Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού,  προϋπολογισμού 89.312,19€ με ΦΠΑ 24%».

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού,  προϋπολογισμού 89.312,19€ με ΦΠΑ 24%». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών για την  «Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου,  για την ανάθεση υπηρεσιών για την  «Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 25/04-04-2018 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Δημ. Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων, της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μετατόπιση περιπτέρων», προϋπολογισμού 16.864,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 25/04-04-2018 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Δημ. Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων, της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μετατόπιση περιπτέρων», προϋπολογισμού 16.864,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων για την επιμόρφωση προσωπικού του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24%, π.δ. 7.056,00 €.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων για την επιμόρφωση προσωπικού του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ  0,24%,  π.δ.  7.056,00 €. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών για την «Στείρωση και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκύλο – γάτα) στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 46.347,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος – Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου, για την ανάθεση υπηρεσιών για την «Στείρωση (συμπεριλαμβανομένων: κλινικής εξέτασης, αιματολογικού ελέγχου, τεστ λεϊσμανίασης, εμβολιασμών, ένδο και έξω αποπαρασίτωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης, συμπλήρωσης φόρμας με τα στοιχεία του ζώου, μετεγχειριτική νοσηλεία) και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και πομποδεκτών για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  98.710,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και πομποδεκτών για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  98.710,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου»

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.20/2017 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων για την προμήθεια μηχανημάτων-εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων  του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.787,60 € με το Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.20/2017 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια μηχανημάτων-εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.787,60 € με το Φ.Π.Α. 24%       Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αποστολή ΑΜΕΑ σε θερινή κατασκήνωση, προϋπολογισμού δαπάνης 29.260,00€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%).

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων  και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης,  για  την  αποστολή ΑΜΕΑ σε θερινή κατασκήνωση είτε στο Ν. Θεσσαλονίκης, η Ν. Χαλκιδικής, ή Ν. Πιερίας, ή Ν. Καβάλας π.δ.  29.260,00€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού κήπου π.δ. 67.971,25€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%).

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού κήπου π.δ. 67.971,25€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου»

X