Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄ αριθμ. 333052/15-12-2021 ΣΜΕ 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ7ΩΡ5-2ΦΠ) ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρεις -3- ΠΕ Ιατρούς Εργασίας, για την εκτέλεση του έργου «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης.

Σήμερα, 31 Δεκεμβρίου 2021 και ημέρα Παρασκευή, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 309048/24-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΞΓΩΡ5-02Γ) ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης για την κατάταξη-επιλογή σαράντα ενός -41- ατόμων για την απασχόληση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΠΕ Ψυχολόγων (κωδ.: 301)

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 4/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2021 και ημέρα Πέμπτη, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 315199/30-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΟΟΩΡ5-ΙΕ0) ΣΜΕ 4/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάταξη-επιλογή δύο -2- ατόμων για την απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «FOOD TRAILS» του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020». Διαχειριστής Έργου (Project Officer) (κωδ.: 401) Αλφαβητική

Ανακοίνωση της υπ’ αρ. ΣΜΕ 4/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 315199/30-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΟΟΩΡ5-ΙΕ0) ΣΜΕ 4/2021 την υπ’ αρ. 315199/30-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΟΟΩΡ5-ΙΕ0) ΣΜΕ 4/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο  -2- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «FOOD TRAILS»  του ευρωπαϊκού προγράμματος  Horizon 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΟΧ 3/2021

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 309048/24-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΞΓΩΡ5-02Γ) ΣΟΧ 3/2021 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ιδοχ, για το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 29/11/2021 μέχρι και 8/12/2021, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Α’

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2906/25-11-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 3/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2021 και ημέρα Τετάρτη, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 274530/25-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΡΣΩΡ5-ΞΑΘ) ΣΜΕ 3/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την κατάταξη-επιλογή τριών -3- ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Επιστήμων (κωδ.: 301) Αλφαβητική Κατάσταση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4765/2021 και ισχύει. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε’ του Ν. 3812/2009. Τις διατάξεις του Ν.3464/2006 το άρθρο 4 της

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αρ. ΣΜΕ 2/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2021 και ημέρα Παρασκευή, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 257442/8-10-2021 (ΑΔΑ: Ω1Ν3ΩΡ5-ΓΣΙ) ΣΜΕ 2/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  για την κατάταξη-επιλογή δύο -2- ΠΕ Ιατρών  Παιδιάτρων, για απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” για το σχολικό έτος 2021-2022. ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων Αλφαβητική

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 2657/29-10-2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ – Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2657/29-10-2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.). Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ

X