Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ)», προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00 € με το ΦΠΑ 24%

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την υλοποίηση υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση – Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ)»,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου»

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 319/01-04-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Προκήρυξης 6Ε/2020 (συστημικός αριθμός 88047) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου». Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόμβων»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόμβων» Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση πάρκου στη συμβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και Ηλέκτρας»

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Προκήρυξης 2Ε/2020 (συστημικός αριθμός 88100) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση πάρκου στη συμβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και Ηλέκτρας» και παρακαλούμε για την

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς Ροτόντας»

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Προκήρυξης 3Ε/2020 (συστημικός αριθμός 87967) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς Ροτόντας» και παρακαλούμε για την ανάρτηση της στο σώμα Προκηρύξεων- Διακηρύξεων της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία προδιαγραφών και οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο του Δήμου Θεσσαλονίκης» της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία προδιαγραφών και οδηγού για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο του

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Προμήθεια χειροκίνητων ψεκαστήρων πλάτης και φορμών προστασίας στα πλαίσια περιορισμού διάδοσης του COVID-19» π.δ. 14.452,20 με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την

Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μελέτης του έργου «Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίου πρώην 16ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1», προϋπολογισμού 839.370,37 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9Ε/2020 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου μελέτης του έργου «Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίου πρώην 16ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1», προϋπολογισμού (839.370,37) οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών με Φ.Π.Α. 2. Η μελέτη που αφορά την στατική ενίσχυση

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας», προϋπολογισμού δαπάνης 319.920,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας», προϋπολογισμού δαπάνης 319.920,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 268/18-03-2020 απόφαση Οικονομικής

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 03 / 2020 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Μίσθωση φορητών χημικών τουαλετών-οικίσκων για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 03 / 2020 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Μίσθωση φορητών χημικών τουαλετών-οικίσκων για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 74.307,00 € με ΦΠΑ 24%. Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό

X