Έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017

Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2016 θα συζητηθεί η έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2017, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1714/23-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΣ5ΩΡ-ΡΕ3). Το σχέδιο του Προϋπολογισμού μπορείτε να το μεταφορτώσετε (Download) από το σχετικό link της Διαύγειας

Ανακοίνωση για την προθεσμία ανανέωσης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (1-11-2016) Καλούνται οι κάτοχοι ατομικής άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με ημερομηνία χορήγησης πριν την έκδοση της υπ’ αριθ. 1172/24-8-2015 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να υποβάλουν με αίτησή τους στη Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων τα παρακάτω δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος: 1. Αίτηση (Έντυπο pdf), (Έντυπο word).

X