Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε εργασίες απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας λόγω COVID-19, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά σε εργασίες  απεντόμωσης,  απολύμανσης και μυοκτονίας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 118  του Ν.4412/2016 (Α΄147), του άρθρου 26 της Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 72/03-02-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση Ηλεκτροφωτισμού Υπαίθριων Αθλητικών Εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 620.268€ με ΦΠΑ.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 72/03-02-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» π.δ. 620.268€ με ΦΠΑ” λόγω αποχής των Ομοσπονδιών από τις διαδικασίες Επιτροπών και τις συνεχιζόμενες απεργίες της ΕΜΔΥΔΑΣ, ως προς την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας, π.δ. 3.323,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και την προστασία της δημόσιας υγείας, διότι για την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό μοκετών και βιοκαθαρισμό στρωμάτων ύπνου της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 16.234,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό μοκετών και τον βιοκαθαρισμό στρωμάτων ύπνου της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 16.234,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος υπηρεσίας. Η δαπάνη γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό : “«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό : “«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Δέκα Εννέα (19) Αναπηρικών Αμαξιδίων, συνολικής δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.909,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Δέκα Εννέα (19) Αναπηρικών Αμαξιδίων . O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια Δέκα Εννέα (19) αναπηρικών αμαξιδίων για την υλοποίησης της Δράσης: ‘’ KEEP ON MOOVING “ η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 1765/20-12-2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ω3Β7ΩΡ5-ΒΜΚ) και παρατάθηκε με την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό κατάρτιση καταλόγους για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης έτους 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (Ν.4412/2016 , άρθρο 118,παρ.5) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους υπό κατάρτιση καταλόγους μελετητών σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες : ΜΕΛΕΤΕΣ –

Ανακοίνωση μετάθεσης αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων », προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (620.268,00 €) με Φ.Π.Α.

Ανακοίνωση μετάθεσης αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (620.268,00 €) με Φ.Π.Α. 24%. Για να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ Για να μεταβείτε στα στοιχεία του διαγωνισμού, πατήστε

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας  ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 32 και 221, παρ. 9, του Ν.441/2016, θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την

X