Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων”, της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, για 3 έτη, προϋπολογισμού δαπάνης 15.190,00€ με το Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων για τρία (3) έτη” π.δ 15.190,00 € με ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

Περίληψη-πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο: «Εσωτερική Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει την με ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €) (με Φ.Π.Α. 24%). Το σώμα της διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία θα πρέπει να αναζητηθούν από την παρακάτω αναφερόμενη Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην επανάληψη της απευθείας ανάθεσης της Προμήθειας φαρμάκων, (με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή λιανικής πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και μηδενικό ποσοστό (0%) ) και φαρμακευτικού υλικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για εργασίες συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών συστημάτων θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για εργασίες συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών συστημάτων θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης»       Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να  προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών πενήντα οκτώ (58) συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου και

Απευθείας Ανάθεση για τη διενέργεια χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για ένα έτος

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για τη διενέργεια χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για ένα έτος, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης». O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη διενέργεια χρηματαποστολών σε εξειδικευμένη εταιρία, για ένα έτος, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, συνολικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια κεριών

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια κεριών, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης». O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια κεριών, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, συνολικού π.δ. 6.758,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη σε τιμή

Φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης φορτηγίδας περισυλλογής απορριμάτων, “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει φανερή – προφορική – πλειοδοτική δημοπρασία, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981, προκειμένου να προβεί στην εκποίηση φορτηγίδας περισυλλογής απορριμμάτων, ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία σκάφος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, ήτοι  πλωτού ναυπηγήματος με Ελληνική σημαία και Αρ. Νηολογίου 723, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας  Ο.Λ.Θ.  Α.Ε., καθώς και

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ οικονομικού έτους 2017-2018, προϋπολογισμού δαπάνης 32.736,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 20/2017 Μελέτης του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ οικ. έτους 2017-2018, π.δ. 32.736,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας

Πρόσκληση (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων, προϋπολογισμού δαπάνης 12.662,88€ με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού, συνολικού π.δ. 12.662,88€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως

Προκήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την “Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, της ακίνητης περιουσίας, μέρους του εξοπλισμού και των έργων τέχνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, για δύο (2) έτη”, ως προς την ομάδα Β – έργα τέχνης, προϋπολογισμού δαπάνης 29.825,28€

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No   14/2017   Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την “Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, της ακίνητης περιουσίας, μέρους του εξοπλισμού και των έργων τέχνης του Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη” ως προς την ομάδα

X