Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της διακήρυξης-άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών «Μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και μεταφράσεις – υπερτιτλισμοί, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.100,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ.α του Ν. 4412/2016 και την υπ’αριθμ. 880/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά από δύο (2) άγονους συνοπτικούς διαγωνισμούς, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (27/2019) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση εργασιών εκκένωσης βόθρων και καθαρισμού φρεατίων και αγωγών, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.614,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί εκ νέου σε απευθείας ανάθεση εργασιών εκκένωσης βόθρων και καθαρισμού φρεατίων και αγωγών, προϋπολογισμού δαπάνης 24.614,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7/2020 μελέτη της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 22-6-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 2019»

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 2019» Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προκηρύξει δηµόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου µε τίτλο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 2019», µε CPV:                        45214200-2           Κατασκευαστικές

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 559.847,60 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 25/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 559.847,60 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».  Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 91984 Αναθέτουσα Αρχή: Είδος Αναθέτουσας

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.του έργου:«ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.285.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. του  έργου: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.285.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την συντήρηση και επισκευή των επίπλων στο γραφείο Δημάρχου καθώς και τα γραφεία των Ειδικών Συμβούλων και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Δημάρχου

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την συντήρηση και επισκευή των επίπλων στο γραφείο Δημάρχου καθώς και τα γραφεία των Ειδικών Συμβούλων και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Δημάρχου Ο συνολικός  Π.Δ. για το έτος 2020 διαμορφώνεται έως το ποσό των  1.500,00 € με  Φ.Π.Α.24% ως κάτωθι

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση εργασιών εκκένωσης βόθρων και καθαρισμού φρεατίων και αγωγών, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.614,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εργασιών εκκένωσης βόθρων και καθαρισμού φρεατίων και αγωγών, προϋπολογισμού δαπάνης 24.614,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7/2020 μελέτη της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 9-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση εργασιών που αφορούν στο βοτάνισμα και καθαρισμό ξερών χόρτων στο δάσος Σέιχ Σου και στο άλσος Λουτρών Θέρμης, προϋπολογισμού δαπάνης 19.840,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εργασιών που αφορούν στο βοτάνισμα και καθαρισμό ξερών χόρτων στο δάσος Σέιχ Σου και στο άλσος των Λυτρών Θέρμης, προϋπολογισμού δαπάνης 19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις επιτακτικές ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 55.021,66 € με το Φ.Π.Α. 6 και 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) για τη μίσθωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 21/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για εννέα (9) χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Πλατείας Δημοκρατίας – Λαγκαδά – Μιχαήλ Καλού – Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού –

X