Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 14/2021 Μελέτης αναφορικά με την «Χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων (leasing), προϋπολογισμού δαπάνης 3.645.610,00€ με ΦΠΑ 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 14/2021 Μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την «Χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 3.645.610,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για

Δημόσια διαβούλευση της από 22.07.2021 Μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων» – προϋπολογισμού 69.936,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση της από 22.07.2021 Μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων» – προϋπολογισμού 69.936,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 48/2020 Μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων» π.δ. 966.986,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 48/2020 Μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων» π.δ. 966.986,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 5/2021 Μελέτης του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση μεταφορά εορταστικών κατασκευών 2021» π.δ. 324.488,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. . 5/2021 Μελέτης του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση μεταφορά εορταστικών κατασκευών 2021» π.δ. 324.488,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ 05/2021 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για το Υποέργο1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας», Α/Α 1 στο πλαίσιο της πράξης 5029920 «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (W.C. τύπου οικίσκου), π.δ. 113.732,80€ με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε για Δημόσια Διαβούλευση  την υπ’ αριθμ 05/2021 Μελέτη (Τεχνικές  Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) του Αυτοτελούς Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας, για το Υποέργο1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας», Α/Α 1 στο πλαίσιο της πράξης 5029920 «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (W.C. τύπου οικίσκου), π.δ. 113.732,80€  με Φ.Π.Α.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 4/2021 Μελέτης του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης» π.δ. 58.150,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13% και 24% )

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 4/2021 Μελέτης του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης» π.δ. 58.150,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13% και 24% ). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 135754 / 31-05-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, π.δ.479.903,46€ µε Φ.Π.Α. 24%

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 135754 / 31-05-2021 μελέτη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, π.δ.479.903,46€ µε Φ.Π.Α 24%». Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις  02-06-2021 έως και τις

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 2/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου Δυτικού Τομέα για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Κλάδευση και Φύτευση Δένδρων στα Πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης 2021 – 2025» – προϋπολογισμού 7.499.956,48€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 2/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης  Διαχείρισης  Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου Δυτικού Τομέα για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Κλάδευση και Φύτευση Δένδρων στα Πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης  2021 – 2025» – προϋπολογισμού 7.499.956,48€ (με Φ.Π.Α. 24%) Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων για την κάλυψη των αναγκών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 645.517,96€, με Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων για την κάλυψη των αναγκών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 645.517,96€, με Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.5/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με τον “Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων και απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων π.δ. 1.391.900,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.5/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με τον “Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων και  απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων π.δ. 1.391.900,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν

X