21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Aπευθείας Aνάθεση για την Εκκένωση βόθρων για τις...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Aπευθείας Aνάθεση για την Εκκένωση βόθρων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ 26.337,60€ με τον ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την  παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 26.337,60€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 02/2024 Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Ειδικοί Όροι- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Έντυπο οικονομικής προσφοράς) του Τμήματος Μελετών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & Α.Σ.Κ.Ο.

Η προσφορά θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης Μελέτης και της παρούσας πρόσκλησης. Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η υπ.αριθμ. 02/2024 Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Ειδικοί Όροι- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Έντυπο οικονομικής προσφοράς)  για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Δ/νσης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & Α.Σ.Κ.Ο., αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (26.337,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 21.240,00 € + Φ.Π.Α. 24% 5.097,60 €) ως κάτωθι:

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

           
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα μέτρησης Ποσότητα ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Εκκένωση βόθρων – CPV 90460000-9 εφαρμογές 236 90,00 € 21.240,00 €
      ΣΥΝΟΛΟ 21.240,00 €
      Φ.Π.Α 24 % 5.097,60 €
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.337,60 €

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και για δύο (2) έτη.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 19/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ν. Παπαοικονόμου τηλ. 2313-317524.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες που αφορούν στη συνημμένη Μελέτη του τμήματος Μελετών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & Α.Σ.Κ.Ο.  και τη συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, κ. Ε.Κωτσάκη Τηλ.: 2313 318807, e-mail: e.kotsaki@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021):

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, καταστατικά κλπ. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Πιστοποιητικό / βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στη συνημμένη υπ.αριθμ.02/2024 Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Ειδικοί Όροι- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Έντυπο οικονομικής προσφοράς) του Τμήματος Μελετών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & Α.Σ.Κ.Ο.
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ