Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΚΣ 2/11-02-2021 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για τον «Έλεγχο και Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2021», προϋπολογισμού δαπάνης 9.991,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού με την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη τιμή για κάθε τμήμα του θα είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος, σύμφωνα με την

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας ανάθεση «Παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων του στεγαστικού Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021» για τη στέγαση προσφύγων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για την «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων του στεγαστικού Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021» για τη στέγαση προσφύγων, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki» με κωδικό ΟΠΣ 5089178, σύμφωνα με την Α.Π.1295/20-04-2021 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 58.150,66€ με ΦΠΑ 13% και 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 58.150,66€ με ΦΠΑ 13% και 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Κτίριο Α2 Αίθουσα Νερού),

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια  και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π. δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια  και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση των υπηρεσιών χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων των αγώνων ποδηλασίας στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Μακεδονίας – Θράκης, Π.Δ. 6.200,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την ανάθεση των υπηρεσιών χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων των αγώνων ποδηλασίας, (Δρόμου, Ορεινής ποδηλασίας Μαραθώνιος) που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 14.818,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 14.818,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” με CPV : 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης), σύμφωνα και με την υπ’αριθμ.526/30-6-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Οργάνου μέτρησης της αντίστασης διάτρησης του ξύλου»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Οργάνου μέτρησης της αντίστασης διάτρησης του ξύλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.532,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 9.300,00€ + Φ.Π.Α. 24% 2.232,00€), σύμφωνα με

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για μέρος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα» π.δ. 21.504,49€ με ΦΠΑ 13%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 21/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για μέρος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα» για τα είδη που αναφέρονται στην Μελέτη

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Ελευθερίας – Τριανδρία – ΤΠ”, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (74.276,00), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (No 10Ε/2021) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Ελευθερίας – Τριανδρία – ΤΠ”, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (74.276,00), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%. Το

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α13/2021 Μελέτης αναφορικά με τις “Εργασίες Διαχείρισης ΑΕΕΚ & Ογκωδών, αμιαντούχων EPS & ΑΥΜ”

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α13/2021 Μελέτης αναφορικά με τις “Εργασίες Διαχείρισης ΑΕΕΚ & Ογκωδών, αμιαντούχων EPS & ΑΥΜ” Δημόσια διαβούλευση της υπ΄ αριθμ. Α13/2021 Μελέτης του Τμήματος Μελετών, Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με τις “Εργασίες Διαχείρισης ΑΕΕΚ & Ογκωδών, αμιαντούχων EPS & ΑΥΜ” π.δ. 724.234,40 € με ΦΠΑ Τα σχόλια

X