Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας», προϋπολογισμού επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (730.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο  2022_01 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας», προϋπολογισμού επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (730.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.18/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων του Τμήματος Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 299.999,40 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.18/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων του Τμήματος Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 299.999,40 € με το Φ.Π.Α. 24%” Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 21/2021 μελέτης της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την προμήθεια υποδομών τύπου “Smart Cities” για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (ΑΚΕ) της περιοχής «Δημητρίου Γούναρη» του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 449.748,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 21/2021 μελέτης της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την προμήθεια υποδομών τύπου “Smart Cities” για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (ΑΚΕ) της περιοχής «Δημητρίου Γούναρη» του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  449.748,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λουτήρων – WC τύπου ISOBOX», προϋπολογισμού δαπάνης 113.732,80 €, με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια λουτήρων – WC τύπου ISOBOX» στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»

Προκήρυξη της με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΛΟΥ»- Τ.Π., προϋπολογισμού (670.000,00 €) εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 19Ε/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΛΟΥ»- Τ.Π., προϋπολογισμού (670.000,00 €) εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Εργασίες Οδοποιίας                                275.965,19 € Εργασίες Η/Μ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 72.862,40 € με Φ.Π.Α. 24 %»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μετάθεση εκ νέου ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ”Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.900.558,30 € με το Φ.Π.Α. 13%.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι μετατίθεται  εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την  ”Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% κατ’ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση τεχνικών εργασιών διαμόρφωσης και επέκτασης χώρου, στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες που προκύπτουν λόγω covid 19, προϋπολογισμού δαπάνης 56.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με το άρθρο 32Α παρ. 2 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω του κατεπείγοντος) για την ανάθεση τεχνικών εργασιών διαμόρφωσης και επέκτασης χώρου στα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2021 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 3.148.456,15€, με Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 2/2021 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης, για δύο (2) έτη, π.δ. 3.148.456,15€, με Φ.Π.Α. 13% και 24%» Τα σχόλια

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση εργασιών βαφής της δυτικής περίφραξης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 28.718,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εργασιών βαφής της δυτικής περίφραξης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου π.δ. 28.718,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. ΔΚΣ28/23-11-2021  μελέτη της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων.  Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις των άρθρων α) 116 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48

X