Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την “Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 4.115.560,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι η διαγωνιστική διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την “Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου, π.δ. 4.115.560,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31-1-2020 ματαιώνεται με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιούνται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού λόγω κατάθεσης προδικαστικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση της διοργάνωσης του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.335,99€ με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση της διοργάνωσης του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2020) στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη διοργάνωση του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2020) στις Γ΄, Δ΄, Ε΄

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων Δ.Θ. έτους 2019», προϋπολογισμού (1.000.000,00€) ενός εκατομμυρίου ευρώ και μηδέν λεπτών, με Φ.Π.Α.

Π Ε Ρ Ι  Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  N  o 1 E / 2 0 2 0 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για  την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – συντήρηση – αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων Δ.Θ. έτους 2019»,

Προκήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών γραφείου, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 9.662,24 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο /2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών γραφείου, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων» π.δ. 9.662,24 €», (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): Πρόσβαση στα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 60.990,64€ με το Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση Ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης από την Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων, πρ/σμού δαπάνης 60.990,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 5ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 56/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για δώδεκα (12) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του 5ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι μεταξύ 200 τ.μ. και 240 τ.μ. και να περικλείεται από τις οδούς Βαρώνου Χιρς – Κωνσταντινουπόλεως – 28ης

Προκήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 93.519,81€ με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 44/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας» στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»

Αναστολή Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι η διαγωνιστική διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την “Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του π.δ. 4.115.560,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31-1-2020 αναστέλλεται με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής λόγω κατάθεσης προδικαστικής προσφυγής κατά των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθμ.55/2019 διακήρυξης. Για

Αναστολή Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι επίκειται αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την “Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του π.δ. 4.115.560,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31-1-2020 λόγω κατάθεσης προδικαστικής προσφυγής κατά των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθμ.55/2019 διακήρυξης. Θα ακολουθήσει απόφαση του

Ανοιχτή διαδικασία που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο23Ε/2019 Ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία με την υπ’ αριθμ. 138/12-2-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ. 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα

X