Ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και οργάνων γυμναστικής των δημοτικών Γυμναστηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και οργάνων γυμναστικής των δημοτικών Γυμναστηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.675,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε υφιστάμενα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 447.500,00 € με Φ.Π.Α

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε υφιστάμενα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης », προϋπολογισμού (447.500,00 €) τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ με Φ.Π.Α

Προμήθεια μέρους : «σπόρων εποχικών φυτών, θάμνων, δένδρων πολυετών ποών, φυτών εσωτερικού χώρου, έρριζων μοσχευμάτων χρυσανθέμων και σπορόφυτων κυκλάμινου και πρίμουλας»

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέρους : «σπόρων εποχικών φυτών, θάμνων, δένδρων πολυετών ποών, φυτών εσωτερικού χώρου, έρριζων μοσχευμάτων χρυσανθέμων και σπορόφυτων κυκλάμινου και πρίμουλας» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρ/σμού δαπάνης 3.293,44 € με το ΦΠΑ (13 και 23%)

Ματαίωση διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε υφιστάμενα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης » π.δ. 447.500,00 € με Φ.Π.Α

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί ότι ματαιώνει την διενέργεια του διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε υφιστάμενα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης » π.δ. 447.500,00 € με Φ.Π.Α. που προκηρύχθηκε να διεξαχθεί στις 01 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. -10.00 π.μ. σύμφωνα με την 1875/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων λιανικής πώλησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών του π.δ.165.558,00 € με το Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων λιανικής πώλησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών του π.δ.165.558,00 € με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία) στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση λιανική τιμή του Νομού Θεσσαλονίκης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, Π.Δ. 17.011,00 €

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, Π.Δ. 17.011,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΧΑΝΘ, ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ & ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΟΧΙ”, προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΧΑΝΘ, ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ & ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΟΧΙ”, προϋπολογισμού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά τον πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά τον πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών, προϋπολογισμού δαπάνης 43.269,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συμφωνία – Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης, για την επιλογή Αναδόχου Συμφωνίας – Πλαισίου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, με τίτλο «Συμφωνία – Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης», με προεκτιμώμενη αμοιβή εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ (149.661,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. ( 184.083,03 με το Φ.Π.Α.)

X