Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.25/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης από ΙΚΤΕΟ για δύο (2) έτη π.δ. 55.190,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.25/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης από ΙΚΤΕΟ για δύο (2) έτη π.δ. 55.190,00 € με το Φ.Π.Α. 24% Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών για την υλοποίηση υλοποίηση των δράσεων C5, C8 και F3 του έργου LIFE ASTI, π.δ. 26.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών για την υλοποίηση υλοποίηση των δράσεων C5, C8 και F3 του έργου LIFE ASTI, π.δ. 26.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 6/2019 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την υλοποίηση υπηρεσιών για το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη», π.δ. 410.435,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 6/2019 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την υλοποίηση υπηρεσιών για το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη», π.δ. 410.435,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.2/2020 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 247.559,80 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.2/2020 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 247.559,80 € με το Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για

Ανοιχτή διαδικασία που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο23Ε/2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού έξι εκατομμυρίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν επτά ευρώ

Aνάκληση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη Διοργάνωση Εκδήλωσης Μαγικά Εκπαιδευτικά Χριστούγεννα-Μάθε, Παίξε, Φτιάξε της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Aνάκληση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη Διοργάνωση Εκδήλωσης Μαγικά Εκπαιδευτικά Χριστούγεννα-Μάθε, Παίξε, Φτιάξε της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναβάλλει την διεξαγωγή της εκδήλωσης Μαγικά Εκπαιδευτικά Χριστούγεννα –Μάθε, Παίξε Φτιάξε της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας για την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 συνολικού ποσού προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, για την “Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του προϋπολογισμού δαπάνης 4.115.560,00 € με το ΦΠΑ 24% (συμφωνία-πλαίσιο)”

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 55/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την “Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του προϋπολογισμού δαπάνης 4.115.560,00 € με το ΦΠΑ 24% (συμφωνία-πλαίσιο)”. Αριθμ. Συστήματος

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια δύο (2) λεωφορείων μεταφοράς νηπίων (δύο έως τεσσάρων ετών) για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 198.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 42/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια δύο (2) λεωφορείων μεταφοράς νηπίων (δύο έως τεσσάρων ετών) για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης»,

Ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη σημαντικών δημόσιων κτιρίων (Δικαστήρια, Εδ. Ροστάν)», προϋπολογισμού (1.777.000,00 €) ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο13E /2019 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη σημαντικών δημόσιων κτιρίων (Δικαστήρια, Εδ. Ροστάν)», προϋπολογισμού (1.777.000,00 €) ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Εργασίες Οδοποιίας                         747.355,75 €

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση 3θέσιου Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13,ΤΠ», προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων (2.160.000,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%.

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση 3θέσιου Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13,ΤΠ», προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων (2.160.000,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο22Ε/2019 1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του

X