Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» της Δ/νσης Βιώσιμης

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα»,π.δ. 67.954,27€ με ΦΠΑ 13%,σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 10/2020 Μελέτη του Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 49/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα»,π.δ. 67.954,27€ με ΦΠΑ 13%,σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 10/2020 Μελέτη του Τμήματος Αλσών, Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών, π.δ. 252.960,00 €, με το ΦΠΑ 24%

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης για

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για “Παραχώρηση χώρου διανομής προϊόντων της επισιτιστική βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ” της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη «Παραχώρηση χώρου διανομής προϊόντων της επισιτιστικής βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ» . Ο Χώρος θα πρέπει να παραχωρηθεί έως 31/12/2021 να είναι έκτασης 1.000-1.500 τ. μ. και θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης από την περιοχή του Βαρδαρίου

Διακήρυξη μίσθωσης για τρία (3) χρόνια ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 48/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για τρία (3) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε κεντρική

Προκήρυξη Επαναληπτικού Hλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π .χ. χρώματα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.) – σιδηρικά για τις ανάγκες δύο (2) οικονομικών ετών των τεχνικών και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα είδη 10, 12, 13, 14, 117, 152, 153, 155, 160, 164, 165, 187, 191, 192, 193 και 198 του ενδεικτικού προϋπολογισμού», προϋπολογισμού δαπάνης 55.049,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2019 Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Επαναληπτικό Hλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. χρώματα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.) – σιδηρικά για τις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ

O Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος”»  Κωδικό ΟΠΣ 5055291, η οποία είναι ενταγμένη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία”, ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, στο πλαίσιο του

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ”ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ”

O Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης ”Επιχορήγηση του Ν.Π. Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ” (MIS 5041413), η οποία είναι ενταγμένη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία”, ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια είκοσι πέντε (25) θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια είκοσι πέντε (25) θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32Α περ.β του Ν.4412/2016 (Α΄147) και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», προϋπολογισμού (74.350,00 €) εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   (No 20Ε/2020) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», προϋπολογισμού (74.350,00 €) εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες

X