23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών σε κοιμητήρια και άλλους χώρους πρασίνου του Δ.Θ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021 και ισχύει, για την «Παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών σε κοιμητήρια και άλλους χώρους πρασίνου του Δ.Θ. για τρεις (3) μήνες» με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με την αρ.8/2023 μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.208,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 4.200,00€ + Φ.Π.Α. 24% 1.008,00€), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Η περιγραφή εργασίας, οι χώροι ψεκασμών, η ποσότητα και η τιμή αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

ΧΩΡΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου Εφαρμογή με ψεκασμό προνυμφοκτονίας 6 350,00 2.100,00
Κοιμητήρια Ευαγγελιστρίας Εφαρμογή με ψεκασμό προνυμφοκτονίας 6 120,00 720,00
Κοιμητήρια Μαλακοπής Εφαρμογή με ψεκασμό προνυμφοκτονίας 6 130,00 780.00
Πάρκο του Ξαρχάκου Εφαρμογή με ψεκασμό προνυμφοκτονίας 6 100,00 600,00
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4200,00
  ΦΠΑ 24% 1008,00
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.208,00

Η χρονική διάρκεια της παραπάνω υπηρεσίας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί να καταθέσετε την προσφορά σας καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 25.07.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Α.Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.Αναστασία Παπαγεωργίου τηλ:2310219980, e-mail:a.papageorgiou@thessaloniki.gr και κ.Σπύρος Χαντζίδης τηλ. 2313318366, e-mail: s.chantzidis@thessaloniki.gr.

    O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       

   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ           

 

 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ             

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

       ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ