Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας υγρών καυσίμων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθειας υγρών καυσίμων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 – ΦΕΚ 218Α,  Α.Δ.Σ. 1818/10-12-2018 –

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη Διοργάνωση Εκδήλωσης Μαγικά Εκπαιδευτικά Χριστούγεννα-Μάθε,Παίξε,Φτιάξε της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, συνολικού ποσού προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00 με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναβάλλει την διεξαγωγή της εκδήλωσης Μαγικά Εκπαιδευτικά Χριστούγεννα –Μάθε, Παίξε Φτιάξε της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας για την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 συνολικού ποσού προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00 με Φ.Π.Α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη Διοργάνωση Εκδήλωσης Μαγικά Εκπαιδευτικά Χριστούγεννα-Μάθε,Παίξε,Φτιάξε της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Φορτηγών και Ειδικών Οχημάτων για τις ανάγκες της ΔΑΔΑΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.282.160,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 50/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Φορτηγών και Ειδικών Οχημάτων για τις ανάγκες της ΔΑΔΑΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.282.160,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%. Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 81739 Πρόσβαση στα

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου:“Ανέγερση 3/θ Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου:“Ανέγερση 3/θ Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13» συνολικού προϋπολογισμού 2.160.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας» στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  44/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας» στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» με κριτήριο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας ενός (1) μίνι παλετοφόρου πεζού χειριστή για μικρούς χώρους για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας π.δ. 3.720,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’αριθμ.547/26-9-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός (1) μίνι παλετοφόρου πεζού χειριστή για μικρούς χώρους για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας π.δ. 3.720,00 € με το

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 6.085.107,59 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικού, για την επισκευή ενός διπλού οργάνου πρέσας πιέσεων στήθους και έλξεις μπάρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικού, για την επισκευή ενός διπλού οργάνου πρέσας πιέσεων στήθους και έλξεις μπάρας το οποίο βρίσκεται στο πάρκο οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου στην Πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Το όργανο είναι κατασκευασμένο από την εταιρία COLMEX.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,03€ συμπεριλαμαβανόμενου 24% Φ.Π.Α., ως κάτωθι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κ.Α. Δ/νση ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 1 Παχύρευστο Χλωροκαθαριστικό 2lt 300 10.6634.01 ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΧ 0,94 € 282,00 €

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο 53 / 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 53 / 2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για εννέα (9) χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Μοναστηρίου-Αναγεννήσεως-26ης Οκτωβρίου-Μινώταυρου-Ρωξάνης-Δάφνης. Να διαθέτει τρεις ξεχωριστούς χώρους. Είτε ισόγειο, 1ος,

X