25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Συντήρηση, Παρακολούθηση και έλεγχο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Συντήρηση, Παρακολούθηση και έλεγχο της καλής λειτουργίας του συστήματος συναγερμού για τις κτιριακές μονάδες της Δημοτικής Πινακοθήκης και τις αποθήκες φύλαξης των έργων στο υπόγειο του κτιρίου του Πολιτιστικού κέντρου Τούμπας»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για τις «Υπηρεσίες συντήρησης και παρακολούθησης συστήματος συναγερμού για τις κτιριακές μονάδες (Casa Bianca, αποθήκες φύλαξης Πολιτιστικού κέντρου Τούμπας) της Δημοτικής Πινακοθήκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας και σύμφωνα με την από 10.06.2022 τεχνική περιγραφή και ενδεικτικό προϋπολογισμό που συντάχθηκε από το Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.342,84€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 2.695,84€ + Φ.Π.Α. 24% 647,00€), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Η περιγραφή της εργασίας, το χρονικό διάστημα και η τιμή αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

 

α/α

Εργασία Μονάδα Ποσότητα Τιμή χωρίς ΦΠΑ Σύνολο
 

 

 

 

Α.

Υπηρεσίες Συντήρησης και Παρακολούθησης του Συστήματος Συναγερμού για τα κτίρια:

Α1. Casa Bianca

•    Σύνδεση με κεντρικό σταθμό

•    Εφεδρική επικοινωνία με κάρτα GPRS

•    Έλεγχος επικοινωνίας

•    Άμεση επέμβαση περιπολικού

Α2. Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας

•    Σύνδεση με κεντρικό σταθμό

•    Εφεδρική επικοινωνία με κάρτα GPRS

•    Έλεγχος επικοινωνίας

•    Άμεση επέμβαση περιπολικού

 

 

 

 

 

 

 

 

58,81€

Μήνας

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Μήνες

 

 

 

 

 

 

 

 

58,81€

 

 

 

 

 

 

 

 

2.470,02€

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 2.470,02€
ΦΠΑ 24% 592,80€
 Σύνολο Πίνακα Α. 3.062,82€
 

 

 

Εργασία

 

Μονάδα

 

Ποσότητα

 

Τιμή

 

Σύνολο

 

Β.

 

Ετήσιος έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος Συναγερμού των κτιρίων:

Β1. Casa Bianca

Β2. Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας

 

 

64,52€

Έτος

 

 

3 ½

 

 

64,52€

 

 

225,82€

 

 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.  

225,82€

Φ.Π.Α.24% 54,20€
 

 

Σύνολο Πίνακα Β.  

280,02€

Γενικό Σύνολο Πίνακες

Α&Β

 

3.342,84€

Σύμφωνα με την από 10.06.2022 τεχνική περιγραφή και τα έγγραφα της σύμβασης, η Δημοτική Πινακοθήκη έχει εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, η καλή λειτουργία του οποίου, η συντήρησή του καθώς και ο έλεγχος και η άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις παραβίασης του χώρου είναι αρμοδιότητα εξειδικευμένης αντίστοιχης εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα η επικοινωνία του συναγερμού των κτιριακών μονάδων της Δημοτικής Πινακοθήκης γίνεται με τεχνολογία gprs και η λήψη σημάτων για τις ενέργειες του συναγερμού απαιτούν κέντρο λήψεως σημάτων το οποίο απαιτείται να διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία και να είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα και να λειτουργεί 24ωρες 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα δύο (42) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και καταχώρησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αριθ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 03.08.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Αργυρώ Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4782/2021 και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης, αρμόδια υπάλληλος κ. Αικατερίνη Γεωβανέκου τηλ:2313318533,  e-mail: a.geovanekou@thessaloniki.gr.

           H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ                                             Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         

 

           Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ                                                       M.ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε ην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ