Δημόσια Διαβούλευση των ενδεικτικών προϋπολογισμών και των τεχνικών προδιαγραφών – περιγραφών, αναφορικά με την «Προμήθεια στολών ένδυσης των Δημοτικών Αστυνόμων και των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια Διαβούλευση των ενδεικτικών προϋπολογισμών και των τεχνικών προδιαγραφών – περιγραφών, αναφορικά με την «Προμήθεια στολών ένδυσης των Δημοτικών Αστυνόμων και των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 319.920,00€, με Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 319.920,00€, με Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και τών Ενδεικτικών Προϋπολογισμών των Δ/νσεων Πολιτισμού & Τουρισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και της Β’ Δημοτικής Κοινότητας για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την παράθεση coffee break και μικρο δεξιώσεων (catering) στο πλαίσιο της πραγματοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης ποσού 21.491,31€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και τών Ενδεικτικών Προϋπολογισμών των Δ/νσεων Πολιτισμού & Τουρισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και της Β’ Δημοτικής Κοινότητας για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την παράθεση coffee break και μικρο δεξιώσεων (catering) στο πλαίσιο της πραγματοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου, για την ανάθεση υπηρεσιών για την  «Στείρωση και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκύλο – γάτα) στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 54.999,95€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου, για την ανάθεση υπηρεσιών για την  «Στείρωση (συμπεριλαμβανομένων: κλινικής εξέτασης, αιματολογικού ελέγχου, τεστ λεϊσμανίασης, εμβολιασμών, ένδο και έξω αποπαρασίτωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης, συμπλήρωσης φόρμας με τα στοιχεία του ζώου, μετεγχειριτικής νοσηλείας) και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου,  για την ανάθεση υπηρεσιών για την «Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης  34.999,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση των Ειδικών Όρων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού   της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού  Περιβάλλοντος- Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου,  για την ανάθεση υπηρεσιών για την «Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης  34.999,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.3/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, προϋπολογισμού δαπάνης 724.904,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.3/2019 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) και 770 λίτρων (lt), κάδων μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 110 λίτρων (lt) και ανοξείδωτων κάδων μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 110 λίτρων (lt) για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 4/2019 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριακών Συστημάτων

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 4/2019 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 72.168,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αποστολή ΑΜΕΑ σε θερινή κατασκήνωση είτε στο Ν. Θεσσαλονίκης, η Ν. Χαλκιδικής, ή Ν. Πιερίας, ή Ν. Καβάλας

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, των Ειδικών Όρων  και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την  αποστολή ΑΜΕΑ σε θερινή κατασκήνωση είτε στο Ν. Θεσσαλονίκης, η Ν. Χαλκιδικής, ή Ν. Πιερίας, ή Ν. Καβάλας π.δ.  29.260,00€ (με Φ.Π.Α.13% & 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ 4/2019 Μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για την «Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Η/Ζ, Αντλίες Επιφ. Βενζίνης, Κομπρεσέρ)», προϋπολογισμού δαπάνης 35.971,82 € με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αριθμ 4/2019 Μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για την «Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Η/Ζ, Αντλίες Επιφ. Βενζίνης, Κομπρεσέρ)», π.δ. 35.971,82 € με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 5/2019 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & εξοπλισμού ΤΠΕ, προϋπολογισμού δαπάνης 421.668,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 5/2019 Μελέτης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & εξοπλισμού ΤΠΕ, π.δ. 421.668,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή

X