Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας», προϋπολογισμού επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (730.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο  2022_01 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας», προϋπολογισμού επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (730.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λουτήρων – WC τύπου ISOBOX», προϋπολογισμού δαπάνης 113.732,80 €, με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια λουτήρων – WC τύπου ISOBOX» στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»

Προκήρυξη της με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΛΟΥ»- Τ.Π., προϋπολογισμού (670.000,00 €) εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 19Ε/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΛΟΥ»- Τ.Π., προϋπολογισμού (670.000,00 €) εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Εργασίες Οδοποιίας                                275.965,19 € Εργασίες Η/Μ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 72.862,40 € με Φ.Π.Α. 24 %»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μετάθεση εκ νέου ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ”Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.900.558,30 € με το Φ.Π.Α. 13%.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι μετατίθεται  εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την  ”Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% κατ’ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση τεχνικών εργασιών διαμόρφωσης και επέκτασης χώρου, στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες που προκύπτουν λόγω covid 19, προϋπολογισμού δαπάνης 56.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με το άρθρο 32Α παρ. 2 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω του κατεπείγοντος) για την ανάθεση τεχνικών εργασιών διαμόρφωσης και επέκτασης χώρου στα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση εργασιών βαφής της δυτικής περίφραξης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 28.718,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εργασιών βαφής της δυτικής περίφραξης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου π.δ. 28.718,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. ΔΚΣ28/23-11-2021  μελέτη της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων.  Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις των άρθρων α) 116 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ”Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.900.558,30 € με το Φ.Π.Α. 13%.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ”Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% κατ’ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του καθώς

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τις υπηρεσίες καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού μονού στρώματος ύπνου, Βιολογικό Καθαρισμό καναπέ πολυθρόνα, και καθαρισμό χαλιού για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki)

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για τις υπηρεσίες καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού μονού στρώματος ύπνου, Βιολογικό Καθαρισμό καναπέ πολυθρόνα, και καθαρισμό χαλιού για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki). που

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των χειροκίνητων μηχανημάτων διαγράμμισης και ψεκασμού του συνεργείου Οδικής σήμανσης του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, προϋπολογισμού δαπάνης 9.999,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των χειροκίνητων μηχανημάτων διαγράμμισης και ψεκασμού του συνεργείου Οδικής σήμανσης του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης

X