Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Επίπλων και Χαλιών (Μοκετών) για το έτος 2019 της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 3.557,53 € με Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Επίπλων και Χαλιών (Μοκετών) για το έτος 2019 της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το Καθαρισμό Επίπλων και Χαλιών (Μοκετών) για το έτος 2019 της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ακινήτων, μέρους του εξοπλισμού και έργων τέχνης για είκοσι τέσσερις μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 914.913,38 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ακινήτων, μέρους του εξοπλισμού και έργων τέχνης για είκοσι τέσσερις μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 914.913,38 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (CPV) : 66510000 «Υπηρεσίες ασφάλισης»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναπλάσεις Πάρκων Γειτονιάς, προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (323.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο  1 Ε /2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ -Τ.Π., προϋπολογισμού Τριακοσίων Είκοσι Τριών χιλιάδων Ευρώ (323.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ——————————————————————————————————————————————————————————————————– Για να κατεβάσετε

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 488.808,00€ με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 74/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΚΣ 27 / 07-05-2018 Μελέτη της Δ/νσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, προϋπολογισμού δαπάνης 14.700,20€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο

Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών για το έργο ”Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας”, προϋπολογισμού δαπάνης 59.973,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του συνολικού ενδ/κού πρ/σμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών για το έργο ”Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας”,

Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 28Ε/2018 (συστημικός αριθμός 79362), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή -συντήρηση- αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 810.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 08-02-2019 αναρτήθηκε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην οποία αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δεν

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας ανάθεση για την ανάθεση της διοργάνωσης του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (Κούλουμα 2019) στις Γ΄,Δ΄,Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας ανάθεση για την ανάθεση της διοργάνωσης του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (Κούλουμα 2019) στις Γ΄,Δ΄,Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη διοργάνωση του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019) στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες

Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 3Ε/2019 (συστημικός αριθμός 79790) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση σχολικών αυλών στις Δ΄ και Ε΄ Δ.Κ. με βιοκλιματικά κριτήρια Τ.Π.»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ» Σας ενημερώνουμε ότι στις 08-02-2019 αναρτήθηκε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην οποία αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό, οι

Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 29Ε/2018 (συστημικός αριθμός 79580) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΗ» Σας ενημερώνουμε ότι στις 08-02-2019 αναρτήθηκε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην οποία αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης. Για το λόγο αυτό,

X