Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 05 / 2020 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων», π.δ. 1.458.240,00 € με ΦΠΑ 24%

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 05 / 2020 Μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού κήπου π.δ. 68.082,24€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%)

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών  και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   της Δ/νσης  Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης,  για  την προμήθεια ειδών σίτισης  Ζωολογικού κήπου  π.δ.  68.082,24€  (με Φ.Π.Α.13% & 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου»

Δημόσια Διαβούλευση των από 19-2-2020 τεχνικών προδιαγραφών – όρων και ενδεικτικού προϋπολογισμού της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, για το “Δυναμικό σύστημα παρακολούθησης παραμορφώσεων αστικού ιστού, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο”, π.δ. 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δημόσια Διαβούλευση των από 19-2-2020 τεχνικών προδιαγραφών – όρων και ενδεικτικού προϋπολογισμού της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, για το “Δυναμικό σύστημα παρακολούθησης παραμορφώσεων αστικού ιστού, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο”, π.δ. 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 06 / 2020 Μελέτης αναφορικά με την «Λήψη μέτρων προστασίας από τον θόρυβο στα πλαίσια του σχεδιασμού συμμόρφωσης για την επίλυση προβλημάτων του ΣΜΑ του Δ. Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 6.200,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ. 06/2020 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Λήψη μέτρων προστασίας από τον θόρυβο στα πλαίσια του σχεδιασμού συμμόρφωσης για την επίλυση προβλημάτων του ΣΜΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 6.200,00€ με ΦΠΑ 24%. Αριθμός Διαβούλευσης: 20DIAB000008368 Τα σχόλια για

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, της Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 1.545.906,40 €

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, της Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 1.545.906,40 € Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2020 Μελέτης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών για την «Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης / διάθεσης δεδομένων

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2020 Μελέτης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών για την «Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης / διάθεσης δεδομένων, π.δ. 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 120.797,00€, με Φ.Π.Α. 13%

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 120.797,00€, με Φ.Π.Α. 13%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. A1/2020 Μελέτης (Τεχνική Περιγραφή / Προδιαγραφές, Γενικοί και Ειδικοί Όροι, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Ειδικοί Όροι) της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, για την υλοποίηση της «Υποστήριξης διοργάνωσης Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης 2020-2021» π.δ. 49.600,00 € με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)

Δημόσια Διαβούλευση  της υπ’ αριθμ. A1/2020 Μελέτης (Τεχνική Περιγραφή / Προδιαγραφές, Γενικοί και Ειδικοί Όροι, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Ειδικοί Όροι) της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, για την υλοποίηση της «Υποστήριξης διοργάνωσης  Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης 2020-2021» π.δ. 49.600,00 €  με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ 26/2018 Μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για την «Προμήθεια Ερπυστριοφόρου μικρού εκσκαφέα» π.δ. 52.700,00€ με ΦΠΑ 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ 26/2018 Μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για την «Προμήθεια Ερπυστριοφόρου μικρού εκσκαφέα» π.δ. 52.700,00€ με ΦΠΑ 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου»

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.25/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης από ΙΚΤΕΟ για δύο (2) έτη π.δ. 55.190,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.25/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης από ΙΚΤΕΟ για δύο (2) έτη π.δ. 55.190,00 € με το Φ.Π.Α. 24% Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο

X