«Πρόσληψη εποχικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 30 Νοεμβρίου 2020

22 Οκτωβρίου 2020 - 16:51

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 30 Νοεμβρίου 2020,
σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ 177,
τεύχος πρώτο)

Yπ΄αρθ. 928/21-10-2020 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 30 Νοεμβρίου 2020 ως εξής:

5 ΠΕ Διοικητικού με αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ 177, τεύχος Α) όπως ισχύουν.

Οι ανωτέρω προσλήψεις κρίνονται επιτακτικές, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτεθέντα στο σκεπτικό της υπ΄αρθμ.  928/21-10-2020 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για να κατεβάσετε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πατήστε εδώ.

X