Προκήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων, π.δ. 65.274,33 € με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο    40/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών γραφείου, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων» π.δ. 65.274,33 €»,  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%)  Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): Πρόσβαση στα έγγραφα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πρόσθετων παροχών σε στολές της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας», πρ/σμού δαπάνης 55.889,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των επιμέρους ειδών και ποσοτήτων, για «την προμήθεια πρόσθετων παροχών σε στολές της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης  55.889,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού δαπάνης 18.896,19€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της τεχνικής περιγραφής εργασίας,  για την παροχή υπηρεσίας: «Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων»,  του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου,

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆ για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, Ε∆Μ. ΡΟΣΤΑΝ)

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆ Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2. Της ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β’/29/12/2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων

Περίληψη διακήρυξης με αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση Ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την προληπτική  και επισκευαστική συντήρηση Ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης από την Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων, πρ/σμού δαπάνης 60.660,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια εντύπων λειτουργικών και καλλιτεχνικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 30/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια εντύπων λειτουργικών και καλλιτεχνικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το Β΄ εξάμηνο 2019 – Α΄

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετρήσεων-αναλύσεων μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετρήσεων-αναλύσεων μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετρήσεων-αναλύσεων μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 9.969,60 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), ως κάτωθι : α/α

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Hλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. χρώματα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.) – σιδηρικά για τις ανάγκες δύο (2) οικονομικών ετών των τεχνικών και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο    34/2019 Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Hλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. χρώματα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.) – σιδηρικά για τις ανάγκες δύο (2) οικονομικών ετών των

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)» Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης τουΥπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2019 ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (438/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (27/2019) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες

X