Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 12/2020 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 4 Φεβρουαρίου 2021, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 361132/23-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΓ8ΩΡ5-62Δ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 12/2020, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου  «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity»,  του Πολυμερούς Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe» ΠΕ Συγκοινωνιολόγος Αλφαβητική

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 9/2020 Ανακοίνωσης

Σήμερα, στις 27 Ιανουαρίου 2021, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 324161/11-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΑΗΩΡ5-Χ0Θ) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 9/2020, για την απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών -3- Ιατρών Εργασίας,  για  την εκτέλεση του έργου «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης». ΠΕ Ιατρών Εργασίας Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα με μόρια Κατάσταση

Ανακοίνωση ΣΜΕ 9/2020 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρεις -3- ΠΕ Ιατρούς Εργασίας, για την εκτέλεση του έργου «Υγιεινή και Ασφάλεια του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 324161/11-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΑΗΩΡ5-Χ0Θ) ανακοίνωση ΣΜΕ 9/2020  για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,  τρεις -3- ΠΕ Ιατρούς Εργασίας, για την εκτέλεση του έργου «Υγιεινή και Ασφάλεια του Δήμου Θεσσαλονίκης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από

Ανακοίνωση πρόσληψης υπ’ αρ. ΣΟΧ 12/2020 για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 361132/23-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΓ8ΩΡ5-62Δ) ΣΟΧ 12/2020 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προκειμένου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «2050 Climate-friendly Mobility in Cities – 2050 CliMobCity», του Πολυμερούς Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 13/2020 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για σαράντα -40- άτομα της υπ’ αρ. 336247/26-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΙΣΩΡ5-ΣΜΝ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 13/2020, για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προκειμένου για την κάλυψη αναγκών, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 10/2020 – κατάταξη-επιλογή προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο».

Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 10/2020 Σήμερα, Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 330066/18-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΔΓΩΡ5-ΘΣΥ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 10/2020, σχετικά με την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 13/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 336247/26-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΙΣΩΡ5-ΣΜΝ) ΣΟΧ 13/2020 Ανακοίνωση, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα  -40- ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 και να την

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 293783/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΕΡΩΡ5-1ΛΥ) ΣΟΧ 10/2020 Ανακοίνωσης – «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ».

Σήμερα, στις 20 Νοεμβρίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 293783/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΕΡΩΡ5-1ΛΥ) ΣΟΧ 10/2020 Ανακοίνωσης, για την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας

X