Προκήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου”, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2/2017 Μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 1.799.999,97€ με Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  60/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2/2017 Μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού, για τη “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων, για τα έτη 2017 -2018”, προϋπολογισμού δαπάνης 847.128,32€ με το Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 64/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων για τα έτη 2017-2018», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35/2017 Μελέτη της Δ/νσης Βιώσιμης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο  “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της

Ανακοίνωση – Αντικατάσταση αρχείου στο διαγωνισμό: “Δηµόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – συντήρηση – αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και µεγάλων έργων», προϋπολογισµού δαπάνης 200.000,00 € µε Φ.Π.Α”

Σας ανακοινώνουμε ότι, για τον διαγωνισμό δημοσίων έργων που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΑ συστήματος 67330 και τίτλο έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2016», το ισχύον ΤΕΥΔ είναι αυτό που αναρτήθηκε στις 07-12-2017. Για να δείτε τη σχετική ανάρτηση και να κατεβάσετε το ορθό Τ.Ε.Υ.Δ., πατήστε εδώ

Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση αλατοδιανομέων  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 19.955,57€ με Φ.Π.Α..

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση αλατοδιανομέων  του Δήμου Θεσσαλονίκης                 O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση αλατοδιανομέων του Δήμου Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού π.δ. 19.955,57€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη

Δηµόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – συντήρηση – αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και µεγάλων έργων», προϋπολογισµού δαπάνης 200.000,00 € µε Φ.Π.Α.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ     N o 7 Ε / 2 0 1 7 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – συντήρηση – αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και µεγάλων έργων», προϋπολογισµού

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικού π.δ. 23.882,40€ με Φ.Π.Α.,

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, μετά από επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικού π.δ. 23.882,40€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  Πιο αναλυτικά, με την υπ΄ αριθμ. 1336/2-10-2017 Απόφαση

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 6Ε/2017 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού», προϋπολογισμού (1.500.000,00 €) ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες: 647.369,92 € ΓΕ & ΟΕ (18%): 116.526,59 € 763.896,51 €

Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Λευκών Ειδών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” , της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Λευκών Ειδών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, προμήθειας Λευκών Ειδών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης  Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, για την ανάθεση υπηρεσιών για την εκτέλεση εσωτερικής μετακόμισης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και μεταφοράς του αρχείου της Δ/νσης από το μισθωμένο ακίνητο στη Θέρμη στο κτήριο επί της οδού Μανουσογιαννάκη 6. οικ. έτους 2017  π.δ.  24.800,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   της Δ/νσης  Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, για την ανάθεση υπηρεσιών για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 6. οικ. έτους 2017  π.δ.  24.800,00€ (με

X