Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου «Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου»

Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για «την προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης 35.625,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των επιμέρους ειδών και ποσοτήτων, για «την προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης 35.625,20 € συμπεριλαμβανομένου του

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ, για το διαγωνισμό ανάθεσης μελέτης με τίτλο “Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης 54ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Ολυμπιάδος 29”

Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδικών φωτοαντιγράφων (έγχρωμων φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών ξηρογραφίας, ψηφιοποιημένων σχεδίων, σχεδίων – μελετών, φωτοδιαφανειών) της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 779,03 με Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για προμήθεια ειδικών φωτοαντίγραφων» O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδικών φωτοαντιγράφων (έγχρωμων φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών ξηρογραφίας, ψηφιοποιημένων σχεδίων, σχεδίων – μελετών, φωτοδιαφανειών) της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, συνολικού π.δ. 779,03 με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης από Ι.ΚΤΕΟ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού δαπάνης 24.656,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης από Ι.ΚΤΕΟ για ένα (1) έτος» Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του από Ι.ΚΤΕΟ για ένα (1) έτος π.δ. 24.656,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), ως κάτωθι : ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΚΥΚΛΑ,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας (Βοτάνισμα –Καθαρισμός Ξερών Χόρτων στο ΄Αλσος των Λουτρών Θέρμης και σε τμήματα του Περιαστικού Δάσους Σέιχ-Σου).

O ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας (Βοτάνισµα –Καθαρισµός Ξερών Χόρτων στο ΄Αλσος των Λουτρών Θέρµης και σε τµήµατα του Περιαστικού ∆άσους Σέιχ-Σου) για τις ανάγκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας συνολικής δαπάνης 17.360,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%. Πιο συγκεκριµένα η παρέµβαση προβλέπει τον καθαρισµό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Kαθισμάτων Εργασίας και Υποποδίων για τις ανάγκες δέκα πέντε (15) Παιδικών Σταθμών

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια Kαθισμάτων Εργασίας και Υποποδίων για τις ανάγκες δέκα πέντε (15) Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών. Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων των Παιδικών Σταθμών με την προμήθεια πενήντα δύο (52) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας και ισάριθμων υποποδίων σε

Περίληψη διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλεον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών, για την Ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης των εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης

Προκήρυξη φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ενός έτους, σχετικά με την «Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης ενός έτους, σχετικά με την «Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)», βάσει του Π.Δ. 116/2004 και του άρθρου 64 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014), μετά τη σχετική 225/17.04.2019 Α.Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές Εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.993,36 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές Εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.993,36 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως κάτωθι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παροχή Υπηρεσίας 

X