27.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών συντήρησης και...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 118 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  π.δ. 24.006,71€ με Φ.Π. Α. 24%, για τις ανάγκες των Εργοταξίων του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Β.Κ.& Δ., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος της προμήθειας.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.006,71€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 19.360,25€ + Φ.Π.Α. 4.646,46€) ως κάτωθι:

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1 200 ευθύγραμμες ράβδοι δομικού χάλυβα διαμέτρου Φ8, μήκους 6,00 μέτρων και συνολικού βάρους 475 Kgr. Kgr 475 0,80 380,00
2 200 ευθύγραμμες ράβδοι δομικού χάλυβα διαμέτρου Φ10, μήκους 6,00 μέτρων και συνολικού βάρους 740 Kgr. Kgr 740 0,80 592,00
3 100 ευθύγραμμες ράβδοι δομικού χάλυβα διαμέτρου Φ12, μήκους 6,00 μέτρων και συνολικού βάρους 533 Kgr. Kgr 1070 0,80 856,00
4 Δομικά πλέγμα #Τ131 από χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500c Τεμάχιο 150 23,00 3.450,00
5 Φουρκέτες από μαλακό χάλυβα σε ευθύγραμμες ράβδους Φ6 μήκους 1.80 m.
Σε δέματα των 25 Kgr. (62~63 τεμ.)
Kgr 400 1,40 560,00
6 Καρφιά εξάρια: Κοινά οικοδομικά καρφιά με κεφάλι, μήκους 61 mm και πάχους 2.7 mm. (σε σάκους, πχ των 25 Kgr) Kgr 175 1,35 236,25
7 Καρφιά δεκάρια: Κοινά οικοδομικά καρφιά με κεφάλι, μήκους 92 mm και πάχους 3.9 mm. (σε σάκους, πχ των 25 Kgr) σελίδα Α3 100 1,35 135,00
           
8 Μπετονόκαρφα, πεντάρια. Με κεφαλή επίπεδη, κορμό ριγωτό, ατσαλωμένα για στερεώσεις σε μπετό. Κουτί 100 τεμ. 60 1,60 96,00
9 Εντατήρας (γρυλλάκι πεταλούδας) Τεμάχιο 2 40,00 80,00
10 Σφιγκτήρες (πεταλούδες ξυλοτύπων) μπλέ Τεμάχιο 150 3,00 450,00
11 Σανίδες για ξυλότυπους διατομής 10 x 2,5 cm2 και μήκους 3,00 μέτρων m3 2 350,00 700,00
12 Σανίδες για ξυλότυπους διατομής 8 x 2,5 cm2 και μήκους 3,00 μέτρων m3 1 350,00 350,00
13 Σανίδες για ξυλότυπους διατομής 12 x 2,5 cm2 και μήκους 3,00 μέτρων m3 1 350,00 350,00
14 Πλακάζ ξυλοτύπων, τύπου μπετοφόρμ, διαστάσεων 1,25 x 2,50 m2 και πάχους 2,5 cm περίπου. Τεμάχιο 30 65,00 1.950,00
15 Panels ξυλότυπων τρικολλητά, διαστά-σεων ~0,50×2,50 m2, πάχους ~2,7 cm Τεμάχιο 60 30,00 1.800,00
16 Πλευρικά, μεταλλικά αντιστηρίγματα πανέλων, συμπαγή. Τεμάχιο 350 2,00 700,00
17 Ανοξείδωτοι μεταλλικοί αποστάτες πανέλων των 20 cm: Τεμάχιο 1500 0,25 375,00
18 Μεγασάκοι (Big bags) 0.80 x 0,80 x 0,80 (Μισού κυβικού): Τεμάχιο 1200 4,50 5.400,00
19 Σακούλες μπάζων διαστάσεων περίπου 40 cm x 80 cm: Kgr 300 3,00 900,00
        ΣΥΝΟΛΟ 19.360,25
        Φ.Π.Α. 24% 4.646,46
        ΔΑΠΑΝΗ 24.006,71

CPV: 14622000-7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΑ CPV: 44192200-4 ΚΑΡΦΙΑ CPV: 44512210-7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ CPV: 44115000-9 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV: 03411000-4 ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΩΝΟΦΟΡΑ CPV: 44191000-5 ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ CPV: 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 18 Μαϊου  2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών και Αποθηκών  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την  ανωτέρω  ανάθεση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν    από  την Δ/νση  Βίώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων,  Γιάννη Χαλκίδη 20  Τ.Κ. 54249, αρμόδια υπάλληλος κ. Λ..Καραγιώργη, τηλ.: 2313318338, e-mail: l.karagiorgi@thessaloniki.gr.

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ