25.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και επισκευής εξοπλισμού αντλιών και συστημάτων i)εισροών -εκροών και ii) διαχείρισης και ανεφοδιασμού στόλου οχημάτων, του πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δ.Θ., Π.Δ. 14.900,00€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και επισκευής εξοπλισμού αντλιών και συστημάτων i)εισροών -εκροών και ii) διαχείρισης και ανεφοδιασμού στόλου οχημάτων, του πρατηρίου υγρών καυσίμων  της  Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων, Π.Δ. 14.900,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση η εκάστοτε τιμή ανά τμήμα να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού

Η Μελέτη  Νο  17/2023 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  για Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και επισκευής εξοπλισμού αντλιών και συστημάτων i)εισροών -εκροών και ii) διαχείρισης και ανεφοδιασμού στόλου οχημάτων, του πρατηρίου υγρών καυσίμων  της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφέρεται  ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(CPV : 50324100-3 Υπηρεσίες Συντήρησης Συστημάτων)

ΤΜΗΜΑ Α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ‘Η ONLINE
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ
1 Παροχή υπηρεσιών για είκοσι τέσσερις μήνες + 3 x 2μηνα (δικαίωμα προαίρεσης), αποτελούμενη από:

Β.1 Έλεγχο ορθής λειτουργίας, προληπτική συντήρηση και αναβάθμιση -συμμόρφωση συστημάτων (ως αναλύεται ανωτέρω)

 

Β.2 Επίλυση Βλαβών τηλεφωνικά-online

μήνας 24  μήνες+3×2 μήνες (δικαίωμα προαίρεσης) 95,00€ 2.850,00€
 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜ. Α: 2.850,00€
 ΦΠΑ 24% ΤΜ. Α: 684,00€
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜ. Α: 3.534,00€
ΤΜΗΜΑ B: ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, κατά την παράγραφο «Β.3 Κατασταλτική Συντήρηση – Αποκατάσταση βλαβών» και το Παράρτημα Ι κατ’

αποκοπή

1 9.166,13€ 9.166,13€
 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜ. Β: 9.166,13€
 ΦΠΑ 24% ΤΜ. Β: 2.199,87€
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜ. Β: 11.366,00€

H  διάρκεια της της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την υπογραφή και   ανάρτηση της  Απόφασης Δημάρχου  στο  ΚΗΜΔΗΣ. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, μπορεί να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση για συνολικό χρόνο έξι μηνών

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 27/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων, αρμόδια υπάλληλος κ.Χ. Παναγιωτοπούλου τηλ:2313318865, e-mail: c.panagiotopoulou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ