Απολογισμός Ζέρβα: «Χρυσή ευκαιρία ώστε η Θεσσαλονίκη να αλλάξει κατηγορία»

Για μια χρυσή ευκαιρία, ώστε η Θεσσαλονίκη να αλλάξει κατηγορία και επίπεδο, μίλησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, παρουσιάζοντας σήμερα, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τον απολογισμό πεπραγμένων της Διοίκησής του για το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οπότε ανέλαβε καθήκοντά η νέα Δημοτική Αρχή, μέχρι και το τέλος του ίδιου έτους.

Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 6/2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 172951/18-06-2020 (ΑΔΑ: 6Θ6ΣΩΡ5-ΗΙ8) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 6/2020, σχετικά με την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο -2- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση

Νέα τηλέφωνα στη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Αλλάζουν τα τηλέφωνα στη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου της υπηρεσίας. Οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να απευθύνονται στα νέα τηλέφωνα: 2313 318800, 2313 318801, 2313 318802, 2313 318803.

Δράση εθελοντικού καθαρισμού στο δάσος του Σέιχ Σου

Δράση εθελοντικού καθαρισμού στο δάσος του Σέιχ Σου οργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. Η δράση, στην οποία θα συμμετάσχουν μέλη εθελοντικών οργανώσεων και πολίτες, θα διεξαχθεί από τις 8.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι με σημείο εκκίνησης το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Κεδρηνού Λόφου.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α2/2020 Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης, Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των : 1) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Ογκωδών Απορριμμάτων, 2) Αμιαντούχων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων και 3)Αποβλήτων EPS (φελιζόλ) των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 658.251,52€ με Φ.Π.Α.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α2/2020  Μελέτης του Τμήματος Ανακύκλωσης, Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με τις Εργασίες Διαχείρισης των : 1) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών,  Κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ) & Ογκωδών Απορριμμάτων, 2) Αμιαντούχων και λοιπών επικινδύνων αποβλήτων και 3)Αποβλήτων EPS (φελιζόλ) των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 658.251,52€ με Φ.Π.Α. Τα σχόλια για

14η Ειδική Συνεδρίαση για τον Απολογισμό Πεπραγμένων και 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος). Στις 15.00 θα διεξαχθεί η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τηνπαρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων έτους 2019της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Το έντυπο του απολογισμού είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

«Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆.»

«Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆.» Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στη διαδικασία νέας δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 28 / 2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6)  χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια λιπαντικών και αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 74.125,96 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια λιπαντικών και αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου

X