Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων», προϋπολογισμού 69.936,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την Προμήθεια «Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ««Προμήθεια οστεοκυτίων για τα οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων «Αναστάσεως του Κυρίου», «Μαλακοπής» και «Ευαγγελίστριας»»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για την «Προμήθεια τετρακοσίων πενήντα επτά (457) οστεοκυτίων για τα οστεοφυλάκια των Κοιμητηρίων «Αναστάσεως του Κυρίου», «Μαλακοπής» και «Ευαγγελίστριας»», με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο : Ενεργειακή αναβάθμιση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο : Ενεργειακή αναβάθμιση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα Δήμου Θεσσαλονίκης»  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για τη συμφωνία πλαίσιο του έργου “Εργασίες Επισκευής Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού”, προϋπολογισμού δαπάνης δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο12Ε/2021 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την συμφωνία πλαίσιο του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού (2.000.000,00 €) δύο εκατομμυρίων ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Οικοδομικές Εργασίες 110.000.00€ Εργασίες Η/Μ 1.070.000,00€ Σύνολο εργασιών 1.180.000,00€ ΓΕ & ΟΕ (18%)       212.400,00€ Απρόβλεπτα (15%)    208.860,00€ ΔΕΗ 10.000,00€ 

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων για την κάλυψη των αναγκών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 612.843,96€ συμπ. ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων για την κάλυψη των αναγκών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 612.843,96€ συμπ. ΦΠΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ασφάλιση των έργων τέχνης της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 18.000,00 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση των έργων τέχνης της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 18.000,00 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α., ως κάτωθι: Κ.Α.Ε. 15.005 / 6255.01.01 ΑΙΤΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ Διετής ασφάλιση 2.671 έργων Τέχνης της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης συνολικής αξίας 5.338.146,00 ευρώ. Πιο

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Ανάπλαση ζώνης πρασίνου κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών (οδός Επταπυργίου)», προϋπολογισμού εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ (654.455,00), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%.

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση ζώνης πρασίνου κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών της Θεσσαλονίκης (οδός Επταπυργίου)», προϋπολογισμού δαπάνης εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (654.455,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και της αναθεώρησης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 8Ε/2021 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας π.δ. 28.660,12 € με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Δ/νσης  Κοινωνικής Προατασίας και Δημόσιας Υγείας π.δ. 28.660,12 €

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32.2.γ, Ν.4412/16) για την προμήθεια και εγκατάσταση τετρακοσίων εβδομήντα Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της κυβερνοεπίθεσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, π.δ. 371.863,60 € με Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. γ του Ν.4412/2016 και την υπ’ αρ. Δ67/2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, για την προμήθεια και εγκατάσταση τετρακοσίων εβδομήντα (470) ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της κυβερνοεπίθεσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, π.δ. 371.863,60

X