Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες», προϋπολογισμού δαπάνης 852.764,00 € (762.764,00 € + δικαίωμα προαίρεσης 90.000,00 €) μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  51/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες», προϋπολογισμού δαπάνης 852.764,00 €

Διακήρυξη μίσθωσης ακίνητου με σκοπό τη στέγαση και λειτουργία της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 2/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει ακίνητο με σκοπό τη στέγαση και λειτουργία της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη με δυνατότητα παράτασης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Αρχαιολογικού Μουσείου, προέκταση Κατσιμίδη, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου,

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας (επαναληπτική – τροποποιητική) μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Νο 1 / 2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6) χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Ζέρβα, Μ. Αλεξάνδρου,

Ανακοίνωση ματαίωσης αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων », προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (620.268,00 €) με Φ.Π.Α. 24%.

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων », προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (620.268,00 €) με Φ.Π.Α. . ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σύμφωνα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού δαπάνης 599.996,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 52/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού δαπάνης 599.996,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,σύμφωνα με την υπ΄αριθ.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπαίθριων προκατασκευασμένων οστεοθηκών για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού δαπάνης  73.507,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υπαίθριων προκατασκευασμένων οστεοθηκών για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού δαπάνης  73.507,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  47/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ερπυστριοφόρου μικρού εκσκαφέα για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας», στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» προϋπολογισμού 52.700,00 €, με Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ερπυστριοφόρου μικρού εκσκαφέα για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας», στο πλαίσιο πράξης

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Φυτοφαρμάκων, Λιπασμάτων & Βελτιωτικών Υλικών», προϋπολογισμού δαπάνης 33.472,11€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Φυτοφαρμάκων, Λιπασμάτων & Βελτιωτικών Υλικών», προϋπολογισμού δαπάνης 33.472,11€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, κτίριο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης, που αφορά στην προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού, πολλαπλών εκτυπώσεων Fax κλπ., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.489,66 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού, πολλαπλών εκτυπώσεων fax κλπ απολύτως απαραιτήτων για τη λειτουργία των σχεδιογράφων (plotters) και των φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης

X