28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσειςΔιεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογώνΠρόσκληση Κύριων ή νομέων ακινήτων Περιοχών πολεοδόμησης Kρυονερίου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Κύριων ή νομέων ακινήτων Περιοχών πολεοδόμησης Kρυονερίου Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπό σύνταξη Πράξη Εφαρμογής ΠΕ103 Κρυονερίου, για την οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί Α΄ Ανάρτηση, υποβλήθηκαν ενστάσεις και έγινε επεξεργασία και κρίση αυτών, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 102722(379)/3-9-2018 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  2. Τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του Ν.1337/1983 «περί επέκτασης των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης και σχετικών ρυθμίσεων», όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
  3. Την με αρ. πρωτ. 93027/7188/15-11-1994 (Φ.Ε.Κ.877/τ.Β΄/25-11-1994) απόφαση Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. για το χρόνο και τρόπο δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας κλπ. καθώς και την με αρ. πρωτ. 56520/820/28-3-1995 σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο (εγκύκλιος 8/1995).
  4. Την με αρ. πρωτ. 79881/3445/6-12-1984 (Φ.Ε.Κ.862/τ.Β΄/11-12-1984) απόφαση Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. περί διαδικασίας και τρόπου σύνταξης της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

τους φερόμενους κυρίους ή νομείς των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή Κρυονερίου και συγκεκριμένα στις πολεοδομικές ενότητες 24 και 25 της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, όπου εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.190/τ.Α.Α.Π.΄/29-7-2011, νότια του ρέματος, να προσέλθουν στο κτίριο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Μανουσογιαννάκη 6, στον 7ο όροφο και συγκεκριμένα στο γραφείο 707, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως και 15:00, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκειμένου να λάβουν γνώση της Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ των πινάκων και διαγραμμάτων της Πράξης Εφαρμογής 103 (πολεοδομικές ενότητες 24 και 25), όπως ανασυντάχθηκαν μετά την κρίση των ενστάσεων κατά της Α΄ Ανάρτησης και την ενσωμάτωση επεξεργασίας λόγω εκ νέου κρίσης αντισυνταγματικότητας της κατ΄ εξαίρεση οικοδομησιμότητας (άρθρο 25, Ν.1337/1983) στις περιοχές επεκτάσεων, λόγω ελέγχων πληρότητας των δηλώσεων ιδιοκτησίας και τέλος λόγω αντιπαραβολής και προσπάθειας κατάλληλης συναρμογής με τα δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου.

Λόγω της έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, η οποία ακολούθησε την ολοκλήρωση της Α΄ Ανάρτησης της ΠΕ103 Κρυονερίου, συμβουλεύουμε τους ενδιαφερόμενους κύριους ή νομείς ακινήτων της περιοχής, να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία της αναρτώμενης πράξης εφαρμογής με τα στοιχεία Εθνικού Κτηματολογίου που έχουν στη διάθεσή τους (ώστε να εντοπίζονται τυχόν προβλήματα συναρμογής μεταξύ Εθνικού Κτηματολογίου και Πράξης Εφαρμογής) και επιπλέον να τα προσκομίζουν κατά την επίσκεψή τους στο κτίριο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης όπου γίνεται η Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, με τελικό σκοπό την ομαλή καταχώριση της πράξης εφαρμογής ΠΕ103, μετά την κύρωσή της, στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τα στοιχεία της πράξης εφαρμογής στα σημεία της που ανασυντάχθηκαν κατά τα ανωτέρω μετά την Α΄ Ανάρτηση και τη σχετική επεξεργασία, οι ενδιαφερόμενοι κύριοι ή νομείς ακινήτων, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις ιδιοκτησίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στις εφημερίδες. Η ένσταση θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωσή της.

Υπενθυμίζεται σε όσους κύριους ή νομείς ακινήτων της περιοχής δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου του Ν.1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2242/1994 και όπως τροποποιήθηκε με την παρ.25 του άρθρου 42 του Ν.4030/2011 και την παρ.2 του άρθρου 55 του Ν.4178/2013, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στο κτίριο της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Μανουσογιαννάκη 6, στον 7ο όροφο και συγκεκριμένα στο γραφείο 707 προκειμένου να υποβάλουν Δήλωση Ιδιοκτησίας, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες και προαπαιτούμενη για τη σύνταξη δικαιοπραξιών εν ζωή και για την έκδοση αδειών δόμησης.

Για την υποβολή Δήλωσης ιδιοκτησίας (η οποία πρωτοκολλείται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, στο 2ο όροφο του κτιρίου της οδού Μανουσογιαννάκη 6), οι προσερχόμενοι στα παραπάνω γραφεία της Υπηρεσίας, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το αντίστοιχο έντυπο συμπληρωμένο και με τα απαραίτητα συνημμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2242/1994 και της με αριθμό Εγκ.8/2005 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

(https://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2017/11/2020-10-03-ΕΝΤΥΠΟ_ΔΗΛΩΣΗ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΠΕ.doc)

Αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων κυρίων ή νομέων ακινήτων της περιοχής θα είναι ο κ. Πέτρος Παπουτσής, Πολιτικός Μηχανικός (γραφείο 709, τηλ. 2313318176), η κ. Συμέλα Κόρπαλη, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. (γραφείο 704, τηλ. 2313318160) και η κ. Παρασκευή Φαρμάκη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (γραφείο 707, τηλ. 2313318159).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Π.Ε.103)

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΠΑΠΠΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ