26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την κατασκευή e-shop για τις...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την κατασκευή e-shop για τις εκδόσεις του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων, του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 6.944,00 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ. Π. Α. 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την κατασκευή e-shop για τις εκδόσεις του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων, του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για την κατασκευή e-shop για τις εκδόσεις του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης διαχειρίζονται ένα μεγάλο αριθμό πολιτιστικών τεκμηρίων, τα οποία συγκροτούν ένα σημαντικό κεφάλαιο του πνευματικού πλούτου της Θεσσαλονίκης. Σκοπός των εν λόγω Υπηρεσιών είναι η καταγραφή, η διαφύλαξη αλλά και η ανάδειξη και η προβολή τους στο κοινό της πόλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Έναν τρόπο ανάδειξης αποτελούν και οι εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών από τα οποία διαθέτουν ένα μεγάλο απόθεμα και το οποίο έχει δυναμική με την έννοια ότι εμπλουτίζεται συνεχώς.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσαν να αποτυπωθούν τα τεκμήρια, που διαθέτουν οι παραπάνω υπηρεσίες, σε κούπες, πάνινες τσάντες, σελιδοδείκτες, στυλό κ.α. τα οποία θα διατίθενται ως αναμνηστικά δώρα ή θα πωλούνται για την προβολή του Δήμου μας.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προτείνεται η δημιουργία e-shop πωλητηρίου, διότι κατά αυτό τον τρόπο η δραστηριότητα αυτή θα είναι εκσυγχρονισμένη, προσιτή σε οποιαδήποτε σημεία της χώρας, όπως και στο εξωτερικό και κυρίως θα <ανοίξει > τον πλούτο μας στους δρόμους του διαδικτύου και η προβολή του θα αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά.
Η δαπάνη περιλαμβάνει την κατασκευή e-shop, την κατασκευή πρότυπου γραφικού για το e-shop, την προσθήκη προϊόντων στο e-shop, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης & ενημέρωσης προϊόντων .
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.944,00 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ. Π. Α. 24%
Η Μελέτη, Τεχνική Περιγραφή & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την την κατασκευή e-shop για τις εκδόσεις του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ΄Εξι Χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα Τεσσάρων Ευρώ (6.944,00 €) συμπεριλαμβανόμενου το Φ. Π.Α. 24% της Δ/νσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, (Καθαρό ποσό 5.600,00 € +1.344,00 € Φ. Π.Α. 24%= 6.944,00 €) ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(e-shop)

α/α             Δημιουργία eshop         Καθαρό ποσό
1 Παραμετροποίηση συστήματος και γραφικού, σύνδεση με τράπεζα για online πληρωμές – πολυγλωσσικό            2.500,00 €
2 Κατασκευή πρότυπου γραφικού για το e-shop              2.000,00 €
3 Προσθήκη προϊόντων στο  eshop 500,00 €
4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης                 300,00 €
5 Υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης & ενημέρωσης προϊόντων  

300,00 €

  Σύνολο             5.600,00 €
  Φ.Π.Α 24%             1.344,00 €
  Γενικό σύνολο             6.944,00 €

Η παρακολούθηση και παραλαβή της «κατασκευής e-shop για τις εκδόσεις του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021,
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά (κλειστή σε φάκελο ) καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 03/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 108Β, Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Θ.Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Δ/νσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Τμήμα Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου αρμόδια υπάλληλος κ. Π. Δαδήρα τηλ: 2313318690 e-mail: p.dadira@thessaloniki.gr και Ε. Τσιτσιμίκλη τηλ:2313318688 e-mail:e-tsitsimikli@thessaloniki.gr.

              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

            ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ                         ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ