23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής...

Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της Διακήρυξης – άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Β΄ εξαμήνου 2019 του Τμήματος 7, π.δ. 7.936,00 €

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. α του Ν.4412/2016 και την υπ’αρ. 527/26-09-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Β΄ εξαμήνου 2019 π.δ. 7.936,00 € με το Φ.Π.Α. 24% (για το τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 7) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Β΄ εξαμήνου 2019 του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού που ορίστηκε ως Τμήμα 7 κατά τη διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε και απέβη άγονο, π.δ. 7.936,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα η υπηρεσία αφορά : 

ΤΜΗΜΑ 7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Κ.Α. 6474.20.01 ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

α/α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1 Α) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΦΟΥΑΓΙΕ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

Α/ 1x ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 24ΙΝ/14OUT

B/ 1x ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ

Γ/ 8x Ηχεία 12” 350w

Δ/ 4x Ηχεία 2χ15” 1200w rms

Ε/ 6x ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΥ

Ζ/ 2x Επεξεργαστές ηχου (DriveRack ).

Η/ 2x CD/MP3 PLAYERS

Θ/ Mic’s,DI,Stand,connect cables,etc.

2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 700,00 € 1.400,00 €
2 Β) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ -ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

Α/ 1x ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 24ΙΝ/14OUT

B/ 1x ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ (τύπου YAMAHA EMX-5016CF)

Γ/ 6x Ηχεία 12” 350w

Δ/ 4x Ηχεία 2χ15” 1200w rms

Ε/ 4x SUB WOOFER (18”/1000W horn loaded)

Ζ/ 6x ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΥ

Η/ 2x Επεξεργαστές ηχου

Θ/ 10x ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Ι / 4x ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ UHF

2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 500,00 € 1.000,00 €
3 Γ) ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ–ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

Α/ 1x ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 24ΙΝ/14OUT

Γ/ 6x Ηχεία monitor 15” 800w

Δ/ 4x Ηχεία 2χ15” 1200w rms

Ε/ 4x SUB WOOFER (18”/1000W horn loaded EW)

Ζ/ 6x ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΥ

Η/ 2x Επεξεργαστές ηχου

Θ/ 2x CD/MP3 PLAYERS

Ι/ Mic’s,DI,Stand,connect cables,etc.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

A/ 15x LED VIDEO WALL PANELS 1X1m,P-10,total area, 3×5 m (HxW), 1,7 milion colors

B/ 1x Video processor-controller for led wall (with 2x composite,1x VGA,1x DVI/HDMI inputs)

Γ/ 1x Server PC with video mixer software

Δ/ Connect cables,etc.

2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1.200,00 € 2.400,00 €
4 Δ) ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

Α/1x ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 24IN/14OUT

Β/6x Ηχεία monitor 15’’ 800w

Γ/4x Ηχεία 2Χ15’’ 1200w rms

Δ/4x SUB WOOFER (18’’ / 1000W horn loaded EW)

Ε/6x ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΥ

Ζ/2x Επεξεργαστές ήχου

Η/2x CD/MP3 PLAYERS

I/Mic’s, DI, Stand, connect cables etc.

1 ΕΚΔΗΛΩΣΗ 600,00 € 600,00 €
5 Ε) ΔΕΘ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

Α/ 1x ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ 24ΙΝ/14OUT

B/ 1x ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ

Γ/ 8x Ηχεία 12” 350w

Δ/ 4x Ηχεία 2χ15” 1200w rms

Ε/ 6x ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΥ

Ζ/ 2x Επεξεργαστές ηχου (DriveRack ).

Η/ 2x CD/MP3 PLAYERS

Θ/ Mic’s,DI,Stand,connect cables,etc.

2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 500,00 € 1.000,00 €
      ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 6.400,00 €
      Φ.Π.Α. 24% 1.536,00 €
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.936,00 €

 Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο του τμήματος, μόνο βάσει τιμής.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως τη λήξη των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις Α.Δ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκαν και πάντως όχι αργότερα από τις 31/12/2019.

Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιηθούν πριν την συμβασιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ή ακυρωθούν δεν θα συμπεριληφθούν στην απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος και στο συμφωνητικό και δεν θα υπάρχει καμιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους για είσπραξη των αναλογούντων ποσών.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Τμήματος.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 04/11/2019 και ώρα 08:00 μ.μ.

Το τεύχος της σύμβασης καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (συνολικός και αναλυτικός) και οι ειδικοί όροι είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 81284.

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 04/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την 08/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

2) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ’ αρ. 32/2019 Διακήρυξης.

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγυητική συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των 128,00 € (εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ).

Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ