Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, για την ανάθεση υπηρεσιών για το έργο «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακόσια εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτών (59.973,84€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, για την ανάθεση υπηρεσιών για το έργο «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας», στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 7/2018 μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  118.897,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 7/2018 μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  118.897,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια Διαβούλευση της Συνοπτικής  Περιγραφής Έργου, της Τεχνικής Έκθεσης και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης- Τμήμα  Λογιστηρίου, για την αμοιβή Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών, στο πλαίσιο της ανάθεσης των υπηρεσιών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης ετών 2018 & 2019), προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης ποσού 50.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της Συνοπτικής  Περιγραφής Έργου, της Τεχνικής Έκθεσης και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού  της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης- Τμήμα  Λογιστηρίου, για την αμοιβή Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών, στο πλαίσιο της ανάθεσης των υπηρεσιών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης ετών 2018 & 2019), προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης ποσού 50.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από τα Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ),  προϋπολογισμού 149.275,51 € με ΦΠΑ 24%».

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από τα Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των αφοδευτηρίων που βρίσκονται στην οδό Καρύπη, εμβαδού (74,32 τ.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 57 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των αφοδευτηρίων που βρίσκονται στην οδό Καρύπη, εμβαδού (74,32 τ.μ.). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 17/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.20/2018 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την επισκευή οχημάτων (επιβατηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 74.400,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.20/2018 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την επισκευή οχημάτων (επιβατηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 74.400,00 € με το Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια Διαβούλευση  της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Άλσων- Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων, για την προμήθεια σπόρων, εποχικών φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα προϋπολογισμού δαπάνης 21.198,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

Δημόσια Διαβούλευση  της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Άλσων- Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων, για την προμήθεια σπόρων, εποχικών φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα προϋπολογισμού δαπάνης 21.198,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Άλσων- Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων, για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους, προϋπολογισμού δαπάνης 39.104,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (13% & 24%)

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Άλσων- Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων, για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους, προϋπολογισμού δαπάνης 39.104,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (13% & 24%) Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΒΚΔ 29/22-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», προϋπολογισμού 814.316,43€ (με Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΒΚΔ 29/22-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», προϋπολογισμού 814.316,43€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφορικά με την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφορικά με την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε

X