Διεύθυνση Επιχειρησιακού προγραμματισμού, συστημάτων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας


Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Πιστοποιητικών

14994001

Η παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα παρέχονται πιστοποιητικά γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφα πλησιέστερων συγγενών, σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους που εκπροσωπούν δημότες, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016, από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

X