Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ασφάλιση χειριστών του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ΣμηΕΑ (DRONE)

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ΣμηΕΑ (DRONE) για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης ασφάλισης της γενικής κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα έως 26/08/2020, ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου συμφωνητικού ασφάλισης, συνολικού π.δ. 500,00 € (μη επιβαρυνόμενης με Φ.Π.Α.), ως

Πρόσκληση – Υπηρεσίες απολύμανσης κτηρίων και οχημάτων χρήσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19π.δ. 70.000,00 € με τον ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογισμού (392.000,00 €) τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   (No 15Ε/2020) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογισμού (392.000,00 €) τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΜΑΔΑ Ι: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού για τις κτιριακές μονάδες της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης» της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, προϋπολογισμού δαπάνης 14.619,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο προμήθειας και υπηρεσιών των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού για τις κτιριακές μονάδες της Δημοτικής Πινακοθήκης του

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναμνηστικών δώρων (φορητό ηχείο bluetooth & tablet) για τη βράβευση αριστούχων μαθητών Λυκείου, στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τη βράβευση αριστούχων μαθητών των Λυκείων της περιοχής της Δ’ Κοινότητας που πέρασαν σε σχολές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων δέκα Ευρώ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 17Ε/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου», προϋπολογισμού (1.285.000,00 €) ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Εργασίες Οδοποιίας 758.543,84 € ΓΕ & ΟΕ (18%):

Προκήρυξη επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων ” π.δ. 360.221,43 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων αναφορικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων από απόσταση (RFID) π.δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 1/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων αναφορικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων από απόσταση (RFID)  π.δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις

Προκήρυξη δημόσιας επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, συνολικού εμβαδού 33.268 τμ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 46/2020  EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, συνολικού εμβαδού 33.268 τμ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 23 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια τιμητικών πλακετών για τη βράβευση ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια τιμητικών πλακετών για τη βράβευση ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά (446,40 €) συμπεριλαμβανομένου

X