Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 8/2020 Μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αστικού πρασίνου και διασύνδεση της πλατφόρμας με την ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση και χρήση από φορείς και πολίτες – προϋπολογισμού 41.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Αλσών Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων για την υλοποίηση του 2ου Υποέργου, της πράξης «Παρατηρητήριο Αστικής Ανθεκτικότητας Δήμου Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031177, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 8/2020 Μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αστικού πρασίνου και διασύνδεση της πλατφόρμας με την ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση και χρήση από φορείς και πολίτες – προϋπολογισμού 41.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Αλσών Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων για την υλοποίηση

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 7/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου – προϋπολογισμού 4.600.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ποσού 800.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 7/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου – προϋπολογισμού 4.600.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ποσού 800.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 11/2020 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Συστημάτων ΤΠΕ, που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών Αναβάθμισης – Επέκτασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΟΥ) του Δήμου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 11/2020 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Συστημάτων ΤΠΕ, που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών Αναβάθμισης – Επέκτασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΠΣΟΥ) του Δήμου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.295.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 10/2020 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Συστημάτων ΤΠΕ, που αφορά στην υποστήριξη της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 252.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 10/2020 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Συστημάτων ΤΠΕ, που αφορά στην υποστήριξη της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 252.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 12/7-7-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων αναφορικά με τον «Έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού δαπάνης 61.380,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 12/7-7-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων αναφορικά με τον «Έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών και του εξοπλισμού καλαθόσφαιρας (μπασκέτες) του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 61.380,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών και Απεντόμωσης / Μυοκτονίας Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο  “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών και Απεντόμωσης / Μυοκτονίας Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο  “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, εργασιών Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών και

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση έργου σε Εξωτερικό Επιστημονικό Συνεργάτη για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “MED PEARLS : Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean- Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο” του προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Τμήματος Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων.

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση έργου σε Εξωτερικό Επιστημονικό Συνεργάτη για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “MED PEARLS : Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean– Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο” του προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME  2014-2020 της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Τμήματος Τουρισμού      Ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, συνολικού εμβαδού 33.268 τμ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2020 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, συνολικού εμβαδού 33.268 τμ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μμ

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση έργου σε ορκωτό λογιστή για τις ανάγκες υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου MED PEARLS: Accelerating new sustainable tourism initiatives the MEDITERRANEAN – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο δαπάνης 8.778,00 €.

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση έργου σε ορκωτό λογιστή για τις ανάγκες υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου MED PEARLS: Accelerating new sustainable tourism initiatives the MEDITERRANEAN – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο δαπάνης 8.778,00 €.     Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σε απευθείας ανάθεση, για την  ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης κ.λ.π για τις ανάγκες των Δ/νσεων 1) Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και 2) Δ/νση Παιδικών Σταθμών του Δ.Θ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 7.231,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης κ.λ.π για τις ανάγκες των Δ/νσεων 1) Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και 2) Δ/νση Παιδικών Σταθμών του Δ.Θ. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες μυοκτονίας, απεντόμωσης, απολύμανσης, οφιοαπώθησης κ. λ. π.στους χώρους των Κ.

X