Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και Σιδηρικών Ειδών,  για τις ανάγκες  όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 483.091,18€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού(υδραυλικά είδη κλπ) και Σιδηρικών Ειδών,  για τις ανάγκες  όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αριθ. Διακήρυξης: 26/2017 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):40471 Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού) Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40 Τηλ.: 2313 317777Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών) (URL):

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.630,89€ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής των δομών α) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, β) ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ και γ) Κέντρα Κοινότητας, που αποτελούν προγράμματα

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας Οπτικοακουστικού Υλικού για τη συντήρηση του συστήματος της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, συνολικού προϋπολογισμού 5.451,66€ με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού         Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού για τη συντήρηση του συστήματος της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, συνολικού π.δ. 5.451,66€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως κάτωθι: Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα “Επισκευή – χρωματισμοί εξήντα σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης” (Δράση 21), του Τμήματος Συντηρήσεων Σχολικών Κτιρίων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α/Α/), για την προμήθεια χρωμάτων του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα ¨Επισκευή – χρωματισμοί εξήντα (60) σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης» (Δράση 21), του

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Υφασμάτων και Υποδημάτων (120 κατ΄ ελάχιστον) στην επικράτειά του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,  λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις υπ’ αριθμό 271/2017 και 795/2017 Α.Δ.Σ., με τις οποίες εγκρίθηκε η υλοποίηση της δράσης: “Εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Υφασμάτων και Υποδημάτων” στην επικράτεια του Δήμου Θεσσαλονίκης. 2. Τις υπ’ αριθμό 721/2017 και  1101/2017 Α.Ο.Ε., με τις οποίες καθορίσθηκαν οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και 3. Την

Απευθείας Ανάθεση, Προμήθεια ανεμιστήρων δαπέδου, εξοπλισμού διαμερισμάτων, για το πρόγραμμα με τίτλο ‘REACT’

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια ανεμιστήρων δαπέδου, εξοπλισμού διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2017/0000000085/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4456/2017 άρθρο 39 – ΦΕΚ 24Α,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, για την προμήθεια επίπλων εξοπλισμού διαμερισμάτων, για το πρόγραμμα με τίτλο ‘REACT’ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, προϋπολογισμού δαπάνης 38.345,76€, με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, προμήθεια επίπλων εξοπλισμού διαμερισμάτων, για το πρόγραμμα με τίτλο ‘REACT’ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ  O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια επίπλων εξοπλισμού διαμερισμάτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2017/0000000085/000 Συμφωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑμεΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) με την υπ’ αριθμ. 138/2017 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα κατασκήνωσης ΑμεΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. έτους 2017». Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την  παροχή υπηρεσιών ομαδικής διαβίωσης, διαμονής, διατροφής, άθλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης σε

Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για επιμόρφωση του προσωπικού του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24%, έτους 2017, προϋπολογισμού δαπάνης 12.600,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για επιμόρφωση προσωπικού του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ ο,24/% έτους 2017, π.δ 12.600,00 €, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια έξι διπλοκάμπινων οχημάτων pickup 4Χ4 και ενός (1) διαξονικού φορτηγού με ανοικτή κιβωτάμαξα και γερανό, από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 342.764,21€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθεια έξι (6) διπλοκάμπινων οχημάτων pickup 4Χ4 και ενός (1) διαξονικού φορτηγού με ανοικτή κιβωτάμαξα και γερανό, από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αριθ. Διακήρυξης: 35/2017 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 42470

X