Προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά  την υποβολή του εντύπου προσφορών συμμετοχής στον διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88624 το  έργο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. του Δήμου Θεσσαλονίκης και με αριθμό προκήρυξης 12Ε/2020 θα επαναδημοπρατηθεί σε νέα ημερομηνία και

Προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμού (2.500.000,00 €) δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο14Ε/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμού (2.500.000,00 €) δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Σύνολο εργασιών Οδοποιίας     1.484.849,68 € ΓΕ & ΟΕ (18%)                                      267.272,94 €  Άθροισμα                                            

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, που αφορά στη «Συντήρηση και αντικατάσταση 35 πλαισίων έργων τέχνης, της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 3.499,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στη «Συντήρηση και αντικατάσταση 35 πλαισίων έργων τέχνης, της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην επισκευή του αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα Mariner Topliner με σειριακό αριθμό Τ01108103, του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά στην επισκευή του αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα Mariner Topliner με σειριακό αριθμό Τ01108103 του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (1.055,24 €) συμπεριλαμβανομένου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά στη λήψη μέτρων προστασίας από το θόρυβο στα πλαίσια του σχεδίου συμμόρφωσης για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) του Δ. Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά στη λήψη μέτρων προστασίας από το θόρυβο στα πλαίσια του σχεδίου συμμόρφωσης για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) του Δ. Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί για το σύνολο της υπηρεσίας, η

Πρόσκληση – προμήθειας προστατευτικών μέσων για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τις ανάγκες του προσωπικού της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 132.979,32 € με το Φ.Π.Α. 6 και 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην περισυλλογή & αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων (σκύλοι – γάτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην περισυλλογή & αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων (σκύλοι – γάτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά περισυλλογή και καύση νεκρού ζώου (σκύλος – γάτα). Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων  εκατόν τριάντα τεσσάρων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων του Δ. Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων του Δ. Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην  προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Η διάρκεια της

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας συστήματος καταγραφής δεδομένων εισόδου / εξόδου προσωπικού, με σκοπό την επέκτασή του ήδη υπάρχοντος, σε δώδεκα (12) επιπλέον κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.700,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας συστήματος καταγραφής δεδομένων εισόδου / εξόδου προσωπικού, με σκοπό την επέκτασή του ήδη υπάρχοντος, σε δώδεκα (12) επιπλέον κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.700,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας συστήματος καταγραφής δεδομένων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, προϋπολογισμού δαπάνης 292,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική

X