25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των χειροκίνητων μηχανημάτων διαγράμμισης και ψεκασμού του συνεργείου Οδικής σήμανσης του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, προϋπολογισμού δαπάνης 9.999,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των χειροκίνητων μηχανημάτων διαγράμμισης και ψεκασμού του συνεργείου Οδικής σήμανσης του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, προϋπολογισμού δαπάνης 9.999,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α/α) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Με την αγορά των προς προμήθεια ανταλλακτικών, θα επισκευαστούν και θα συντηρηθούν δύο χειροκίνητα διαγραμμιστικά και δύο επίσης χειροκίνητα ψεκαστικά μηχανήματα, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεγάλες απαιτήσεις των έργων διαγράμμισης και οδικής σήμανσης.

Η Μελέτη 17/13-10-2012021 με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των χειροκίνητων μηχανημάτων διαγράμμισης και ψεκασμού του συνεργείου Οδικής σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (9.999,86€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 8.064,40€ + Φ.Π.Α. 24% 1.935,46€) ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV: 34922000-6 (Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών).

α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

TEMAXIA

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

0538042

WAGNER ΠΙΣΤΟΛΙ ALL VECTOR GRIP 2 FINGER

296,00

4

1.184,00

2

0341322

WAGNER PAINT STAGE/PUMP PART

425,00

2

850,00

3

LC5-700-99845

WAGNER ΜΠΕΚ ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 15M

162,00

6

972,00

4

138-153A

WAGNER LOWER PACKING ASSY LEATHER

43,50

12

522,00

5

0289390

WAGNER TRADE TIP3 TIP BODY G-THREAD 7/8″

45,00

12

540,00

6

0289391

WAGNER ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ TRADE TIP 3 TIP BODY

45,00

12

540,00

7

HC4-705-930-00

WAGNER FILTER ELEMENT, 100 MESH W/BALL

42,50

5

212,50

8

930004

WAGNER FILTER ELEMENT, O M, WITH BALL

52,00

8

416,00

9

0001-00-00049

WAGNER ΝΤΙΖΑ

52,00

12

624,00

10

0001-00-00030

WAGNER ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V

65,00

2

130,00

11

0001-00-00031

WAGNER ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V (14 AMPERE)

91,00

6

546,00

12

ACE-053-970

WAGNER ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ (ΣΑΚ. 10 ΤΕΜ.)

22,00

4

88,00

13

SF7-242-03412

WAGNER ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ SF31

77,50

4

310,00

14

SF5-702-03417

WAGNER ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

54,40

2

108,80

15

SF3-247-03412

WAGNER ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

172,00

2

344,00

16

0001-00-00032

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ 6×8 20M

21,50

1

21,50

17

0001-00-00033

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ 4×6 20M

15,60

1

15,60

18

304875

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ FLEX R2000-160

640,00

1

640,00

ΣΥΝΟΛΟ

8.064,40

Φ.Π.Α. 24%

1.935,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.999,86

Σημείωση: Τα παραπάνω ανταλλακτικά ή εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τα χειροκίνητα διαγραμμιστικά και ψεκαστικά μηχανήματα που διαθέτει η Υπηρεσία μας.

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά σε ένα (1) μήνα, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 16/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

    • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

    • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

    • Ασφαλιστική ενημερότητα

    • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Βίώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, Γιάννη Χαλκίδη 20 Τ.Κ. 54249, αρμόδια υπάλληλος κ. Λ..Καραγιώργη, τηλ.: 2313318338, e-mail: l.karagiorgi@thessaloniki.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ                 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ