26.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία 2 αστέρων για τη στέγαση ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων (υπερβολική ζέστη, υπερβολικό ψύχος) από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικής δαπάνης 1.356,00 € με Φ.Π.Α. 13%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, του άρθρου 6 παρ.10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αρ. 294/26-04-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: α) Κατάρτιση Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία 2,3,4 και 5 αστέρων για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 42.470,09 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, β) Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μίσθωσης δωματίων για τη στέγαση ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων (υπερβολική ζέστη, υπερβολικό ψύχος) σε ξενοδοχεία 2 αστέρων από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικής δαπάνης 1.356,00 € με Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του ν. 4412/16  και γ) Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μίσθωσης δωματίων σε ξενοδοχεία 4 αστέρων για τη διοργάνωση του «Φεστιβάλ Video Art Project 2» από το Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού, συνολικής δαπάνης 1.988,80 € με Φ.Π.Α. 13% και της μίσθωσης δωματίων σε ξενοδοχεία 4 αστέρων για τη διοργάνωση εικαστικής έκθεσης «Γιώργος Ιωάννου – Εσωτερική Διαδρομή», συνολικής δαπάνης 436,97 € με Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του ν. 4412/16

Κριτήριο ανάθεσης της μίσθωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά μόνο βάσει τιμής. Η απευθείας ανάθεση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η τεχνική περιγραφή και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης  ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ (1.356,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (Καθαρό ποσό 1.200,00 € + Φ.Π.Α. 13% 156,00 €) ως κάτωθι:

α) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ(ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΖΕΣΤΗ). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1. 2* Μονόκλινο 10 25 250,00
2. 2* Δίκλινο 10 35 350,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 13%     

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

600,00€

 78,00€

678,00

 

 β) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΥΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ(ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ). ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1. 2* Μονόκλινο 10 25 250,00
2. 2* Δίκλινο 10 35 350,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 13%     

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

600,00€

 78,00€

678,00

H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που δεν θα πραγματοποιηθεί τους θερινούς ή χειμερινούς μήνες, δύναται να καλύψει έκτακτες ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς να υπερβαίνει τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό και θα τιμολογείται με την τιμή της διανυκτέρευσης της αντίστοιχης κατηγορίας της προσφοράς.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην απορροφήσει μέχρι και το 100% της σύμβασης, καθώς μπορεί να μη προκύψουν ακραίες ή έκτακτες ανάγκες. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η εκτέλεση του συνόλου της υπηρεσίας, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 12/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών και Αποθηκών,  Β. Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 108Β, αρμόδια υπάλληλος Σ. Γιουβανέλλη τηλ. 2313/317511.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αρμόδιος υπάλληλος κος Θεοτόκης Στογιάννης τηλ:2313/318941, e-mail: t.stogiannis@thessaloniki.gr

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ