28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη «Συσκευασία, αεροπορική μεταφορά, αποσυσκευασία...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη «Συσκευασία, αεροπορική μεταφορά, αποσυσκευασία και τοποθέτηση του αυτόγραφου κώδικα του Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης με τα σχόλια στον Όμηρο (12ος αιώνας) από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και επιστροφή του στο σημείο παραλαβής του», π.δ. 10.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη «Συσκευασία, αεροπορική μεταφορά, αποσυσκευασία και τοποθέτηση του αυτόγραφου κώδικα του Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης με τα σχόλια στον Όμηρο (12ος αιώνας) από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και επιστροφή του στο σημείο παραλαβής του», π.δ. 10.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, του άρθρου 6 παρ.10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αρ. 310/23-03-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση: α) της απευθείας ανάθεσης της συσκευασίας, μεταφοράς, αποσυσκευασίας και τοποθέτησης του αυτόγραφου κώδικα του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Αγ. Μάρκου της Βενετίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και β) την κατάρτιση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για μεταφορές μουσικών οργάνων, έργων τέχνης και μετακομίσεων για τα προγράμματα «REACT» και «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης».

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών γιατί το αντικείμενο είναι ενιαίο και δεν μπορεί να διαιρεθεί.

Η τεχνική περιγραφή, οι ειδικοί όροι και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης  ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (10.999,99 €)    συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 8.870,96 € + Φ.Π.Α. 24% 2.129,03 €) ως κάτωθι:

  ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Συσκευασία, αεροπορική μεταφορά, αποσυσκευασία και τοποθέτηση του αυτόγραφου κώδικα του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης με τα σχόλια στον Όμηρο (12ος αιώνας) από τη Βιβλιοθήκη του Αγ. Μάρκου της Βενετίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και επιστροφή αυτού στο σημείο παραλαβής του.

Η συσκευασία του έργου θα γίνει είτε σε χειραποσκευή/χαρτοφύλακα από αλουμίνιο ή σε ξύλινο κιβώτιο με ειδικά μονωτικά υλικά. Οι διαστάσεις της χειραποσκευής θα είναι κατά προσέγγιση 55Χ15Χ35cm. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του δανειστή του έργου.

1 τμχ 8.870,96 €
ΣΥΝΟΛΟ 8.870,96
ΦΠΑ 24% 2.129,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.999,99

H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 31/12/2022.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 08/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών και Αποθηκών,  Β. Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 108Β   αρμόδια υπάλληλος Σ. Γιουβανέλλη τηλ. 2313/317511.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ.22 του Ν.4782/2021,  θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ.29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων, αρμόδιος υπάλληλος κα Βουζογλάνη Ε.  τηλ:2313318688, e-mail: e.vouzoglani@thessaloniki.gr.

 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

κ.α.α.

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους ειδικούς όρους, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ