21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για «Υπηρεσίες υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για «Υπηρεσίες υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για τις Υπηρεσίες υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ  του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας  Π.Δ. 8.298,00€  με  Φ.Π.Α. 24%, και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά Διεύθυνση  να είναι εντός προϋπολογισμού.

 Η Μελέτη, Τεχνική Περιγραφή & Προϋπολογισμός Υπηρεσιών υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ  του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης.

 Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό της Δ/νσης Κ.Ε.Π. αναφέρεται  ως κάτωθι: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV: 50312600

  1. Το μηνιαίο κόστος υποστήριξης εκτιμάται στο ποσό των 12€, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε θέση εργασίας (πίνακας ένδειξης εξυπηρετούμενου αριθμού στη θέση εξυπηρέτησης). Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών για τη μέγιστη διάρκεια της παρούσας σύμβασης (24 μήνες = 12 μήνες + 12 μήνες εν δυνάμει μέγιστη επέκταση της σύμβασης με ΦΠΑ 24%) είναι:

  

α/α Διεύθυνση ΔΘ Θέσεις Εργασίας Μηνιαίο κόστος

(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο ανά μήνα (χωρίς ΦΠΑ) Μήνες σύμβασης

(μέγιστο)

Συνολικό ποσό (μέγιστο) χωρίς ΦΠΑ Συνολικό ποσό (μέγιστο)

με ΦΠΑ 24%

1 ΚΕΠ 15 12 € 180 € 24 4.320,00 € 5.356,80 €
2 Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας 10 12 € 120 € 24 2.880,00 € 3.571,20 €
ΣΥΝΟΛΟ 25 12 € 300 € 24 7.200,00 € 8.928,00
  1. Η δαπάνη προμήθειας των υπηρεσιών για τη μέγιστη διάρκεια της παρούσας σύμβασης (24 μήνες = 12 μήνες + 12 μήνες εν δυνάμει μέγιστη επέκταση της σύμβασης με ΦΠΑ 24%) κατανέμεται ανά έτος όπως στη συνέχεια:
α/α Διεύθυνση ΔΘ Δαπάνη

2023 (*)

Δαπάνη

2024

Δαπάνη

2025 (*)

Σύνολο Δαπάνης
1 ΚΕΠ 1.339,20 € 2.678,40 € 1.339,20 € 5.356,80 €
2 Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας 892,80 € 1.785,60 € 892,80 € 3.571,20 €
  ΣΥΝΟΛΟ 2.232,00 € 4.464,00 € 2.232,00 € 8.928,00 €

 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση της υποστήριξης λειτουργίας συστημάτων προτεραιότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ του σχετικού συμφωνητικού. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωμα να ανανεώσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση για συνολικά 12 ακόμη μήνες το πολύ, με το ίδιο μηνιαίο κόστος και τους ίδιους όρους.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 20/07/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν    από την Δ/νση Κ.Ε.Π., αρμόδιος υπάλληλος κ.Aχ.Μένος-Χατζηγεωργίου τηλ:2313316430,  e-mail: a.menos@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  Κ.Ε.Π.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ