26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση των υπηρεσιών χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων των...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση των υπηρεσιών χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων των αγώνων ποδηλασίας στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Μακεδονίας – Θράκης, Π.Δ. 6.200,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την ανάθεση των υπηρεσιών χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων των αγώνων ποδηλασίας, (Δρόμου, Ορεινής ποδηλασίας Μαραθώνιος) που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) και την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ.) στις 2 και 24 Οκτωβρίου 2021, και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος εργασίας να είναι εντός προϋπολογισμού.

Οι τεχνικές προδιαγραφές  και ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  ανάθεσης των υπηρεσιών χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων των αγώνων ποδηλασίας της Δ/νσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

 Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ   (6.200,00€)     συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 5.000,00€ + Φ.Π.Α. 24%  1.200,00€) ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙ∆Ο Σ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Δρόμου) ΣΤΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 1 2.500,00 € 2.500,00 €
2  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Μαραθώνιος Ορεινής Ποδηλασίας) ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 1 2.500,00 2.500,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ: 5.000,00 €
    Φ.Π.Α. 24%: 1.200,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 6.200,00 €

H  διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά έως τις 24/10/2021, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης  της  στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η  συνδιοργάνωση  των  αγώνων  ποδηλασίας  που  θα γίνουν στην πόλη μας  στο  πλαίσιο του Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ.  στις 2 και 24 Οκτωβρίου 2021  εγκρίθηκε  με  την  υπ’ αριθμ. 409/07-06-201  Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΕ72ΩΡ5-ΑΛΥ)

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 20/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν    από την Δ/νσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού αρμόδιος υπάλληλος κ. Α. Οικονόμου τηλ:2313317646, e-mail: ath.oikonomou@thessaloniki.gr.

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                      Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ                                                     

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ                                                     ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ