26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών που...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών που αφορούν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων-ημερίδων και εκδηλώσεων για το έτος 2022 προϋπολογισμού δαπάνης 15.305,94€ με ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών που αφορούν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων-ημερίδων και εκδηλώσεων για το έτος 2022, της Δ/νσης Παιδείας Π.Δ. 15.305,94€ με ΦΠΑ 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Το Τμήμα Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας έχει προγραμματίσει την λειτουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και την διεξαγωγή τριών διαγωνισμών σε σχολεία Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης. Για τις δράσεις αυτές θα χρειαστεί η προμήθεια αναμνηστικών ειδών (usb sticks, τιμητικά έπαθλα- δώρα τάμπλετ, σχολικές τσάντες, ακουστικά, ηχεία, Bluetooth, στυλό).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών που αφορούν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων-ημερίδων και δηλώσεων για το έτος 2022, της Δ/νσης Παιδείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (15.305,94€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α

Περιγραφή

Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

ΦΠΑ 24%

(Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)

1.

Στυλό αλουμινίου σε διάφορα χρώματα με ακίδα αφής και κλιπ., η εκτύπωση του λογότυπου με χάραξη θα είναι έγχρωμη (4χρωμία, ταμπονοτυπία), το στυλό διαρκείας θα έχει διαστάσεις 8 x 142 mm

500

1,41

705,00

169,20

874,20

2.

Στυλό αλουμινίου με γραφίδα στο πάνω μέρος για tablet, σε διάφορα χρώματα με και κλιπ, η εκτύπωση του λογότυπου με χάραξη θα είναι έγχρωμη (4χρωμία, ταμπονοτυπία), το στυλό διαρκείας θα έχει διαστάσεις 8 x 142 mm

400

1,41

564,00

135,36

699,36

3.

Usb stick 8GB με εκτύπωση 4χρωμίας σε αυτοκόλλητο σμάλτο και το λογότυπο του Δήμου Θεσσαλονίκης

200

3,23

646,00

155,04

801,04

4.

Usb sticks 8 GB 3.0 STICK με εκτύπωση ή χάραξη λογότυπου

200

2,70

540,00

129,6

669,60

5.

Μολύβια ξύλινα οικολογικά με σβύστρα Διαστάσεις: 19 x 0,8 cm, έγχρωμη εκτύπωση

400

0,163

65,00

15,60

80,60

6.

Smartband Xiaomi Waterproof (50 m) 126 X 294 pixels Android/iOS Αισθητήρας Καρδιακών Παλμών/Accelerometer/Gyro Sensor/Καταγραφέας στρες/Καταγραφέας βημάτων Bluetooth

50

22,72

1.136,00

272,64

1.408,64

7.

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ-ΔΩΡΑ: ΤΑΜΠΛΕΤ Lenovo TAB M10 HD 2ndGen OctaCore 4GB/64GB- IronGrey, Wi-fi, οθόνη 10,1 ιντσών IPS HD ανάλυσης 1280X80. με οχταπύρηνο επεξεργαστή

30

157,25

4.717,50

1.132,20

5.849,70

8.

Τσάντα πλάτης μεταφοράς laptop 26L κατασκευασμένη από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό

100

24,50

2.450,00

588,00

3.038,00

9.

Ακουστικά κεφαλής ενσύρματα Sony Headphones σε διάφορα χρώματα, ήχου υψηλής ανάλυσης με ενσωματωμένο μικρόφωνο για on-the-go επικονωνία

100

15,20

1.520,00

364,80

1.884,80

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

12.343,50

Φ.Π.Α.

2.962,44

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

15.305,94

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται έως 31-12-2022, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 25/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
◦ Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
◦ Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
◦ Ασφαλιστική ενημερότητα
◦ Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης, αρμόδια υπάλληλος κ. Δ. Παναγιωτίδου τηλ:2313318665, e-mail: d.panagiotidou@thessaloniki.gr

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
         ΠΑΙΔΕΙΑΣ                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ                  ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ