΕ2/2018 του ΝΠΔΔ Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου  Θεσσαλονίκης, πατήστε εδώ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την υπ’ αρ. ΣΟΧ 6/2018 Ανακοίνωση για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα στις 04 Δεκεμβρίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για δέκα -10- άτομα της υπ’ αριθμ. 116149/01-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΙΓΩΡ5-ΘΑΝ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 6/2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΥΕ Εργατών/τριών Ταφής Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων / ειδικότητα με μόρια.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Aναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού της  ανακοίνωσης υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΠΕ-TΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε το αρχείο εδώ. TΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ κατεβάστε το αρχείο εδώ. ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Επαναπροκήρυξη της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 2/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ΣΟΧ 6/2018 για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 116149/1-11-2018              (ΑΔΑ: ΩΗΙΓΩΡ5-ΘΑΝ) ΣΟΧ 6/2018 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων  για την κάλυψη  αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την υποβάλουν α) είτε

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και

X