Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία Καθαρισμού της Υδατοσυλλογής του Ζωολογικού Κήπου

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Υπηρεσία Καθαρισμού της Υδατοσυλλογής του Ζωολογικού Κήπου. Ο Ζωολογικός κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στην περιοχή <<Χίλια Δένδρα>>, παρέχει την δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει στο φυσικό τους περιβάλλον την πανίδα  και χλωρίδα της χώρας μας, φιλοξενώντας σε οργανωμένους χώρους που πληρούν τις

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 9/23-4-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων αναφορικά με την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 60.000,00€ με ΦΠΑ 24%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 9/23-4-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων αναφορικά με την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο  «Συντήρηση και επισκευή  παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 60.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα,

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2021, προϋπολογισμού δαπάνης 182.247,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Αριθ. Διακήρυξης: 11/2021 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 121996 Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού) Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36 Τηλ.: 2313 317511 (URL): thessaloniki.gr Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (νυν Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων – ΦΕΚ 1299/Β΄/02-04-2021 περί έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ Δ.Θ.), πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προϋπολογισμού: 868.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (νυν Διεύθυνση Καθαριότητας και

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 98932/20-4-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού αναφορικά με την “Προµήθεια στολών των µουσικών της Φιλαρµονικής Ορχήστρας προϋπολογισμού δαπάνης 19.165,44€ µε Φ.Π.Α”»

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 98932/20-4-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού αναφορικά με την «Προµήθεια στολών των µουσικών της Φιλαρµονικής Ορχήστρας π.δ.19.165,44€ µε Φ.Π.Α » Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 98932/20-4-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 3/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών αναφορικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων από απόσταση (RFID) π.δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 3/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών αναφορικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων από απόσταση (RFID)  π.δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 3/2021 Μελέτη

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.1/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 14.818,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.1/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 14.818,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Συντήρηση Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίων και Εξωτερικών χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την μηνιαία Συντήρηση Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίων και Εξωτερικών χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ηλεκτρονικό και συμβατικό εξοπλισμό εκγύμνασης των έξι (6) δημοτικών γυμναστηρίων και των τεσσάρων (4) υπαίθριων χώρων άθλησης εξοπλισμένων με όργανα εκγύμνασης εξωτερικού χώρου. Ο εξοπλισμός αμφοτέρων των χώρων υφίσταται καθημερινή φθορά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: α)Τεχνική Υποστήριξη και β)Ετήσια Συντήρηση του συστήματος των ψηφιοποιημένων εφημερίδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που αποκτήθηκε από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έτους 2021 της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεση για την: α)Τεχνική Υποστήριξη και β)Ετήσια Συντήρηση του συστήματος των ψηφιοποιημένων εφημερίδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που αποκτήθηκε από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (αφορά server.σκληρούς δίσκους και μηχανές αναζήτησης ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του για την εξυπηρέτηση του κοινού). έτους 2021

X