Προμήθεια – Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος

O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠρομήθειαΤοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος», με προϋπολογισμό 55.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών για την υλοποίηση της πράξης "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη"

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση εργασιών για την υλοποίηση της πράξης « ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη » στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία Θεσσαλονίκη : Ανάπτυξη – Ανακύκλωση – Απασχόληση Ε. Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013 , π.δ. 28.000,00 € με το Φ.Π.Α. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.

Ανάθεση εργασιών διερμηνείας, μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης διερμηνείας και απομαγνητοφώνησης κειμένων.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση των εργασιών επακόλουθης διερμηνείας, μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης διερμηνείας και απομαγνητοφώνησης κειμένων κατά την διάρκεια εθιμοτυπικών επισκέψεων ξένων πρεσβευτών, πρόξενων, και ξένων αποστολών στο Δήμο Θεσ/νίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.530,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 21-8-2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 πμ. και ώρα λήξης 10.15 πμ.

Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης-Αθλητισμού για το είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 2 “Κροκιδωτικό υγρό” π.δ. 3.960,00€ προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 21-8-2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30πμ. και ώρα λήξης 10.45πμ.

Επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Υλοποίηση του έργου EnVision 2020 στα πλαίσια του Προγράμματος Διεθνούς Συνεργασίας South East Europe»

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στην υλοποίηση του έργου EnVision 2020 στα πλαίσια του Προγράμματος Διεθνούς Συνεργασίας South East Europe» π.δ. 33.150,00 € με Φ.Π.Α.

Δημόσιος επαναληπτικός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή ασφαλιστικών καλύψεων κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δ.Θ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή ασφαλιστικών καλύψεων κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Εκτιμώμενη αξία 748.300,00 € συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων κρατήσεων.

Aνοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια φρέσκου, λευκού, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, με 3,5% λιπαρά κατ’ελάχιστον, και γάλακτος συμπυκνωμένου, (εβαπορέ).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την επανάληψη του δημόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου, λευκού, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, με 3,5% λιπαρά κατ’ελάχιστον, και γάλακτος συμπυκνωμένου, (εβαπορέ), για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα είδη Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης, των νομικών του προσώπων και για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, π.δ.: 591.571,13€.

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή συσσιτίου σε άπορους, άστεγους, πρόσφυγες και άλλες ευπαθείς ομάδες

Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή συσσιτίου σε άπορους, άστεγους, πρόσφυγες και άλλες ευπαθείς ομάδες, προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων τριάντα οκτώ, οκτακοσίων δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (238.802,65 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Προμήθεια συστήματος κινηματογραφικών προβολών για την πραγματοποίηση σειράς κινηματογραφικών προβολών για την πραγματοποίηση σειράς κινηματογραφικών αφιερωμάτων

Προμήθεια συστήματος κινηματογραφικών προβολών για την πραγματοποίηση σειράς κινηματογραφικών προβολών για την πραγματοποίηση σειράς κινηματογραφικών αφιερωμάτων, τους θερινούς μήνες, στο δώμα του Πολιτιστικού Κέντρου της αλάνας της Τούμπας, με προϋπολογισμό δαπάνης 6.960,00 Ευρώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σίτησης των ζώων του ζωολογικού κήπου

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σίτισης των ζώων του Ζωολογικού Κήπου, π.δ 59.999,87 € με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών την 07/08/2013 ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10:15 στο κτίριο Ε, γραφείο 020 του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1.

X