26.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών και την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών (Ομάδες Α: Βαθμονόμηση Τυμπανογράφο, Β: Προμήθεια Μπαταρία, Γ: Επισκευή μετασχηματιστή και πλακέτας και Δ: Επισκευή-συντήρηση αιματολογικού αναλυτή) για τη λειτουργία της Δομής: Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» με Κωδικό ΟΠΣ 5041766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»- ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021 και ισχύει, για τις προμήθειες και εργασίες:

1.Βαθμονόμηση Τυμπανογράφου  EASY TYMP, οίκου MAICO Γερμανίας, με s/n: ΜΑ9036271 (ΟΜΑΔΑ Α)

2.Προμήθεια Μπαταρία Celisk0001 Li-ION Adaptica, φορητού διαθλασίμετρου 2WIN-4 (ΟΜΑΔΑ Β)

3.Επισκευή μετασχηματιστή και πλακέτας  του οδοντιατρικού μηχανήματος FONA 1000S (ΟΜΑΔΑ Γ)

4.Επισκευή-συντήρηση αιματολογικού αναλυτή, μοντέλο Medonic M Series S/N 25701 (ΟΜΑΔΑ Δ),

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041766, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-ΕΣΠA με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με την από 03.04.2023 Τεχνική Περιγραφή- Ενδεικτικό Προϋπολογισμό που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.234,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Η περιγραφή του αντικειμένου, το είδος η ποσότητα και η τιμή ανά ΟΜΑΔΑ Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται αναλυτικότερα στους πίνακες που ακολουθούν:

ΟΜΑΔΑ Α

α/α Περιγραφή αντικειμένου  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1. Βαθμονόμηση Τυμπανογράφου  EASY TYMP, οίκου MAICO Γερμανίας,

με s/n: ΜΑ9036271

 

1

300,00€ 50433000-9 300,00€
  ΣΥΝΟΛΟ 300,00€
  Φ.Π.Α. 24% 72,00€
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 372,00€ 

ΟΜΑΔΑ   Β

α/α Περιγραφή αντικειμένου  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1. Προμήθεια Μπαταρία Celisk0001 Li-ION Adaptica, φορητού διαθλασίμετρου 2WIN-4  

1

80,00€  

33140000-2

 

80,00€
  ΣΥΝΟΛΟ 80,00€
  Φ.Π.Α. 24% 19,20€
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            99,20€

ΟΜΑΔΑ Γ

α/α Περιγραφή αντικειμένου  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1. Επισκευή μετασχηματιστή και πλακέτας του οδοντιατρικού μηχανήματος FONA 1000S  

1

 

330,00€ 50400000-9  

330,00€

 

  ΣΥΝΟΛΟ 330,00€
  Φ.Π.Α. 24%   79,20€
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 409,20€

ΟΜΑΔΑ Δ

α/α Περιγραφή αντικειμένου CPV

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

Φ.Π.Α.

Ποσό

Φ.Π.Α. €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1. Ανταλλακτικό

Silicon Tubing 2 meter

 

34913000-0

        1 40,00€  

24%

 

9,6€

 

 

49,60€

2. Ανταλλακτικό

Control blood Boule Con

Nor.16 par, 1×4,5ml

 

34913000-0

        1 53,00€  

 

6%

3,18€  

 

56,18€

3. Επισκευή, συντήρηση και τοποθέτηση ανταλλακτικών αιματολογικού αναλυτή 50421000-2 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού)   200,00€  

 

 

24%

48,00€  

 

 

248,00€

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 353,78€

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του ν.4782/2021).

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες Ομάδες, ή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού δηλαδή και για τις τέσσερις Ομάδες, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Χρόνος εκτέλεσης ορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την ανάθεση.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αριθ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 20.04.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Αργυρώ Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, αρμόδια υπάλληλος κ.Πολυξένη Τσικάρη τηλ:2313318643,  e-mail: p.tsikari@thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ