Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 18 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια Μικροεργαλείων, αναλωσίμων και λοιπών ειδών

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 18 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια Μικροεργαλείων, αναλωσίμων και λοιπών ειδών για τις ανάγκες διετίας διαφόρων Διευθύνσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 274.084,73€ με ΦΠΑ 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών όρων και ενδεικτικού προϋπολογισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «AIRTHINGS- Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων IoT», του ευρωπαϊκού προγράμματος «BalkanMed 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής», π.δ. 99.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών – Όρων και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «AIRTHINGS- Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων IoT», του ευρωπαϊκού προγράμματος

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. ΔΚΣ1124-4-2019 Μελέτης της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αναφορικά με την “προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κλιματισμού και Υλικών Καθαρισμού (Υλικά κλιματισμού κλπ) π.δ. 5.874,83 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. ΔΚΣ1124-4-2019 Μελέτης της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων  αναφορικά με την “προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κλιματισμού και Υλικών Καθαρισμού (Υλικά κλιματισμού κλπ) π.δ. 5.874,83 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. ΔΚΣ9/08-04-2019 Μελέτης της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αναφορικά με την “ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 60.990,64 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%”

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ.ΔΚΣ9/08-04-2019 Μελέτης της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αναφορικά με την “ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 60.990,64 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για συντήρηση – επισκευή και πιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού του δημοτικού δικτύου σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων, για δύο έτη, προϋπολογισμού δαπάνης 89.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για συντήρηση – επισκευή και πιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού του δημοτικού δικτύου σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων, για δύο έτη, π.δ. 89.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 42/30-11-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: : «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης», προϋπολογισμού 842.263,80€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 42/30-11-2018 Μελέτης του Τμήματος Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την προμήθεια με τίτλο: : «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης», προϋπολογισμού 842.263,80€ (με Φ.Π.Α. 24%). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής», προϋπολογισμού 59.520,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 45/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Δήμου Θεσσαλονίκης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 59.520,00€, με Φ.Π.Α. 24%. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών – Τεχνικών Όρων και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Καθαρισμό γραφιστικών επαλείψεων και αντιγκράφιτι προστασία σε κτίρια και υπαίθριους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 71.920,00€, με Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια διαβούλευση της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών – Τεχνικών Όρων και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για «Καθαρισμό γραφιστικών επαλείψεων και αντιγκράφιτι προστασία σε κτίρια και υπαίθριους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 71.920,00€, με Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια

Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης του Τμήματος Οδοποιϊας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων αναφορικά με την προμήθεια μηχανημάτων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 963.908,09 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Δημόσια Διαβούλευση τη μελέτη του Τμήματος Οδοποιϊας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων αναφορικά με την προμήθεια μηχανημάτων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 963.908,09 € με το Φ.Π.Α. 24% Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και

Δημόσια Διαβούλευση των ενδεικτικών προϋπολογισμών και των τεχνικών προδιαγραφών – περιγραφών, αναφορικά με την «Προμήθεια στολών ένδυσης των Δημοτικών Αστυνόμων και των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δημόσια Διαβούλευση των ενδεικτικών προϋπολογισμών και των τεχνικών προδιαγραφών – περιγραφών, αναφορικά με την «Προμήθεια στολών ένδυσης των Δημοτικών Αστυνόμων και των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και

X