Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Δενδροδόχων στα Πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης Τ.Π.», προϋπολογισμού (130.000,00 €) εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Π.», προϋπολογισμού (130.000,00 €) εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Δαπάνη Εργασιών Οικοδομικών 76.235,50 € ΓΕ & ΟΕ (18%): 13.722,39 € Σύνολο 89.957,89 € Απρόβλεπτα

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων ΔΘ», προϋπολογισμού (100.000,00 €) εκατό χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  No 12Ε/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων ΔΘ», προϋπολογισμού (100.000,00 €) εκατό χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες 4.716,55 € Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 54.334,14 € ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 59.050,69 €

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων στις οδούς Δημάρχου Σ. Πάσχου 8, Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8, Ε. Αλεξίου 1 και Βιζύης και Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης»

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων στις οδούς Δημάρχου Σ. Πάσχου 8, Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8, Ε. Αλεξίου 1 και Βιζύης και Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης» με προεκτιμώμενη αμοιβή εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτά (158.686,12€)

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη” π.δ. 4.765.903,47 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No 54/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη” π.δ. 4.765.903,47 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “Κατασκευή ορυγμάτων για την τοποθέτηση υπόγειων κάδων στο ιστορικό κέντρο του ΔΘ” προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   (No 11Ε/17) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΘ», προϋπολογισμού (380.000,00 €) τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΜΑΔΑ Α’: Χωματουργικά 15.870,00 € ΟΜΑΔΑ Β΄:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ποδοδιακόπτη για το σύστημα υπερηχοτομογραφίας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.078,80€ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ποδοδιακόπτη για το σύστημα υπερηχοτομογραφίας O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ποδοδιακόπτη για το σύστημα υπερηχοτομογραφίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, συνολικού π.δ. 1.078,80€ με Φ.Π.Α., ως κάτωθι : Α/Α Περιγραφή – Είδος Ανταλλακτικού Κόστος

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄, Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων Δ. Θ., έτους 2017» προϋπολογισμού (900.000,00 €) εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   (No 10Ε/17) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού (900.000,00 €) εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΜΑΔΑ Α’: Χωματουργικά, καθαιρέσεις 37.899,26 € ΟΜΑΔΑ Β΄: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα,

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α4/2017 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων,  αναφορικά με το έργο :  “ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ του Δήμου Θεσσαλονίκης,  κατόπιν διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής Δημοπρασίας”.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α4/2017 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων,  αναφορικά με το έργο :  “ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ του Δήμου Θεσσαλονίκης,  κατόπιν διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής Δημοπρασίας”. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ :  ΤΡΙΤΗ 19/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 23.59΄ Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου”, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2/2017 Μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.799.999,97€ με Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  60/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2/2017 Μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού, για τη “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων, για τα έτη 2017 -2018”, προϋπολογισμού δαπάνης 847.128,32€ με το Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 64/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων για τα έτη 2017-2018», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35/2017 Μελέτη της Δ/νσης Βιώσιμης

X