35.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) για δύο (2) έτη π.δ. 30.764,40 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, του άρθρου 6 παρ.10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 4 της ΠΝΠ (Α΄240/12-12-2012) που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τεύχος Α΄), την υπ’αριθμ.3/11543/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 63 του Ν.4257/2014 (Α΄93/14-4-2014) και την υπ’αριθμ.306/23-3-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) για δύο (2) έτη π.δ. 30.764,40 € με το Φ.Π.Α. 24%”.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά μόνο βάσει τιμής (το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014)). Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και για τα δύο είδη καυσίμων του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα οποία το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι ενιαίο.

Η τεχνική περιγραφή, οι ειδικοί όροι και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης  ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (30.764,40 €)    συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 24.810,00 € + Φ.Π.Α. 24% 5.954,40 €) ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5% ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 12.000 1,384 1,453 17.436,00
2 Πετρέλαιο diesel κίνησης 09134100-8 6.000 1,170 1,229 7.374,00
ΣΥΝΟΛΟ 24.810,00
Φ.Π.Α.24%     5.954,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 30.764,40

H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η σύμβαση λύεται όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου των ποσοτήτων που ορίζονται σ’αυτή (πριν την πάροδο των δύο (2) ετών). Αν με την λήξη της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί (παραδοθεί) το σύνολο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση λίτρων καυσίμων, αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά (και όσο ακόμη είναι σε ισχύ) μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 11-5-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών και Αποθηκών,  Β. Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 109/1Β   αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου τηλ. 2313317535.

Συγκεκριμένα ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει :

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985 ότι : α. Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η μελέτη και β. Τα προσφερόμενα είδη έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα ή προσμίξεις και είναι κατάλληλα από  κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται
  • Την προβλεπόμενη από το Ν.3054/2002 Άδεια πρατηρίου υγρών καυσίμων (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.8 του Ν.3054/2002).

Οι πρατηριούχοι που επιθυμούν να δώσουν προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης, θα πρέπει να καταθέσουν την άδεια λειτουργίας όλων των πρατηρίων που διαθέτουν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.2 και 3 του Ν.4412/2016 :

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ