Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, προϋπολογισμού

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)», προϋπολογισμού δαπάνης 120.797,00€, με Φ.Π.Α. 13%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 20/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ.

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Η/Ζ, αντλίες επιφ. Βενζίνης, κομπρεσέρ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού π.δ. 35.971,83€ με Φ.Π.Α. 24% για την «Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Η/Ζ, αντλίες επιφ. Βενζίνης, κομπρεσέρ), για τις ανάγκες και σύμφωνα με την

Δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης 2019», προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00€ με το Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ No 13Ε/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας του Δήμου Θεσσα-λονίκης 2019», προϋπολογισμού (600.000,00€) εξακοσίων χιλιάδων ευρώ που αναλύεται σε δαπάνη εργασιών 356.304,50 €, Γ.Ε.+Ο.Ε. 64.134,81 €, Απρόβλεπτα (15%) 63.065,90 € και Φ.Π.Α. (24%)

Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας», προϋπολογισμού (3.499.999,00€) Τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ, με Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  No 11E/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας», προϋπολογισμού (3.499.999,00€) Τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ, με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες 744.027,39

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Δασομετρικών Οργάνων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Δασομετρικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, συνολικού π.δ. 14.600,06€ με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως κάτωθι:   α/α       ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)  χωρίς ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΣYNΟΛΙΚΗ (€) χωρίς ΦΠΑ ΤΙΜΗ

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της: «Προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης για την κατασκευή ποδηλατοδρόμου» με Π.Δ. 173.974,40€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της: «Προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος για την κατασκευή ποδηλατοδρόμου» με Π.Δ. 186.297,60€

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση δαπάνης της απευθείας ανάθεσης που αφορά την προμήθεια Χημικών και Απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Η προμήθεια σε ετήσια βάση χημικού και απολυμαντικού υλικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή συντήρηση  και ασφαλή λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Κατόπιν συνεργασίας με την

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών γραφείου έτους 2020

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση που αφορά την προμήθεια ειδών γραφείου  : 1) Αντικλεπτικών ταινιών συμβατών με τα υπάρχοντα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και 2) Υλικών συσκευασίας για μεταφορά ή αποθήκευσης έργων τέχνης της Πινακοθήκης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων .

X