Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.126,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  45.126,08  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας  αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παρ.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.32/2020 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 287.703,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.32/2020 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 287.703,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” Τα σχόλια

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.2/2021 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 72.862,40 € με το Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.2/2021 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 72.862,40 € με το Φ.Π.Α. 24%” Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να

Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την ασφάλιση ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και μη εναδρωμένου πτητικού εναέριου μέσου (drone) του Δήμου Θεσσαλονίκης, για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 110.972,14 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την ασφάλιση ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και μη εναδρωμένου πτητικού εναέριου μέσου (drone) του Δήμου Θεσσαλονίκης, για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 110.972,14 € μη επιβαρυνόμενου με  Φ.Π.Α. Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2021Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας αναφορικά με την « Προμήθεια Τροφίμων της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) π.δ. 1.924.714,19€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2021Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας αναφορικά με την « Προμήθεια Τροφίμων της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας  αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παρ.

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 868.000,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 868.000,00€, με Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μέσω του προγράμματος επιχορήγησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 2.523.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μέσω του προγράμματος επιχορήγησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 2.523.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 30/2020 Μελέτης αναφορικά με την «Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού δαπάνης 5.474.600,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 30/2020 Μελέτης του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης»

X