Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 9/23-4-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων αναφορικά με την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 60.000,00€ με ΦΠΑ 24%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 9/23-4-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων αναφορικά με την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο  «Συντήρηση και επισκευή  παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 60.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα,

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 98932/20-4-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού αναφορικά με την “Προµήθεια στολών των µουσικών της Φιλαρµονικής Ορχήστρας προϋπολογισμού δαπάνης 19.165,44€ µε Φ.Π.Α”»

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 98932/20-4-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού αναφορικά με την «Προµήθεια στολών των µουσικών της Φιλαρµονικής Ορχήστρας π.δ.19.165,44€ µε Φ.Π.Α » Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 98932/20-4-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 3/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών αναφορικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων από απόσταση (RFID) π.δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 3/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών αναφορικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων από απόσταση (RFID)  π.δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 3/2021 Μελέτη

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.1/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 14.818,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.1/2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφορικά με τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 14.818,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αρ. 1/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την ” Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 και 2015-2016 », προϋπολογισμού δαπάνης 1.951.818,87€.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αρ. 1/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την ” Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 και 2015-2016 »- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 5000179) αντίστοιχα στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. ΔΚΣ 17/18-09-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 74.200,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. ΔΚΣ 17/18-09-2020 Μελέτης του  Τμήματος  Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, η οποία αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών για τον τριετή έλεγχο, καθαρισμό, απόφραξη, συντήρηση, συλλογή, διαχείριση, παράδοση επικίνδυνων ή μη επικίνδυνων αποβλήτων των Αντλιοστασίων, Μηχανοστασίων, Φρεατίων, Αποχετευτικών δικτύων – εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων και χώρων του

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 317.668,16 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ)

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 317.668,16 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και

Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των ειδικών όρων για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων έτους 2021 του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 184.107,39 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων  για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους Ειδικούς Όρους και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων έτους 2021 του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 184.107,39 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Περιλαμβάνονται ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΕΙΔΙΚΟΙ

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.126,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  45.126,08  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας  αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παρ.

X