Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.5/2017 μελέτης αναφορικά με την προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 235.600,00 € με το Φ.Π.Α

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.5/2017 μελέτης αναφορικά με την προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 235.600,00 € με το Φ.Π.Α., συμφωνία-πλαίσιο Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Λοιπού Εξοπλισμού» οικ. έτους 2017 π.δ. 54.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Λοιπού Εξοπλισμού» οικ. έτους 2017 π.δ. 54.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές,του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020»

Δημόσια Διαβούλευση της από 4-9-2017 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε απόρους μαθητές ,του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2018 – 2020», στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια για τη

Δημόσια Διαβούλευση των υπ΄αριθμ. 11/2017 και 15/2017 Μελετών του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των Ειδικών Όρων του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την Προμήθεια έξι (6) Επιβατικών οχημάτων (Περιπολικών) και δέκα (10) δικύκλων MAXI SCOOTER.

Δημόσια Διαβούλευση των υπ΄αριθμ. 11/2017 και 15/2017 Μελετών του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των Ειδικών Όρων του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την Προμήθεια έξι (6) Επιβατικών οχημάτων (Περιπολικών) και δέκα (10) δικύκλων MAXI SCOOTER . Τα σχόλια

Δημόσια Διαβούλευση των μελετών για την προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια Διαβούλευση των μελετών αναφορικά με την προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με

Δημόσια Διαβούλευση Μελέτης για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ οικονομικού έτους 2017-2018, προϋπολογισμού δαπάνης 34.999,93€ με Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 18/2017 Μελέτης του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ οικ. έτους 2017-2018, π.δ. 34.999,93€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.16/2017 μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση ογδόντα (80) υπόγειων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων π.δ. 1.445.840,00 € με το ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.16/2017 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια και τοποθέτηση ογδόντα (80) υπόγειων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων       Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της          διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.8/2017 μελέτη για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμφωνία-πλαίσιο π.δ. 217.000,00 € με το ΦΠΑ 24%

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.8/2017 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμφωνία-πλαίσιο Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.1/2017 μελέτης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμφωνία-πλαίσιο π.δ. 1.448.320,00 € με το ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Δημόσια Διαβούλευση την υπ’αριθμ.1/2017 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και επισκευής του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμφωνία-πλαίσιο Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 36/2017 Μελέτης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την “Προμήθεια Ηλεκτρολογικoύ Υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Έτη 2017-2018)”, προϋπολογισμού 814.519,95€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 36/2017 Μελέτης του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικoύ Υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Έτη 2017-2018)», προϋπολογισμού 814.519,95€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω

X