Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη μίσθωση: α) 123 φωτοτυπικών μηχανημάτων, β) ενός έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης – αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων & χαρτών (plotter) & γ) συστημάτων προτεραιότητας, για το ΚΕΠ 0002 της Α’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 280.826,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την μίσθωση: α) 123 φωτοτυπικών μηχανημάτων, β) ενός έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης – αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων & χαρτών (plotter) & γ) συστημάτων προτεραιότητας, για το ΚΕΠ 0002 της Α’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 280.826,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για δύο έτη με κριτήριο κατακύρωσης την

Διαβούλευση προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Διαβούλευση προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Δήμο Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 148.800,00 € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα ενιαίο δίκτυο δεδομένων και φωνής, το οποίο επεκτείνεται διαρκώς προκειμένου να καλύπτει επαρκώς ολοένα και περισσότερα περιφερειακά κτίρια και χρήστες, ώστε να παρέχει καλύτερες, σύγχρονες, ασφαλείς και προηγμένες υπηρεσίες με τελικό σκοπό την ασφαλέστερη, ταχύτερη και πληρέστερη

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια χρωμάτων για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών εξήντα (60) σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 41.0398,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών εξήντα (60) σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός των υλικών ανέρχεται στο ποσό των 41.0398,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου για τα έτη 2018 – 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 με Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης 2/2017 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου για τα έτη 2018 – 2020» προϋπολογισμού 1.800.000,00 με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του συνόλου των υπηρεσιών. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο e-mail:

Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης για τη Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων 2017 – 2018, προϋπολογισμού 648.368,72 € (με Φ.ΠΑ 24%).

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 35/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων 2017 – 2018» σύμφωνα με τις ανάγκες των Διευθύνσεων: Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού και Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων &

Διαβούλευση της Μελέτης 3/2017 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας Κλάδευση και φύτευση δένδρων στα Δημοτικά πεζοδρόμια» για τα έτη 2018 – 2019 -2020 προϋπολογισμού 3.190.000,24€ με Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης 3/2017 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας «Κλάδευση και φύτευση δένδρων στα Δημοτικά πεζοδρόμια» για τα έτη 2018 – 2019 -2020, προϋπολογισμού 3.190.000,24€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του συνόλου των υπηρεσιών. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις παρατηρήσεις

Δημόσια διαβούλευση των όρων – τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2016) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημόσια διαβούλευση των όρων – τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2016) του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών. Παρακαλούμε όπως

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προυπολογισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προυπολογισμού του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 685.210,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).  Mε

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών και αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών & αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων προϋπολογισμού δαπάνης 1.011.709,18 €

X