31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια μη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια μη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για απινιδωτή LIFEPAK 1000» -ΟΠΣ 5041766

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για την «Προμήθεια μη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για απινιδωτή LIFEPAK 1000», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041766, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-ΕΣΠA με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με την από 19.10.2022 Τεχνική Περιγραφή- Ενδεικτικό Προϋπολογισμό που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου ποσού 404,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 326,55€ + Φ.Π.Α. 24% 78,37€), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Η περιγραφή του αντικειμένου, το είδος και η τιμή αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α Περιγραφή αντικειμένου Ποσότητα Τιμή Μονάδας CPV Δαπάνη €
1 Προμήθεια Μη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για απινιδωτή LIFEPAK 1000 1 326,55€ 33140000-2 (Μπαταρίες) 326,55 €
        Σύνολο 326,55 €
        ΦΠΑ 24%   78,37 €
        Γενικό σύνολο 404,92 €

 Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται εντός τριών (3) μηνών από την ανάθεση.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αριθ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 28.11.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Αργυρώ Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, αρμόδια υπάλληλος κ.Πολυξένη Τσικάρη τηλ:2313318643,  e-mail: p.tsikari@thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ