Εκ νέου Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 – ΦΕΚ 218Α,  Α.Δ.Σ.

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Κήπων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού δαπάνης 457.721,21 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Συντήρησης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων E΄ Δημοτικής Κοινότητας Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων E΄ Δημοτικής Κοινότητας  Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προκηρύξει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων E΄ Δημοτικής Κοινότητας  Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ», με CPV: 45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο:«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ» Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προκηρύξει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ», με CPV: 45214200-2

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Δημαρχιακού μεγάρου και μεγάλων έργων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2018», προϋπολογισμού (645.000,06€) εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ και έξι λεπτών, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  No 11 Ε/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Δημαρχιακού μεγάρου και μεγάλων έργων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2018», προϋπολογισμού (000,06€) εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ και έξι λεπτών, με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες 7.807,57€

Πρόσκληση σε επανάληψη της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (496/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (27/2019) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για τη «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2019 ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε επανάληψη της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (496/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και άγονη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (27/2019) αλλά μόνο για το τμήμα 5

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών κατασκευών» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, προϋπολογισμού 223.467,72€, με Φ.Π.Α 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 35/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών κατασκευών» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 85.283,81 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 39/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 85.283,81 € (συμπ. ΦΠΑ 6%). Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, για εργασίες μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων,, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε ανάθεση, εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 –

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων ελαιοδιαχωριστών/λασποσυλλεκτών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.800,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων ελαιοδιαχωριστών/λασποσυλλεκτών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.800,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, ως κάτωθι :   α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 1 Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και διάθεση) επικίνδυνων αποβλήτων                               20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 ΦΠΑ 24% 4.800,00 ΓΕΝΙΚΟ

X