Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Επισκευή Ηλεκτρικών Ειδών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki)

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021,για την Επισκευή Ηλεκτρικών Ειδών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 14/2021 Μελέτης αναφορικά με την «Χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων (leasing), προϋπολογισμού δαπάνης 3.645.610,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 14/2021 Μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την «Χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 3.645.610,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για

Δημόσια διαβούλευση της από 22.07.2021 Μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων» – προϋπολογισμού 69.936,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση της από 22.07.2021 Μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων» – προϋπολογισμού 69.936,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, που αφορά στην προμήθεια σφραγίδων με φράσεις, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 1.945,56€ με ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, που αφορά στην προμήθεια σφραγίδων με φράσεις (ξύλινων και αυτομελανούμενων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 1.945,56€ με ΦΠΑ 24%. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια σφραγίδων (ξύλινων και αυτομελανούμενων) για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του καθώς

Προκήρυξη μίσθωσης ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 6 / 2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για τρία (3) χρόνια ακίνητο για την ίδρυση και λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Μοναστηρίου – Αναγεννήσεως – Γιαννιτσών – Προέκταση Αγίων Πάντων

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών», προϋπολογισμού δαπάνης 317.668,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  20/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών», προϋπολογισμού δαπάνης 317.668,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 138387

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αφυγραντήρων για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Ε΄ Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η Ε΄ Κοινότητα προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Αφυγραντήρων. Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη διότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Ε΄ Κοινότητα είναι διατηρητέο, και στον υπόγειο χώρο όπου λειτουργούν οι υπηρεσίες του ΚΕΑ και του Ταμείου υπάρχει αυξημένη υγρασία,σύμφωνα και με την έκθεση του Τεχνικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για «Service – Συντήρηση οδοντιατρικού κλιβάνου αυτόκαυστου (EURONDA E9 MED –sn:EGO150092)» -ΟΠΣ 5041766

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για «Service – Συντήρηση οδοντιατρικού κλιβάνου αυτόκαυστου (EURONDA E9 MED –sn:EGO150092)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γυμναστικής και εξοπλισμού για αθλήματα υπαίθριων χώρων π.δ. 134.429,08 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  28/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γυμναστικής και εξοπλισμού για αθλήματα υπαίθριων χώρων π.δ. 134.429,08 € συμπεριλαμβανομένου του

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών βασικών υλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 44.004,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα (α/α) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών βασικών υλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, π.δ. 44.004,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

X