Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Φυτοφαρμάκων, Λιπασμάτων & Βελτιωτικών Υλικών» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, π.δ. 26.262,71€ με Φ.Π.Α. 13% και 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Φυτοφαρμάκων, Λιπασμάτων & Βελτιωτικών Υλικών» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, π.δ. 26.262,71€ με Φ.Π.Α. 13% και

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναμνηστικών ειδών – δώρων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 7.788,44€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την «Προμήθεια αναμνηστικών ειδών-δώρων (πλακετών, tablet κ.λ.π.) στο πλαίσιο πραγματοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων των υπηρεσιών του, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο έτος 2021, προϋπολογισμού δαπάνης 7.788,44 € συμπεριλαμβανομένου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki)

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021,για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το

Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών», προϋπολογισμού μελέτης 1.999.999,99 € με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 9Ε/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αναβάθμιση παιδικών χαρών, ΤΠ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.999.999,99) , συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%. Το

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για «Υπηρεσίες υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για τις Υπηρεσίες υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ  του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας  Π.Δ.  11.784,96€  με  Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για ηλεκτρικές συσκευές του μαγειρείου του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού ¨Μ. Αλέξανδρος¨ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για  την «Προμήθεια ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης τους για ηλεκτρικές συσκευές (βραστήρες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία ,μίξερ και πολτοποιητής) του μαγειρείου του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού ¨Μ. Αλέξανδρος¨ του Δήμου

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση, έναντι καταβολής μισθώματος, του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του κτίσματος που βρίσκεται στον Κεδρηνό Λόφο, εμβαδού 125,00 τμ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟ 3/2021   της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, έναντι καταβολής μισθώματος, του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του κτίσματος που βρίσκεται στον Κεδρηνό Λόφο.   Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια  πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, για την παραχώρηση, έναντι καταβολής μισθώματος, του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του κτίσματος που βρίσκεται στον Κεδρηνό Λόφο,  εμβαδού 125,00 τμ.

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για την εκ νέου εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο κολυμβητήριο του κτιριακού συγκροτήματος της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού (πρώην Αλάνας Τούμπας), εμβαδού 11,40 τμ. με αποθήκη 8,80 τμ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟ 2/2021   της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο κολυμβητήριο του κτιριακού συγκροτήματος της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού (πρώην Αλάνας Τούμπας). Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια  πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, για την εκ νέου εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο κολυμβητήριο του κτιριακού συγκροτήματος της πλατείας Μικρασιατικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης σητών (θυρών και παραθύρων) σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 19.417,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης σητών (θυρών και παραθύρων) σε παιδικούς σταθμούς, π.δ. 19.417,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την από 20-5-2021 μελέτη της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών. Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 16-6-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ.

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του” π.δ. 287.703,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

X