Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 461/12-07-2021 Α.Δ.Σ. για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθμ. 461/12-07-2021 Α.Δ.Σ. ενέκρινε την  τροποποίηση του ρυμοτομικού σχδίου στο Ο.Τ, μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη, Λιτοχώρου, Ευβοίας και Αιγίνης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την επίλυση ελαττωμάτων ρυμοτομίας Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσέρχονται στην Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Αγγελάκη 13, κατά

Κύρωση Πράξης Εφαρμογής Κρυονερίου με αριθμό ΠΕ103 08 & 09 Απριλίου 2021

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων στην περιοχή Κρυονερίου Άνω Τούμπας, ότι κυρώθηκε η με αριθμό 103 Πράξη Εφαρμογής Κρυονερίου (πολεοδομικές ενότητες 24 και 25) με την με αρ. πρωτ. 104169(308)/11-3-2021 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΥΔΧ7ΛΛ-ΨΦΒ) και καλούνται να λάβουν γνώση αυτής…

Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους

Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός σταδίου με θέμα τη “Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους”

X