24.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 2.095,85€ με ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ του προγράμματος δράσης με τίτλο: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την Δ/νση Παιδικών Σταθμών Π.Δ. 2.095,85€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ του προγράμματος δράσης με τίτλο: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών Π.Δ. 2.095,85€ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η Μελέτη 11/15-05-2023 με Α.Π.:Εισερχ.120505/17-05-2023 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αναφέρεται ως κάτωθι:

CPV: 34913000-0 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ Ποσότητα Τιμή Προϋπολογισμού (€) Σύνολο Τιμής
1 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Πλυντηρίου ρούχων LG F1495BDA SN:403KWBY9C021 Τεμ. 1 275,00 275,00
2 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Ψυγείου Θαλάμου συντήρησης διπλό Τεμ. 1 233,00 233,00
3 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Πλυντηρίου ρούχων Electrolux w 4105H Τεμ. 1 444,30 444,30
4 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Σκούπα ηλεκτρική KARCHER NT25/1 SN:040221 Τεμ. 1 87,00 87,00
5 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Μπλέντερ SIRMAN MODEL C6VV SN: 10M01760 Τεμ. 1 78,00 78,00
6 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Βραστήρα PNC:391105 Τεμ. 1 283,88 283,88
7 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Ψυγείου 2021 Τεμ. 1 23,82 23,82
8 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Ψυγείου Θαλάμου συντήρησης μονό BAMBAS US 70 S/N: 16080818 Τεμ. 1 135,00 135,00
9 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Πλυντηρίου ρούχων F14 HotPoint Ariston AQ114D 697D EU/B S/N:601834012300 Τεμ. 1 130,20 130,20
        Σύνολο 1690,20
        ΦΠΑ 24% 405,65
        Γενικό Σύνολο 2095,85

H παράδοση της προμήθειας και τοποθέτησης ανταλλακτικών για ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης ορίζεται χρονικά έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της Απόφασης Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 09/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Παιδικών Σταθμών αρμόδια υπάλληλος Κα Χ. Γρούγιου, τηλ:2313317722, e-mail: e.grougiou@thessaloniki.gr

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση άρθρ.73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ