Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΒΚΔ 29/22-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», προϋπολογισμού 814.316,43€ (με Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΒΚΔ 29/22-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», προϋπολογισμού 814.316,43€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφορικά με την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφορικά με την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας αναφορικά με την «Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α) προϋπολογισμού 5.889.767,71 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας αναφορικά με την «Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α) προϋπολογισμού 5.889.767,71 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..» Τα σχόλια για

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 31/2018 Μελέτης του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για «Εργασίες Τοποθέτησης – Εκτοποθέτησης και Μεταφοράς Εορταστικού Διακόσμου και Προμήθεια Συμπληρωματικών Ειδών», προϋπολογισμού 159.679,76€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 31/2018 Μελέτης του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για «Εργασίες Τοποθέτησης – Εκτοποθέτησης και Μεταφοράς Εορταστικού Διακόσμου και Προμήθεια Συμπληρωματικών Ειδών», προϋπολογισμού 159.679,76€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και φαρμακευτικών ειδών, προϋπολογισμού 275.956,80 € με το ανάλογο ΦΠΑ.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και φαρμακευτικών ειδών, προϋπολογισμού 275.956,80 € με το ανάλογο ΦΠΑ. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 7/2018 μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  108.481,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 7/2018 μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  108.481,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο την «Καταγραφή Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, σε πέντε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αξιολόγηση των επιπτώσεων στους μαθητές και πρόταση μέτρων αντιμετώπισης», προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Περιβαλλοντικών Δράσεων, για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο την «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού,  προϋπολογισμού 89.312,19€ με ΦΠΑ 24%».

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 89.312,19€ με ΦΠΑ 24%». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών για την  «Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου,  για την ανάθεση υπηρεσιών για την  «Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να

X