Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη Διοργάνωση Εκδήλωσης Μαγικά Εκπαιδευτικά Χριστούγεννα-Μάθε,Παίξε,Φτιάξε της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, συνολικού ποσού προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00 με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη Διοργάνωση Εκδήλωσης Μαγικά Εκπαιδευτικά Χριστούγεννα-Μάθε,Παίξε,Φτιάξε της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη διοργάνωση Εκδήλωσης Μαγικά Εκπαιδευτικά Χριστούγεννα –Μάθε, Παίξε Φτιάξε της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 συνολικού ποσού προϋπολογισθείσας

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 319.920,00€, με Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 319.920,00€, με Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της

Προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Φορτηγών και Ειδικών Οχημάτων για τις ανάγκες της ΔΑΔΑΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.282.160,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 50/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Φορτηγών και Ειδικών Οχημάτων για τις ανάγκες της ΔΑΔΑΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.282.160,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%. Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 81739 Πρόσβαση στα

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου:“Ανέγερση 3/θ Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου:“Ανέγερση 3/θ Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13» συνολικού προϋπολογισμού 2.160.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας» στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  44/2019 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας» στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» με κριτήριο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας ενός (1) μίνι παλετοφόρου πεζού χειριστή για μικρούς χώρους για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας π.δ. 3.720,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’αριθμ.547/26-9-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός (1) μίνι παλετοφόρου πεζού χειριστή για μικρούς χώρους για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας π.δ. 3.720,00 € με το

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το διαγωνισμό του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 6.085.107,59 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικές μελέτες αναφορικά με την προμήθεια ηλετκρικών συσκευών, μηχανών γραφείου, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικές μελέτες αναφορικά με την προμήθεια ηλετκρικών συσκευών, μηχανών γραφείου, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών συστημάτων. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικού, για την επισκευή ενός διπλού οργάνου πρέσας πιέσεων στήθους και έλξεις μπάρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικού, για την επισκευή ενός διπλού οργάνου πρέσας πιέσεων στήθους και έλξεις μπάρας το οποίο βρίσκεται στο πάρκο οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου στην Πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Το όργανο είναι κατασκευασμένο από την εταιρία COLMEX.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,03€ συμπεριλαμαβανόμενου 24% Φ.Π.Α., ως κάτωθι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κ.Α. Δ/νση ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 1 Παχύρευστο Χλωροκαθαριστικό 2lt 300 10.6634.01 ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΧ 0,94 € 282,00 €

X