Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αρ. 3/2017 μελέτης για την προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, π.δ. 1.553.100,00 €, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.3/2017 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι, πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων (lt), πλαστικών τροχήλατων

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.40/2016 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.494.760,00€.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.40/2016 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.494.760,00€.  Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση Μελέτης για την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο ‘Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)’»

Δημόσια Διαβούλευση της από 17-7-2017 Μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο ‘Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)’», στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης και της Διακήρυξης για την ‘Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά του σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)’, για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) έτους.

Δημόσια Διαβούλευση για την υπ’ αριθμ. 34/2015 Μελέτη και τη Διακήρυξη του Τμήματος Ανακύκλωσης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, αναφορικά με την φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) έτους, για την ‘Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά του σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)’ Τα σχόλια για

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια την προμήθεια ειδών διατροφής – βρεφικών τροφών για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, του ΟΒΡΕΠΟΜ και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Στυλιανός”, προϋπολογισμού δαπάνης 1.763.388,18 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια την προμήθεια ειδών διατροφής – βρεφικών τροφών για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, του ΟΒΡΕΠΟΜ και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Στυλιανός”, για εικοσιτέσσερις μήνες από την υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνητικών, προϋπολογισμού δαπάνης 1.763.388,18 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη μίσθωση: α) 123 φωτοτυπικών μηχανημάτων, β) ενός έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης – αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων & χαρτών (plotter) & γ) συστημάτων προτεραιότητας, για το ΚΕΠ 0002 της Α’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 280.826,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την μίσθωση: α) 123 φωτοτυπικών μηχανημάτων, β) ενός έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης – αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων & χαρτών (plotter) & γ) συστημάτων προτεραιότητας, για το ΚΕΠ 0002 της Α’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 280.826,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για δύο έτη με κριτήριο κατακύρωσης την

Διαβούλευση προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Διαβούλευση προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το Δήμο Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 148.800,00 € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα ενιαίο δίκτυο δεδομένων και φωνής, το οποίο επεκτείνεται διαρκώς προκειμένου να καλύπτει επαρκώς ολοένα και περισσότερα περιφερειακά κτίρια και χρήστες, ώστε να παρέχει καλύτερες, σύγχρονες, ασφαλείς και προηγμένες υπηρεσίες με τελικό σκοπό την ασφαλέστερη, ταχύτερη και πληρέστερη

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια χρωμάτων για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών εξήντα (60) σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 41.0398,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών εξήντα (60) σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός των υλικών ανέρχεται στο ποσό των 41.0398,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου για τα έτη 2018 – 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 με Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης 2/2017 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου για τα έτη 2018 – 2020» προϋπολογισμού 1.800.000,00 με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του συνόλου των υπηρεσιών. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο e-mail:

Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης για τη Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων 2017 – 2018, προϋπολογισμού 648.368,72 € (με Φ.ΠΑ 24%).

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθ. 35/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων 2017 – 2018» σύμφωνα με τις ανάγκες των Διευθύνσεων: Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού και Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων &

X