Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές Εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.993,36 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές Εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.993,36 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως κάτωθι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Παροχή Υπηρεσίας 

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης. του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 14 / 2019 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝ.Σ.) στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης του Δήμου. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: Να βρίσκεται στην περιοχή του κέντρου,

Δημόσια Διαβούλευση των ενδεικτικών προϋπολογισμών και των τεχνικών προδιαγραφών – περιγραφών, αναφορικά με την «Προμήθεια στολών ένδυσης των Δημοτικών Αστυνόμων και των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια Διαβούλευση των ενδεικτικών προϋπολογισμών και των τεχνικών προδιαγραφών – περιγραφών, αναφορικά με την «Προμήθεια στολών ένδυσης των Δημοτικών Αστυνόμων και των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 319.920,00€, με Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 319.920,00€, με Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και τών Ενδεικτικών Προϋπολογισμών των Δ/νσεων Πολιτισμού & Τουρισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και της Β’ Δημοτικής Κοινότητας για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την παράθεση coffee break και μικρο δεξιώσεων (catering) στο πλαίσιο της πραγματοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης ποσού 21.491,31€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και τών Ενδεικτικών Προϋπολογισμών των Δ/νσεων Πολιτισμού & Τουρισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και της Β’ Δημοτικής Κοινότητας για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την παράθεση coffee break και μικρο δεξιώσεων (catering) στο πλαίσιο της πραγματοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.445,20 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων. O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων και στην προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων (hardware) για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πόλιτών (Κ.Ε.Π.) για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019», συνολικής π.δ. 11.445,20 € με

Διευκρίνιση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια εργαλείων και σιδηρικών για τη διενέργεια εκλογών 2019.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Στη στήλη  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια εργαλείων και σιδηρικών , σε όσα είδη αναφέρεται η λέξη (ΔΕΙΓΜΑ), οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται για την παραλαβή δειγμάτων των εν λόγω ειδών, στο Περίπτερο 5 της Δ.Ε.Θ.  κατά τις ώρες 07.00-13.00 (αρμόδιος υπάλληλος Δήμου Θεσσαλονίκης στι περίπτερο 5 της  Δ.Ε.Θ.,  κ. Νίκος Θέμελης)

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου, για την ανάθεση υπηρεσιών για την  «Στείρωση και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκύλο – γάτα) στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 54.999,95€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου, για την ανάθεση υπηρεσιών για την  «Στείρωση (συμπεριλαμβανομένων: κλινικής εξέτασης, αιματολογικού ελέγχου, τεστ λεϊσμανίασης, εμβολιασμών, ένδο και έξω αποπαρασίτωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης, συμπλήρωσης φόρμας με τα στοιχεία του ζώου, μετεγχειριτικής νοσηλείας) και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου,  για την ανάθεση υπηρεσιών για την «Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης  34.999,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου,  για την ανάθεση υπηρεσιών για την «Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης  34.999,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 15.779,31€ με Φ.Π.Α…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019», συνολικού π.δ. 15.779,31€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 18/04/2019 ημέρα Πέμπτη

X