30.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας π.δ. 28.660,12 € με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Δ/νσης  Κοινωνικής Προατασίας και Δημόσιας Υγείας π.δ. 28.660,12 € με το Φ.Π.Α. 24%» και κριτήριο ανάθεσης  το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Η πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οχτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και δώδεκα λεπτών (28.660,12 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 23.113,00 € + Φ.Π.Α. 24% 5.547,12 €) σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό :

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5% ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Πετρέλαιο diesel θέρμανσης 09135100-5 29.000 0,759

 

0,797 23.113,00
ΣΥΝΟΛΟ 23.113,00
Φ.Π.Α.24% 5.547,12
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 28.660,12

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την  ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τις 31-12-2021 με δυνατότητα παράτασης στην περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες και το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και εφόσον δοθεί παράταση-συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τροφοδοτεί αδιάλειπτα το Δήμο με τις ποσότητες που αυτός θα ζητά καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε μέχρι τις 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών, Κεντρικό Δημαρχείο, Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636, 1ος όροφος,  Γραφείο 109/1Β,   αρμόδια υπάλληλος κ. Ε.Σκέντου τηλ. 2313 317535 :

  • την οικονομική σας προσφορά
  • την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντα ότι τα προσφερόμενα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντα ότι αποδέχεται πλήρως τους ειδικούς όρους της υπηρεσίας
  • Άδεια/άδειες του/των πρατηρίου/πρατηρίων που διαθέτει ο συμμετέχων

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ), ΦΕΚ κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αρμόδια υπάλληλος Α.Καρπέτη τηλ:2313 318613,  e-mail: a.karpeti@thessaloniki.gr

       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                   

      Γ.ΑΒΑΡΛΗΣ                                                           Μ.  ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ