Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης ατόμων με προβλήματα όρασης για διαβάσεις πεζών, εγκατάστασης των στις προβλεπόμενες θέσεις σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τόσο των νέων όσο και των ήδη υφισταμένων συστημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μεριμνώντας για την ασφάλεια των πολιτών με προβλήματα όρασης και γενικότερα ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρόκειται να εγκαταστήσει <<Ηχητικό Σύστημα Προειδοποίησης>> σε συγκεκριμένο αριθμό εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. Σκοπός της δαπάνης είναι η επέκταση (μετά από αίτημα της ΄Ενωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος) της χρήσης των σύγχρονων εγκεκριμένων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (292,64 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Υποβολή ερωτήματος σχετικά με το διαγωνισμό: “«Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. “

Για να κατεβάσετε το ερώτημα το οποίο υποβλήθηκε σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.”, πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε την Απάντηση της Υπηρεσίας, πατήστε εδώ Για να μεταβείτε στον σχετικό διαγωνισμό, πατήστε εδώ

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 26.040,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 47 / 2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 26.040,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διακήρυξη μίσθωσης για έξι (6) χρόνια ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Νο 36/ 2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6) χρόνια  ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Ζέρβα, Μ. Αλεξάνδρου, Γ. Παπανδρέου,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2020/0000000221/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4636/2019 άρθρο 122 – ΦΕΚ 169Α,  Α.Δ.Σ. 1381/16-12-2019 –

Προκήρυξη δημόσιας επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 39/2020  EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, συνολικού εμβαδού 33.268 τμ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες)  του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 5.106.823,83 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 6.332.461,55 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου

X