Ανακοίνωση εκμισθώσεων κληροδοτήματος Καραγιάννη.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως διαχειριστής του κληροδοτήματος “ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ” , ανακοινώνει την εκμίσθωση πέντε (5) ισόγειων καταστημάτων του ως άνω κληροδοτήματος, που βρίσκονται σε παλιά οικοδομή επί της οδού Σελευκιδών 5-7 στη Θεσσαλονίκη. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 20/02/2021. Για να δείτε την ανακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος υπ’ αρ. 10-11 πατήστε εδώ Για να δείτε

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.340.338,32 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης”  σύμφωνα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστικής», προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.031,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 41/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστικής», προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.031,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό Πνευμονολόγο, για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 6.678,72 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό Πνευμονολόγο, για τις ανάγκες των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 6.678,72 € χωρίς Φ.Π.Α. (η συγκεκριμένη δαπάνη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1100/24-06-2010), και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικό προϋπολογισμό & ειδικούς όρους 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο2Ε / 2021 ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κατά το Ν. 4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016). Κύριος

Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού µε τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους» που πρόκειται να πραγµατοποιήσει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, µε ύψος βραβείων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (125.487,98€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ. 26804/18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1494/Β’/04-05-2012) και περιλαμβάνει ειδική αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική (συμπεριλαμβανομένης μελέτης ειδικού φωτισμού αστικού χώρου και όψεων μνημείων), φυτοτεχνική και κυκλοφοριακή μελέτη. Ζητούμενο του Διαγωνισμού είναι

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό : “«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  53/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση μετάθεσης αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων », προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (620.268,00 €) με Φ.Π.Α.  24%.

 Ανακοινώνεται η μετάθεση της αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων », προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (620.268,00 €) με Φ.Π.Α.  24%, με α/α συστήματος 94269, λόγω συμμετοχής της Προέδρου και της Αναπληρωματικής Προέδρου στην Απεργία –

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου – Μελέτη 7/2020 – Προϋπολογισμού 2.200.000,01€ (με Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσού 144.805,25€ (με Φ.Π.Α. 24%)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 50/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου – Μελέτη 7/2020 – Προϋπολογισμού 2.200.000,01€ (με Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένου

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες», προϋπολογισμού δαπάνης 852.764,00 € (762.764,00 € + δικαίωμα προαίρεσης 90.000,00 €) μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  51/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες», προϋπολογισμού δαπάνης 852.764,00 €

X