26.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής...

Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της διακήρυξης-άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών «Μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και μεταφράσεις – υπερτιτλισμοί, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.100,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ.α του Ν. 4412/2016 και την υπ’αριθμ. 880/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά από δύο (2) άγονους συνοπτικούς διαγωνισμούς, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (27/2019) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για το Τμήμα 2 «Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων» μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών «Μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και μεταφράσεις – υπερτιτλισμοί, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.100,92 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%, του Δήμου Θεσσαλονίκης». 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση των εργασιών «Μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και μεταφράσεις-υπερτιτλισμοί του Δ.Θ. π.δ. 8.100,92€ για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

 Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο του τμήματος,  μόνο βάσει  τιμής.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ για ένα (1) έτος.

Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιηθούν πριν την συμβασιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ή ακυρωθούν δεν θα συμπεριληφθούν στην απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής και κατά συνέπεια ούτε και στο σχετικό συμφωνητικό και δεν θα υπάρχει καμιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους του διαγωνισμού για την είσπραξη των αναλογούντων ποσών.

Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Τμήματος.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, Γρ. 102Α το αργότερο μέχρι τις 17-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 407/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ : ΨΝΦ2ΩΡ5-01Γ), στις 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα: 12:00 π.μ έως 13:00 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, Γραφείο 020, κτίριο Ε΄, ημιώροφος .

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης:

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, καθώς και πληροφορίες για τους όρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (υπάλληλος : Ελισάβετ Λειβαδά  τηλ. 2313 317537), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr. Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν από την αρμόδια Υπηρεσία : Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, κ. Ε. Τσούγκου, τηλ. 2313 317-182

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. και

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως και επί αποδείξει την προσφορά τους, το αργότερο μέχρι τις 17-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ.. Απόδειξη θεωρείται η πρωτοκόλληση του κυρίως φακέλου της προσφοράς στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)

2) Δικαιολογητικά που αναφέρονται  στο άρθρο  2.4.3 της Διακήρυξης.

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ