Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης ατόμων με προβλήματα όρασης για διαβάσεις πεζών, εγκατάστασης των στις προβλεπόμενες θέσεις σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τόσο των νέων όσο και των ήδη υφισταμένων συστημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μεριμνώντας για την ασφάλεια των πολιτών με προβλήματα όρασης και γενικότερα ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρόκειται να εγκαταστήσει <<Ηχητικό Σύστημα Προειδοποίησης>> σε συγκεκριμένο αριθμό εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. Σκοπός της δαπάνης είναι η επέκταση (μετά από αίτημα της ΄Ενωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος) της χρήσης των σύγχρονων εγκεκριμένων

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόμβων», προϋπολογισμού τριανταεπτά χιλιάδων εξήντα ευρώ και σαραντατεσσάρων λεπτών (37.060,44€) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ No10E/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόμβων», προϋπολογισμού τριανταεπτά χιλιάδων εξήντα ευρώ και σαραντατεσσάρων λεπτών (37.060,44€) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆ Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: 1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 2. Της ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β’/29/12/2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων

Ανακοίνωση σχετικά με το έργο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά  την υποβολή του εντύπου προσφορών συμμετοχής στον διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88624 το  έργο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. του Δήμου Θεσσαλονίκης και με αριθμό προκήρυξης 12Ε/2020 θα επαναδημοπρατηθεί σε νέα ημερομηνία και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Ηχητικών Συστημάτων Προειδοποίησης ατόμων με προβλήματα όρασης για διαβάσεις πεζών, εγκατάστασης των στις προβλεπόμενες θέσεις σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τόσο των νέων όσο και των ήδη υφισταμένων συστημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μεριμνώντας για την ασφάλεια των πολιτών με προβλήματα όρασης και γενικότερα ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρόκειται να εγκαταστήσει <<Ηχητικό Σύστημα Προειδοποίησης>> σε συγκεκριμένο αριθμό εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. Σκοπός της δαπάνης είναι η επέκταση (μετά από αίτημα της ΄Ενωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος) της χρήσης των σύγχρονων εγκεκριμένων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια φωτογραφικού υλικού του φωτογραφικού εκτυπωτή της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (292,64 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Υποβολή ερωτήματος σχετικά με το διαγωνισμό: “«Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. “

Για να κατεβάσετε το ερώτημα το οποίο υποβλήθηκε σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.”, πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε την Απάντηση της Υπηρεσίας, πατήστε εδώ Για να μεταβείτε στον σχετικό διαγωνισμό, πατήστε εδώ

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 26.040,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 47 / 2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 26.040,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διακήρυξη μίσθωσης για έξι (6) χρόνια ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Νο 36/ 2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6) χρόνια  ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Ζέρβα, Μ. Αλεξάνδρου, Γ. Παπανδρέου,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2020/0000000221/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4636/2019 άρθρο 122 – ΦΕΚ 169Α,  Α.Δ.Σ. 1381/16-12-2019 –

X