Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών κατασκευών» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, προϋπολογισμού 223.467,72€, με Φ.Π.Α 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 35/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών κατασκευών» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 85.283,81 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 39/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 85.283,81 € (συμπ. ΦΠΑ 6%). Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, για εργασίες μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων,, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε ανάθεση, εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 –

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων ελαιοδιαχωριστών/λασποσυλλεκτών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.800,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων ελαιοδιαχωριστών/λασποσυλλεκτών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.800,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, ως κάτωθι :   α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 1 Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και διάθεση) επικίνδυνων αποβλήτων                               20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 ΦΠΑ 24% 4.800,00 ΓΕΝΙΚΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για τις ανάγκες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια της Υπηρεσίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόορυς (ΤΕΒΑ/FEAD)>>. Έχει συγκροτηθεί κοινωνική σύμπραξη , για το ως άνω πρόγραμμα, με συντονιστή το Δήμο Θεσσαλονίκης στην οποία μετέχουν ως εταίροι άλλοι 9 φορείς.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων, π.δ. 65.274,33 € με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο    40/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών γραφείου, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων» π.δ. 65.274,33 €»,  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%)  Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): Πρόσβαση στα έγγραφα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πρόσθετων παροχών σε στολές της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας», πρ/σμού δαπάνης 55.889,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των επιμέρους ειδών και ποσοτήτων, για «την προμήθεια πρόσθετων παροχών σε στολές της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης  55.889,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού δαπάνης 18.896,19€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της τεχνικής περιγραφής εργασίας,  για την παροχή υπηρεσίας: «Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων»,  του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου,

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆ για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, Ε∆Μ. ΡΟΣΤΑΝ)

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆ Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2. Της ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β’/29/12/2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων

Περίληψη διακήρυξης με αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση Ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την προληπτική  και επισκευαστική συντήρηση Ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης από την Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων, πρ/σμού δαπάνης 60.660,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο

X