Επιλογή συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου “Ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων και πράσινη επιχειρηματικότητα στον αστικό ιστό για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας “SAFE WASTECYCLE”

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιλογή συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό (πακέτο εργασίας 1) του έργου : «Ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων και πράσινη επιχειρηματικότητα στον αστικό ιστό για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας-Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health» με ακρωνύμιο “SAFE WASTECYCLE” του Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ 2007-2013 π.δ. 38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 17-3-2014 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση εργασίας για τη Διενέργεια Ελέχγου των οικονομικών καταστάσεων Διαχειριστικής χρήσεως έτους 2013

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας για τη Διενέργεια Ελέχγου των οικονομιών καταστάσεων Διαχειριστικής χρήσεως έτους 2013 σε εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων του Δ.Θ. από ελεγκτική εταιρεία ή Κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Θεσ/νίκης π.δ 30.750,00€ με Φ.Π.Α.

Προμήθεια συσκευών παρακαλούθησης & διαχείρισης του στόλου των οχημάτων για την Δ/νση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 73.769,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για συντήρηση επισκευή ΗΛΜ εγκαταστάσεων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια υλικών που αφορά στη «Συντήρηση και επισκευή ΗΛΜ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων (με αυτεπιστασία) έτους 2013 Τ.Π.» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Aνάθεση της εργασίας «Εκπόνηση ελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών Δημοτικών εγκαταστάσεων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Εκπόνηση ελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών Δημοτικών εγκαταστάσεων : “Παραλίας Κήπος Ήχου – Κήπος Μνήμης – Κήπος Ρόδων”, “Κολυμβητηρίου Τούμπας”, “Κτιρίου Πολυμέσων” “Κτιρίου Πνευματικού Κέντρου”, “Κτιρίου Δημαρχιακού Μεγάρου”», προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.586,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 13-2-2014 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11.30πμ. και ώρα λήξης 11.45πμ.

Aνάθεση της εργασίας ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των δύο close control units του computer room του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση της εργασίας ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των δύο close control units του computer room του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 13-2-2014 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00πμ. και ώρα λήξης 10.15πμ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών καθαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση εργασιών για την «Καθαίρεση Διαφημιστικών Πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους και κτίρια, έτους 2013-2014», προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.388,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναβάθμιση διαχειριστικής λειτουργίας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας των μονάδων ΠΦΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης ως υποέργο της πράξης : Ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης ποιότητας υπηρεσιών και αναβάθμισης διαχειριστικής λειτουργίας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) στον Δήμο Θεσσαλονίκης (MIS375238), π.δ. 28.510,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

«Προμήθεια Απορρυπαντικού & Αποσμητικού Υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (πρώην Δ/νση Καθαριότητας) του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, για την «Προμήθεια Απορρυπαντικού & Αποσμητικού Υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (πρώην Δ/νση Καθαριότητας) του Δήμου Θεσσαλονίκης» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, π.δ. 35.271,97 € .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας του έργου αναβάθμισης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας του έργου : Ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης ποιότητας υπηρεσιών και αναβάθμισης διαχειριστικής λειτουργίας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) στον Δήμο Θεσσαλονίκης (MIS375238), π.δ. 63.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

X