Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Σκευών Κουζίνας και Εξοπλισμού Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ», προϋπολογισμού Δαπάνης 28.117,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Σκευών Κουζίνας και Εξοπλισμού Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Σκευών Κουζίνας και Εξοπλισμού Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee,

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού (717.000,00 €) επτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 10Ε Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού (717.000,00 €) επτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α Εργασίες Υποδομής 63.233,60€ Β Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 361.741,06€   Σύνολο                                                    424.974,66€ ΓΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την “Προμήθεια Εργαλείων χειρός- Ηλεκτρολογικού υλικού”, για την υλοποίηση της δράσης με α/α 413, “Δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών”, προϋπολογισμού δαπάνης 11.250,17 € (με ΦΠΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την “Προμήθεια Εργαλείων χειρός- Ηλεκτρολογικού υλικού”, για την υλοποίηση της δράσης με α/α 413, “Δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών”. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Εργαλείων χειρός- Ηλεκτρολογικού υλικού» για την υλοποίηση της δράσης: “Δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού,  προϋπολογισμού 89.312,19€ με ΦΠΑ 24%».

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού,  προϋπολογισμού 89.312,19€ με ΦΠΑ 24%». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια ΜΑΠ 2018, συνολικού προϋπολογισμού 241,80€ (διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά) με ΦΠΑ 24%

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια ΜΑΠ 2018 που αφορά συμβασιούχους έργου με ειδικότητα του “φύλακα σχολικών μονάδων” οκτάμηνης εργασίας της Β΄φάσης του προγράμματος ΟΑΕΔ με τίτλο «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για προμήθεια ΜΑΠ 2018 που αφορά συμβασιούχους έργου με ειδικότητα του “φύλακα σχολικών μονάδων” οκτάμηνης

Προκήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας για Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Δημοτικών Κτιρίων και Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης 2017-2018-2019» προϋπολογισμού δαπάνης 245.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  21/2018 Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει  ανοικτό, ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του ενδεικτικού  προϋπολογισμού  για την παροχή υπηρεσίας για Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο  ΕΛΟΤ HD 384, Δημοτικών Κτιρίων και Σχολικών Συγκροτημάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Επίπλων Γραφείου, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Επίπλων Γραφείου, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Επίπλων Γραφείου, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια Μ.Α.Π «Μέσων Ατομικής Προστασίας» για την υλοποίηση των δράσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια Μ.Α.Π «Μέσων Ατομικής Προστασίας» για την υλοποίηση των δράσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων: Α) «Δράση (340) Φύλαξης Κοιμητηρίων/εξυπηρέτησης δημοτών» & β) Δράση (343) Συντήρησης-Αποκατάστασης-Αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Μ.Α.Π (Μέσων Ατομικής Προστασίας)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικού του συστήματος μέτρησης μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας και διαχείρισης βάρους, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 434,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικού του συστήματος μέτρησης μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας και διαχείρισης βάρους» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικού του συστήματος μέτρησης μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας και διαχείρισης βάρους για τις Ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Προστασίας

X