Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 28/8-10-2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια προϊόντων ασφάλτου – προϋπολογισμού 450.008,40€ (με Φ.Π.Α. 24%)».

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 28/8-10-2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια προϊόντων ασφάλτου – προϋπολογισμού 450.008,40€ (με Φ.Π.Α. 24%)». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για δώδεκα μήνες, π.δ. 1.132.138,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για δώδεκα μήνες, π.δ. 1.132.138,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. ΔΚΣ 7/ 29-10-2020 μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αναφορικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 66.384,02€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. ΔΚΣ 7/ 29-10-2020 μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αναφορικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος, π.δ. 66.384,02€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%». Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.25/2020 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.340.338,32 € με το Φ.Π.Α. 24%

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.25/2020 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.340.338,32 € με το Φ.Π.Α. 24% Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου Θεσσαλονίκης, για είκοσι τέσσερις μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 852.764,00€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 90.000,00 €.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου Θεσσαλονίκης, για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 852.764,00€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 90.000,00 €. Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ η δαπάνη δεν βαρύνεται με Φ.Π.Α. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν

Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών & του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, με τίτλο : «Προμήθεια υπαίθριων, προκατασκευασμένων οστεοθηκών», προϋπολογισμού δαπάνης 73.507,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών & του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, με τίτλο : «Προμήθεια υπαίθριων, προκατασκευασμένων οστεοθηκών», προϋπολογισμού δαπάνης 73.507,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων αναφορικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων από απόσταση (RFID) π.δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. 1/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων αναφορικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων από απόσταση (RFID)  π.δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 11/2020 Μελέτης του Τμήματος Αλσών-Δεν/χιών και Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Φυτοφαρμάκων, Λιπασμάτων & Βελτιωτικών Υλικών» π.δ. 33.472,11€ με ΦΠΑ 13%.

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 11/2020 Μελέτης του Τμήματος Αλσών-Δεν/χιών και Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Φυτοφαρμάκων, Λιπασμάτων & Βελτιωτικών Υλικών» π.δ. 33.472,11€ με ΦΠΑ 13%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 10/2020 Μελέτης του Τμήματος Αλσών-Δεν/χιών και Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα» π.δ. 67.745,65€ με ΦΠΑ 13%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 10/2020 Μελέτης του Τμήματος Αλσών-Δεν/χιών και Φυτωρίων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα» π.δ. 67.745,65€ με ΦΠΑ 13%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 4/2020 Μελέτης του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Ανάθεση Υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων» π.δ. 599.996,32 € με ΦΠΑ 24%

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 4/2020 Μελέτης του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αναφορικά με την «Ανάθεση Υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων» π.δ. 599.996,32 € με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

X