21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Ενιαία διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για «Επισκευές ηλεκτρικών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Ενιαία διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης για «Επισκευές ηλεκτρικών ειδών Δομών Αστέγων, του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ» Π.Δ. 6.131,80€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για  «Επισκευές ηλεκτρικών ειδών Δομών Αστέγων, του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ» για τις ανάγκες της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Π.Δ. 6.131,80€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Αστέγων έχει γίνει προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκου αστέγων που κατά καιρούς διαμένουν στις δομές. Με την πάροδο των χρόνων οι παραπάνω συσκευές χρήζουν πλέον επισκευής και συντήρησης.

Ο Ενδεικτικός  προϋπολογισμός και οι Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι, για «Επισκευές ηλεκτρικών ειδών Δομών Αστέγων, του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ» για τις ανάγκες της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό αναφέρεται  ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επισκευές ηλεκτρικών ειδών Δομών Αστέγων , του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο:

Κ.Α. 60/7341.08.01 «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ»,

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
  Ηλεκτρικές κουζίνες          
1 Εστία κουζίνας-1500W 34913000-0 Τεμ 5 25.00 125,00
2 Εστία κουζίνας-2.000W 34913000-0 Τεμ 4 30.00 120,00
             
  Ηλεκτρικά Πλυντήρια          
3 Θερμομπλόκ 34913000-0 Τεμ 10 30,00 300,00
4 Κλείστρο πόρτας 34913000-0 Τεμ 10 25,00 250,00
5 Μοτέρ 34913000-0 Τεμ 6 60,00 360,00
6 Πλακέτα 34913000-0 Τεμ 6 70,00 420,00
7 Αντλίες 34913000-0 Τεμ 10 30,00 300,00
             
             
  Ηλεκτρικά στεγνωτήρια          
8 Πλακέτα 34913000-0 Τεμ 6 70,00 420,00
9 Ιμάντας 34913000-0 Τεμ 6 30,00 180,00
             
  Ηλεκτρικοί Καταψύκτες          
10 Θερμοστάτης 34913000-0 Τεμ 10 30,00 300,00
11 Ανεμιστήρας 34913000-0 Τεμ 10 17,00 170,00
             
12 Εργασία Επισκευής 45311200-2 Ώρα 80 25.00 2.000,00
        ΣΥΝΟΛΟ 4.945,00
        Φ.Π.Α. 24% 1.186,80
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.131,80

                                       

Η διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει για  «Επισκευές ηλεκτρικών ειδών Δομών Αστέγων, του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ», ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ή μέχρι τις 31/08/2023 (ημερομηνία λήξης της πράξης), από την υπογραφή και   ανάρτηση της  σύμβασης στο  ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 15/05/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες  για  την  ανωτέρω  ανάθεση,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να λαμβάνουν από την  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας,  αρμόδιος   υπάλληλος  κ. Κ.Βογδάνος,  τηλ:  2313318944   e-mail: k.vogdanos@thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ