Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου Ν. Παπάζογλου- πρώην Αγ. Θεράποντα», προϋπολογισμού οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (830.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο7Ε / 2018 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Ν. Παπάζογλου (πρώην Αγ. Θεράποντα)», προϋπολογισμού οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (830.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Για να κατεβάσετε

Ανοιχτή Πρόσκληση προς οικονομικούς φορείς για ανοιχτή συζήτηση-διάλογο με εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Πρόσκληση για ανοιχτή συζήτηση-διάλογο με εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια αναγκών των Υπηρεσιών του για υπηρεσίες φύλαξης χώρων και χρηματαποστολής, προσκαλεί εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security) σε έναν ανοικτό διάλογο επικοινωνίας με τους οικονομικούς φορείς (δυνητικούς προμηθευτές), προκειμένου να συζητηθούν οι ιδιαιτερότητες των ζητούμενων υπηρεσιών (φύλαξη χώρων και χρηματαποστολές), και ειδικότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση και λειτουργία του 48ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 14 / 2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για δώδεκα (12) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του 48ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι από 70 ως 90 τ.μ. στην περιοχή της Τούμπας και να περικλείεται από τις οδούς Λαμπράκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Για τη μίσθωση για δώδεκα (12) χρόνια ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του 33ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Νο    13/2018 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για δώδεκα (12) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του 33ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι από 100 ως 120 τ.μ. και να περικλείεται από τις οδούς Αγίου Βασιλείου – Παπαναστασίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Διενέργεια του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 415.088,73 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας και στο φύλλο των παραπάνω ημερομηνιών, με στοιχεία των έξι (6) χωρίς πλαίσιο την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού μοκετών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.155,18€ με Φ.Π.Α

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού μοκετών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού μοκετών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, συνολικού π.δ. 3.155,18€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού. Οι προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή βραστήρων αερίου του Παιδικού Σταθμού Μ. Αλέξανδρος, οικονομικού έτους 2018, προϋπολογισμού δαπάνης 510,00€ με το Φ.Π.Α.

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή βραστήρων αερίου του Παιδικού Σταθμού Μ. Αλέξανδρος, οικονομικού έτους 2018» Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή βραστήρων αερίου για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Μ. Αλέξανδρος της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, οικονομικού έτους 2018,  συνολικού π.δ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την υπηρεσία μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS), π.δ.: 5.952,00€

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την υπηρεσία μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS)»             Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια της Υπηρεσίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».             Για την υλοποίηση του έργου θα προβεί

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αποστολή ΑΜΕΑ σε θερινή κατασκήνωση, προϋπολογισμού δαπάνης 29.260,00€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%).

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων  και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης,  για  την  αποστολή ΑΜΕΑ σε θερινή κατασκήνωση είτε στο Ν. Θεσσαλονίκης, η Ν. Χαλκιδικής, ή Ν. Πιερίας, ή Ν. Καβάλας π.δ.  29.260,00€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Εργαλείων –Σιδηρουργικών – ΜΑΠ στο πλαίσιο προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εργαλείων – σιδηρουργικών – ΜΑΠ για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Δράση 21), για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης /αποκατάστασης/αναβάθμισης σχολικών μονάδων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, συνολικού π.δ. 15.999,97 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι

X