Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για τις ανάγκες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για τις ανάγκες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια της Υπηρεσίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρoυς (ΤΕΒΑ/FEAD)>>. Έχει συγκροτηθεί κοινωνική

Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της Διακήρυξης – άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Β΄ εξαμήνου 2019 του Τμήματος 7, π.δ. 7.936,00 €

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. α του Ν.4412/2016 και την υπ’αρ. 527/26-09-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Β΄ εξαμήνου 2019 π.δ. 7.936,00 € με το Φ.Π.Α. 24% (για το τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 7)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) και 770 λίτρων (lt), κάδων μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 110 λίτρων (lt) και ανοξείδωτων κάδων μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 110 λίτρων (lt) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 724.904,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) και 770 λίτρων (lt), κάδων μικροαπορριμμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αναφορικά με την : “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 59.659,50 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.α του Ν.4412/2016 και την υπ’αριθμ.617/16-10-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του και των νομικών προσώπων του π.δ. 59.659,50

Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και μεταφράσεις – υπερτιτλισμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρ/σμού δαπάνης 8.100,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό, Μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το Τμήμα 2 «ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και μεταφράσεις – υπερτιτλισμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης,  πρ/σμού δαπάνης 8.100,92  € συμπεριλαμβανομένου

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31», προϋπολογισμού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (293.685,48 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο17Ε/2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31», προϋπολογισμού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5», προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (325.587,97€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου του Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5», προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (325.587,97€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο16Ε/2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 – ΦΕΚ 218Α,  Α.Δ.Σ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, εργασιών, Επισκευές Ηλεκτρικών Ειδών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, εργασιών,  Επισκευές Ηλεκτρικών Ειδών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου  έργου με τίτλο  “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, εργασιών, Επισκευές Ηλεκτρικών Ειδών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Επίπλων Γραφείου, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Επίπλων Γραφείου, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 – ΦΕΚ 218Α,  Α.Δ.Σ. 1818/10-12-2018 –

X