22.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΣτέγαση και λειτουργία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στέγαση και λειτουργία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη με στοιχεία των (6) που αφορά τη στέγαση και λειτουργία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης σε βάρος του λογαριασμού μας.

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ: 367/13210/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για (9) εννέα χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται :

α) Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και κατά προτίμηση σε κεντρική οδική αρτηρία πλησίον άλλων δημοσίων υπηρεσιών όπως Δημαρχείο, Υ.Μ.Α.Θ., Π.Κ.Μ. Δικαστικό Μέγαρο κ.λ.π.  και να υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης στην πέριξ περιοχή.

β) Να περιλαμβάνει χώρους κύριας χρήσης για τη στέγαση των υπηρεσιών, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 4.500 τ.μ. σε ένα ή σε δύο κτήρια μεταξύ των οποίων η απόσταση δεν θα υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Στην περίπτωση προσφοράς δύο κτηρίων σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα θα πρέπει το ένα  να περιλαμβάνει επιφάνεια τουλάχιστον 2.000 τ.μ. +/-10%. Εάν οι χώροι βρίσκονται σε ορόφους  θα πρέπει το εμβαδόν κάθε ορόφου να είναι της τάξης των 200 τ.μ. έως 400 τ.μ. +/-10%.

γ) Κάθε κτήριο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ανελκυστήρες των πέντε (5) ατόμων.

δ) Οι χώροι να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό. Να υπάρχουν χώροι υγιεινής ανδρών και γυναικών ξεχωριστά ανά όροφο και χώρος υγιεινής Α.Μ.Ε.Α. τουλάχιστον ένα ανά όροφο. Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν σε πλήρη λειτουργία επαρκή θέρμανση και ψύξη κατά προτίμηση με σύστημα χαμηλής κατανάλωσης.

ε) Οι προς μίσθωση χώροι πρέπει να διαρρυθμιστούν με διαχωριστικά κλειστά ή με υαλοστάσια με δαπάνη του ιδιοκτήτη, ώστε να διαμορφωθούν οι απαιτούμενοι χώροι υποδοχής και αναμονής κοινού, χώροι γραφείων εμβαδού 15 έως 30 τ.μ., χώροι αρχείων, αποθηκών, υγιεινής και διάδρομοι κίνησης σύμφωνα με μελέτη της Υπηρεσίας. Με δαπάνη επίσης του ιδιοκτήτη – εκμισθωτή θα γίνει κάθε απαιτούμενη οικοδομική εργασία για την καλή λειτουργία του κτηρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (χρωματιστοί, δάπεδα, κουφώματα, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) και θα εγκατασταθεί σύστημα δομημένης καλωδίωσης για τη λειτουργία δικτύου Η/Υ και τηλεφώνων και για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για 130 έως 150 θέσεις εργασίας.

στ) Να διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον δέκα (10) θέσεων επιβατικών οχημάτων.

ζ) Για τους τελικά διαμορφωμένους χώρους πρέπει με μέριμνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη – εκμισθωτή α) να εκπονηθεί μελέτη πυρασφάλειας σύμφωνα με το Π.Δ. 71/88, πιστοποιούμενο από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, β) να διαθέτει πιστοποιητικό ανώτερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης.

Οι χώροι του εξεταζόμενου ακινήτου θα πρέπει να εξασφαλίζουν εξαρχής ή μετά από επεμβάσεις του εκμισθωτή (μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας) την οριζόντια και κάθετη προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ετήσια δαπάνη της συντήρησης και επισκευής βλαβών από τη χρήση των ανελκυστήρων και των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και πυρασφάλειας να βαρύνουν τον εκμισθωτή και οι εργασίες να

πραγματοποιούνται με δική του ευθύνη. Ο εκμισθωτής να διατηρεί με δαπάνες του το μίσθιο ασφαλισμένο κατά των κινδύνων πυρός και πλημμύρας. Σε αντίθεση περίπτωση ο Δήμος επιφυλάσσεται για τη διεκδίκηση αποζημίωσης για τις ζημιές που θα προξενηθούν.

Όσοι έχουν ακίνητο με τις παραπάνω προϋποθέσεις  καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, καταθέτοντας αίτηση στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 203Α, στο Νέο Δημαρχείο, Βασ. Γεωργίου Α 1, τις εργάσιμες μέρες και ώρες κ. Ευφρ. Μπισκιτζή, τηλ. 231331 7255.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ