13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΣτέγαση και λειτουργία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Στέγαση και λειτουργία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, λόγω λήξης της μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται σήμερα

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 62
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για εννέα (9) χρόνια που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει :

1.1 να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και κατά προτίμηση σε κεντρική οδική αρτηρία πλησίον άλλων δημοσίων υπηρεσιών όπως Δημαρχείο, Υ.Μ.Α.Θ., Π.Κ.Μ. Δικαστικό Μέγαρο κ.λ.π. και να υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης στην πέριξ περιοχή.

1.2. Η συνολικά ζητούμενη επιφάνεια είναι επιθυμητό να είναι της τάξης των 3.700 τ.μ. (±2%) σύμφωνα με την καταμέτρηση των υπαρχόντων χώρων στο σημερινό κτήριο της Διεύθυνσης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, ήτοι, τα εμβαδά αναφέρονται σε ωφέλιμη επιφάνεια, απαλλαγμένα από διαδρόμους – κλιμακοστάσια – ανελκυστήρα – χώρους υγιεινής, ήτοι: 1ος όροφος = 426 τ.μ., 2ος όροφος = 415 τ.μ., 3ος όροφος = 417 τ.μ., 4ος όροφος = 352 τ.μ. χώρος εξυπηρέτησης μηχανικών = 10 τ.μ., το ISOBOX (GIS) = 80 τ.μ. και χώρος για Γενικό Αρχείο = 2.000 τ.μ. (αρχείο Θέρμης = 1.600 τ.μ.
και υπόγειο κτηρίου Μανουσογιαννάκη 6 = 400 τ.μ. => ΣΥΝΟΛΟ 3.700 τ.μ.). Μπορεί να διατίθεται σε ένα ή και σε δύο κτήρια, εφόσον η μεταξύ τους απόσταση δεν είναι μεγαλύτερη από 100 μέτρα. Στην περίπτωση προσφοράς της απαιτούμενης επιφάνειας σε δύο κτίρια, είναι επιθυμητό το ένα να έχει συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 2.000 τ.μ. η οποία μπορεί να είναι μειωμένη έως 10%. Στην περίπτωση που η συνολική προσφερόμενη επιφάνεια υπολείπεται της ζητούμενης, αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3.500 τ.μ. Εάν οι χώροι βρίσκονται σε ορόφους θα πρέπει κάθε όροφος να έχει ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 400 τ.μ.

1.3. Κάθε κτήριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ανελκυστήρες των πέντε (5) ατόμων. Σε περίπτωση δύο κτιρίων το κτήριο των περίπου 2.000 τ.μ. (Γενικό αρχείο), να διαθέτει και ανελκυστήρα φορτίου.

1.4. Οι χώροι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, και να έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό. Πρέπει να υπάρχουν χώροι υγιεινής χωριστοί ανδρών και γυναικών ανά όροφο και χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ τουλάχιστον ένας ανά όροφο. Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν σε πλήρη λειτουργία επαρκή θέρμανση και ψύξη κατά προτίμηση με σύστημα χαμηλής κατανάλωσης.

1.5. Οι προς μίσθωση χώροι πρέπει να διαρρυθμιστούν με διαχωριστικά κλειστά ή με υαλοστάσια με δαπάνη του ιδιοκτήτη, ώστε να διαμορφωθούν οι απαιτούμενοι χώροι υποδοχής και αναμονής κοινού, χώροι γραφείων εμβαδού 15 έως 30 τ.μ., χώροι αρχείων, αποθηκών, υγιεινής και διάδρομοι κίνησης σύμφωνα με μελέτη της Υπηρεσίας. Με δαπάνη επίσης του ιδιοκτήτη – εκμισθωτή θα γίνει κάθε απαιτούμενη οικοδομική εργασία για την καλή λειτουργία του κτηρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (χρωματισμοί, δάπεδα, κουφώματα, υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) και θα εγκατασταθεί σύστημα δομημένης καλωδίωσης για τη λειτουργία δικτύου Η/Υ και τηλεφώνων και για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για 130 έως 150 θέσεις εργασίας.

1.6. Πρέπει να διατίθεται χώρος στάθμευσης τουλάχιστον δέκα (10) θέσεων επιβατικών οχημάτων.

1.7. Για τους τελικά διαμορφωμένους χώρους πρέπει με μέριμνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη- εκμισθωτή να εκπονηθεί μελέτη πυρασφάλειας και να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Ομοίως πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Είναι επιθυμητό με βάση τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας να ανήκει στην ανώτερη κατηγορία.

1.8. Οι χώροι του εξεταζόμενου ακινήτου θα πρέπει να εξασφαλίζουν εξαρχής ή μετά από επεμβάσεις του εκμισθωτή (μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας) την οριζόντια και κάθετη προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.9. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο κτήριο ή κτήρια δεν έχει/έχουν την απαραίτητη πολεοδομική χρήση ως χώρους γραφείων, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδώσει στον Δήμο Θεσσαλονίκης – Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών το κτήριο/κτήρια προς μίσθωση τακτοποιημένο/α από Πολεοδομικής απόψεως, σε ό,τι αφορά τη χρήση των χώρων.

Η ετήσια τακτική δαπάνη της συντήρησης και επισκευής βλαβών από τη χρήση των ανελκυστήρων και των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και πυρασφάλειας βαρύνουν τον εκμισθωτή. Επίσης, ο εκμισθωτής οφείλει να διατηρεί με δαπάνες του το μίσθιο ασφαλισμένο κατά των κινδύνων πυρός και πλημμύρας.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για δύο (2) κτήρια διαφορετικών ιδιοκτητών, πρέπει να κατατεθεί φάκελος ενιαίας προσφοράς με κοινή αίτηση των ιδιοκτητών, στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το κάθε προσφερόμενο ακίνητο.
Όσοι έχουν ακίνητο με τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, καταθέτοντας αίτηση στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 202Α,στο Νέο Δημαρχείο, Βασ. Γεωργίου 1Α, τις εργάσιμες μέρες και ώρες κ. Ευφρ. Μπισκιτζή, τηλ. 231331 7255.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ